Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (265 godz.)

specjalizacyjne

Planowane rozpoczęcie zajęć: 14 września 2024 r. (godz. 9.00).

Osoby zainteresowane podjęciem szkolenia prosimy o przeslanie wypełnionego podania (bez załączników) e-mailem na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia na szkoleniu mogą być realizowane w formie kształcenia na odległość (on-line).

Kontakt telefoniczny: 51 310 89 99

Szkolenie z wyjątkiem wizyt studyjnych (jeden dzień roboczy, np. piątek) będzie realizowane w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym). 

Ważna informacja

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania (dla osób pracujących również) do kosztów szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O środki z KFS mogą ubiegać się pracodawcy w powiatowych urzędach pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarzadzania tymi jednostkami, innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej (np. właściwych w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitali, zakładów karnych); przedstawicieli i pracowników organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej, a także pozostałych osób, które chcą poszerzyć swoja wiedze na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081). Zgoda Ministra.

 • MODUŁ nr 1.
  Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin
 • MODUŁ nr 2.
  Elementy organizacji i zarzadzania w pomocy społecznej – 90 godzin
 • MODUŁ nr 3.
  Elementy etyki – 10 godzin
 • MODUŁ nr 4.
  Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin
 • MODUŁ nr 5.
  Ewaluacja działań, metody i techniki badan wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin
 • MODUŁ nr 6.
  Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin
 • MODUŁ nr 7.
  Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin
 • MODUŁ nr 8.
  Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20 godzin
 • MODUŁ nr 9.
  Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin
 • MODUŁ nr 10.
  Stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin
 • MODUŁ nr 11.
  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin
 • MODUŁ nr 12.
  Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin

Ogólne cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarzadzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Słuchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pogłębi swoja wiedze i umiejętności uzyskane w czasie pracy zawodowej, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej. Słuchacze szkolenia nabędą nowe doświadczenia oraz rozwiną umiejętności kierownicze, które warunkują:

 1. Zwiększenie efektywności realizowanych zadań, które w konsekwencji sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu usług świadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub działające w tym obszarze
 2. Wyksztalcenie prawidłowych postaw i relacji w środowisku pracy umożliwiających działalność zespołową, ale też i indywidualny rozwój pracowników.

Osobom, które zamierzają dopiero podjąć prace zawodowa w wyżej wymienionych instytucjach udział w szkoleniu umożliwi także poznanie specyfiki pracy w tych instytucjach oraz jej uwarunkowań, ról w jakie wcielają się pracownicy tych instytucji (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowisk, koordynatorzy) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej podniesie nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, problemów i zasad organizacji i zarzadzania w pomocy społecznej (w tym np. metod i technik pracy kadry menadżerskiej, koncepcji zarzadzania zasobami ludzkimi, zasad współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, kierowania i zarzadzania superwizyjnego, zarzadzania finansami, znaczenia i stosowania systemów zarzadzania jakością w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, zasad kontroli zarządczej), zasad etycznych w pracy socjalnej, ewaluacji działań, metod i technik badan wykorzystywanych w pomocy społecznej, zagadnień prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego (w tym zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej), prawa pracy, prawa rodzinnego i procedury administracyjnej, prawa zamówień publicznych i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, czy narzędzi public relations, które mogą być stosowane w procesie administrowania pomocą społeczna, ale zdobędzie również w tych obszarach nowe umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w efektywnej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Podniesie również swoje umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania sia przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, definiowania problemów prawnych oraz formułowania argumentów na rzecz określonych argumentów.

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zapewni absolwentom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych lub przyszłych czynności zawodowych, zwiększy ich efektywność oraz spowoduje eliminacje nieprawidłowych zachowań i postaw.

Warunki ukończenia szkolenia

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu przez Słuchacza, który odbył szkolenie zawierające minimum programowe oraz napisał prace dyplomową na ocenę pozytywną, egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej powołanej przez organizatora szkolenia.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej potwierdzonej stosownym dyplomem (wzór dyplomu).

Koszt szkolenia

3500 zł. (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty).

Dane do przelewu:

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
ul. Włosiankarska 9a/10, 23-400 Bilgoraj
Nr rachunku bankowego: 96 1090 2590 0000 0001 4186 4455
Tytułem: oplata za specjalizację

Rabaty:*

- Polecając szkolenie innej osobie możesz otrzymać rabat w wysokości 200 zł.!
*) Rabat obowiązuje, jeśli grupa uczestników szkolenia liczy minimum 8 osób a koszty szkolenia pokrywa słuchacz sam (tzn. szkolenie nie jest finansowane ze środków publicznych). 

Warunki przyjęcia na szkolenie

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów:

 • podanie (według wzoru)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • 1 aktualna fotografia, podpisana imieniem i nazwiskiem (37x52 mm)

Kontakt:

Tel.: 51 310 89 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
witryna: www.kpssbilgoraj.edu.pl


Drukuj