Studia magisterskie UNS

Pedagogika

Opis kierunku
Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA realizują te cele. Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora. Jest gotowy do kompleksowej realizacji zadań o charakterze wychowawczym, opiekuńczym, dydaktycznym, terapeutycznym czy doradczym. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia i wychowania, oraz kluczowymi kompetencjami w obszarze pedagogiki oraz wybranej specjalności. Studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA trwają 3 lub 4 semestry i umożliwiają zdobycie różnorodnych uprawnień i kwalifikacji w zależności od wybranego toku kształcenia i specjalności. 

STUDIA NIESTACJONARNE - zajęcia dydaktyczne są realizowane w formule maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze (trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne w siedzibie Uczelni w Łodzi + zjazd zaliczeniowy).

kierunek ped mgr

Podstawy prawne

• Uchwała Nr 835/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dn. 14.11.2019 w sprawie oceny programowej studiów na kierunku Pedagogika prowadzonych na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Zobacz decyzję

Specjalności na kierunku Pedagogika (studia magisterskie)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ślubowanie
 • Umowa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej;
  • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni;
  • Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dwie fotografie o wymiarze 45mmx35mm
  • Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć 4 cztery koperty ze znaczkami;
  • Znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski - aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 4,10 zł;
  • Koperty powinny być zaadresowane - należy wpisać adres zwrotny - korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania).
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
  • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
   78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
   Uczelnia Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
   W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"

 • Złożenie dokumentów
  • Wszystkie dokumenty należy wysłać na adres:
   Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
   ul. Włosiankarska 9a/10
   23-400 Biłgoraj
  • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS.
 • Opłaty
  • Płatność do 5-go - 360 zł
  • Płatność do 15-go - 400 zł
  • Opłata za semestr - 2160 zł/2400 zł

Bezpieczeństwo narodowe

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności kierowania organami państwowymi, samorządowymi, administracją państwową i dowództwami SZ RP w celu odparcia agresji, przygotowania państwa, jego struktur społecznych do działalności obronnej. Kierunek studiów, dedykowany jest przede wszystkim absolwentom, którzy zamierzają bezpośrednio wejść na rynek pracy w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa. Przyszli absolwenci kierunku bezpieczeństwo narodowe będą profesjonalnie przygotowani do wypełnienia luki kadrowej z dziedziny obronności i bezpieczeństwa, która występuje na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz jako pracownicy cywilni służb mundurowych.

bezpieczenstwo narodowehttps://www.uns.lodz.pl

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (studia magisterskie)

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 • Kwestionariusz osobowy
 • Ślubowanie
 • Umowa
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Kserokopia świadectwa dojrzałości musi zostać dołączone do dokumentacji rekrutacyjnej;
  • Oryginał świadectwa dojrzałości należy dostarczyć do wglądu przy pierwszej wizycie w uczelni;
  • Dodatkowo w przypadku rekrutacji na studia magisterskie należy dołączyć kserokopię dyplomu studiów licencjackich wraz z suplementem.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć dwie fotografie o wymiarze 45mmx35mm
  • Fotografia kandydata powinna być aktualna i zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
  • Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia przez kandydata kompletu dokumentów.
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć 4 cztery koperty ze znaczkami;
  • Znaczki powinny umożliwiać wysłanie przesyłki listownej priorytetowej na terytorium Polski - aktualnie obowiązująca stawka Poczty Polskiej 4,10 zł;
  • Koperty powinny być zaadresowane - należy wpisać adres zwrotny - korespondencyjny kandydata (Poradnik poprawnego adresowania).
  • Do dokumentów rekrutacyjnych należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) i opłaty za legitymację studencką (22 zł)
  • Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
   78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
   Uczelnia Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
   W tytule przelewu należy umieścić: imię i nazwisko; kierunek i tryb studiów, oraz dopisek "opłaty rekrutacyjne"
 • Złożenie dokumentów
  • Wszystkie dokumenty należy wysłać na adres:
   Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
   ul. Włosiankarska 9a/10
   23-400 Biłgoraj
  • Po otrzymaniu dokumentów i ich weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w celu przekazania informacji związanych ze studiowaniem w UNS.
 • Opłaty
  • Płatność od 350 zł miesięcznie.

uns www godlo


Drukuj