Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Gerontologia społeczna i oświatowa
Specjalność GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA, na studiach magisterskich, kierunek pedagogika, umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla seniorów.

Specjalność ta jest odpowiedzią na zmiany demograficzne obejmujące starzenie się społeczeństw wszystkich wysokorozwiniętych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Celem specjalności jest wyposażenie studentów w kompleksową wiedzę z zakresu problemów osób starszych związanych z procesami inwolucyjnymi czy trudnościami adaptacyjnymi, a także społecznym wymiarem postrzegania zjawiska starzenia się i starości, jak również kompetencji umożlwiających zrozumienie potrzeb i oczekiwań ludzi w podeszłym wieku i wychodzenia im naprzeciw.

Absolwent w toku studiów nabywa również umiejętności podejmowania działań w obszarze wsparcia i opieki w pracy z osobami starszymi, ich rodzinami czy opiekunami, a także fundacjami i organizacjami społecznymi bądź oświatowymi działającymi na rzecz osób w wieku podeszłym.

 
Obszary tematyczne
Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Biologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Podstawy geriatrii
 • Psychologia starzenia się i starości
 • Gerontologia społeczna i oświatowa
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego
 • Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyciężanie trudności adaptacyjnych (psychofizycznych i środowiskowych)
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób w starszym wieku.
Kariera i kwalifikacje
Absolwent specjalności GERONTOLOGIA SPOŁECZNA I OŚWIATOWA jest przygotowany do pracy jako:
 • opiekun w domach pomocy społecznej, prywatnych pensjonatach oraz domach spokojnej starości, dziennych domach pomocy społecznej, ośrodkach interwencji kryzysowej i opieki długoterminowej nad osobami niesprawnymi, ośrodkach opieki domowej,
 • indywidualny opiekun osoby starszej,
 • animator w klubach seniora i domach kultury,
 • organizator wolontariatu na rzecz seniorów,
 • pracownik instytucji medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja),
 • pracownik pomocy społecznej i polityki społecznej – w instytucjach polityki społecznej i w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, w zespołach do spraw seniorów i organizacji wspierających ludzi starszych,
 • pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze usług edukacyjnych działających na rzecz seniorów.
Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball