Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
Pedagogika inkluzyjna to specjalność studiów, która jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji, a także zmiany sposobu myślenia o jednostkach przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne.

Specjalność EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA skoncentrowana jest na rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a także podejmowania efektywnych działań wspierających na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cel studiów to przygotowanie specjalistów z zakresu edukacji inkluzyjnej, tzn. edukacji dotyczącej kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, realizowanego w szkolnictwie ogólnodostępnym, a także (w szerszym kontekście) rozwijania idei szkoły dla wszystkich – edukacji wychodzącej naprzeciw różnorodnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym każdego ucznia (nie tylko ucznia ze SPE).

Program studiów skoncentrowany został na rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji warunkujących podejmowanie efektywnych działań pedagogicznych, wychodzących naprzeciw specyfice funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale także tworzenia środowiska edukacyjnego skierowanego na rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia.

W toku kształcenia w zakresie specjalności EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA studenci mają okazję do zgłębiania wiedzy na temat historii, teorii, etyki i podstawy prawnych specyfiki kształcenia uczniów z niepełnosprawnością (intelektualną, słuchową, wzrokową, sprzężoną, ruchową, zaburzeniami spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy, zachowania i schorzeniami somatycznymi) w systemie szkolnictwa powszechnego, ogólnodostępnego, rozwijania umiejętności pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez metodyki szczegółowe skorelowane z konkretnym typem niepełnosprawności, a także rozwijania kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych.
 
 
Obszary tematyczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
 • Elementy logopedii
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka edukacji inkluzyjnej (w odniesieniu do poszczególnych kategorii trudności, deficytów, niepełnosprawności, schorzeń, zaburzeń i zdolności)
 • Projektowanie i ewaluacja działań w kształceniu uczniów o SPE
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji
 • Wykorzystanie komputera w pracy z uczniem o SPE
 • Współpraca z rodziną dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kariera i kwalifikacje

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę z uczniami niepełnosprawnymi realizującym kształcenie w szkolnictwie ogólnodostępnym, jako nauczyciele wspomagający - studia uprawniają do pracy z uczniami niepełnosprawnymi kształcącymi się w systemie edukacji inkluzyjnej (włączającej), a także prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji
 
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
 • Ustawą o systemie oświaty - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016r. w spawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball