Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia: Program nauczania

Program nauczania opracowany zosta w oparciu o standardy og硂szone w Rozporz眃zeniu Ministra Polityki Spo砮cznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 555) w sprawie standard體 kszta砪enia w kolegiach pracownik體 s硊縝 spo砮cznych.

Program nauczania obejmuje przedmioty kszta砪enia og髄nego, przedmioty podstawowe (zwykle realizowane na pierwszych dw骳h semestrach), przedmioty kierunkowe (g丑wnie realizowane na 3 i 4 semestrze) i przedmioty specjalno禼iowe i specjalizacyjne (zwykle realizowane od 4 semestru).

W ramach programu nauczania prowadzone s zaj阠ia z przedmiot體 wyst阷uj眂ych na kierunku PRACA SOCJALNA oraz PEDAGOGIKA w Uniwersytecie Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie. Liczba godzin przeznaczonych na te zaj阠ia w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju jest zbie縩a z liczb godzin realizowan w Uniwersytecie Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie na kierunkach: Praca socjalna oraz Pedagogika. Dzi阫i takiemu rozwi眤aniu nasi absolwenci opr骳z dyplomu uko馽zenia Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju wraz z tytu砮m zawodowym pracownika socjalnego, otrzymuj dyplom zawodowy licencjata na kierunku Praca socjalna oraz mog kontynuowa kszta砪enie na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika w Uniwersytecie Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie lub innej uczelni w kraju.

Szczeg蟪owy wykaz przedmiot體 realizowanych w KPSS w Bi砱oraju znajduje si w dalszej cz甓ci.

Na studiach zaocznych realizowany jest program obowi眤uj眂y na studiach dziennych, przy czym 潮czna liczba godzin zaj赕 stanowi 80% 潮cznej liczby godzin zaj赕 realizowanych w systemie dziennym.

Profesjonalnie przygotowany program nauczania realizuje nasz polityk kt髍ej celem jest:
• przekazywanie niezb阣nej wiedzy teoretycznej,
• przekazywanie podstaw wiedzy specjalistycznej,
• kszta砪enie umiej阾no禼i praktycznych.

Wymagane umiej阾no禼i

W wyniku kszta砪enia s硊chacz kolegium nabywa wiedzy i umiej阾no禼i zawodowych niezb阣nych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, umo縧iwiaj眂ych:
1. prawid硂we rozpoznawanie sytuacji os骲 i rodzin korzystaj眂ych z pomocy spo砮cznej, okre秎anie cel體 pomocy;
2. zaplanowanie form pomocy oraz stosowanie skutecznych w danym przypadku metod i technik w pracy socjalnej;
3. monitorowanie i dokonywanie ewaluacji podejmowanych dzia砤;
4. zaprojektowanie swojego warsztatu pracy;
5. doskonalenie organizacji pracy;
6. efektywn wsp蟪prac ze specjalistami;
7. popularyzowanie cel體 pomocy i pracy socjalnej;
8. przeciwdzia砤nie wypaleniu zawodowemu.

W toku kszta砪enia rozwijane s u s硊chacza umiej阾no禼i:
1. metodyczne
2. interpersonalne
3. kooperacji
4. mened縠rskie
5. z zakresu public relations

Wykaz przedmiot體 programu nauczania

I Przedmioty kszta砪enia og髄nego
• J陑yk angielski
• Wychowanie fizyczne z elementami samoobrony
• Informatyka
• Podstawy filozofii
• Logika
• Gerontologia

II Przedmioty podstawowe
• Wprowadzenie do psychologii
• Psychologia rozwojowa i osobowo禼i
• Podstawy medycyny spo砮cznej
• Ekonomia spo砮czna
• Metody bada spo砮cznych
• Etyka
• Wprowadzenie do socjologii

III Przedmioty kierunkowe
• Pedagogika spo砮czna
• Psychologia spo砮czna
• Podstawy komunikacji interpersonalnej
• Patologie spo砮czne

IV Przedmioty specjalno禼iowe
• Polityka spo砮czna
• Statystyka spo砮czna z elementami demografii
• System prawny pomocy spo砮cznej
• Pedagogika specjalna
• Socjologia rozwoju i strategia rozwoju lokalnego
• Socjologia i psychologia rodziny
• Metodologia i metodyka pracy socjalnej
• Elementy psychoterapii
• Organizacja i zarz眃zanie
• Problemy i kwestie spo砮czne
• Podstawy psychopatologii
• Aksjologia pracy socjalnej
• Prawo rodzinne i opieku馽ze
• Seminarium dyplomowe

V Przedmioty specjalizacyjne
• Wprowadzenie do pracy socjalnej
• Projekt socjalny
• Struktura i organizacja pomocy spo砮cznej
• Przedmiot specjalizacyjny do wyboru
• Rehabilitacja os骲 niepe硁osprawnych
• Rynek pracy i bezrobocie
• Organizowanie spo砮czno禼i lokalnej
• Rodzinne poradnictwo socjalne
• Superwizja
• Warsztaty terapii zaj阠iowej

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball