Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia: Praktyki

Kolegium w trakcie trzyletniej nauki zapewnia praktyki w wiod眂ych instytucjach realizuj眂ych prac socjaln w zakresie rozwi眤ywania problem體 i kwestii spo砮cznych.

Praktyki s obowi眤kowe dla student體 studi體 dziennych i zaocznych. Zaliczenie praktyk warunkuje dopuszczenie studenta do egzaminu dyplomowego i uko馽zenia kszta砪enia.

Podczas praktyk studenci maj mo縧iwo舵 zdobycia praktycznych umiej阾no禼i stanowi眂ych uzupe硁ienie ich wiedzy teoretycznej uzyskanej podczas toku studi體.

Student mo縠 sam zaproponowa miejsce praktyk lub skorzysta z pomocy Kolegium.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju zapewnia mo縧iwo舵 odbycia praktyk w okre秎onym miejscu i terminie. Studenci maj mo縧iwo舵 odbycia praktyk w r罂nych instytucjach pa駍twowych.

Zakres praktyk zawodowych:

1. Zapoznanie si ze specyfikacj funkcjonowania plac體ki:
• struktura i organizacja plac體ki,
• rodzaj 秝iadczonych us硊g,
• specyfikacja pod wzgl阣em demograficzno - ekonomicznym oraz psychologiczno - spo砮cznym os骲 i rodzin korzystaj眂ych z pomocy spo砮cznej,
• potrzeby os骲 i rodzin korzystaj眂ych z pomocy spo砮cznej,
• stopie zaspokojenia potrzeb os骲 i rodzin korzystaj眂ych z pomocy spo砮cznej przez plac體k i poza ni;
2. Aktywne uczestnictwo w dzia砤niach podejmowanych w plac體ce, na podstawie umowy zawartej z przedstawicielem plac體ki;
3. Nawi眤ywanie kontakt體 z osobami i rodzinami korzystaj眂ymi z pomocy spo砮cznej 秝iadczonej przez plac體k;
4. Wsp蟪dzia砤nie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i spo砮cznych os骲 i rodzin wymagaj眂ych wsparcia
Praktyki zawodowe s realizowane w wymiarze 7 godzin na dzie. W trakcie 3-letnich (6 semestr體) studi體 zawodowych zorganizowane jest 潮cznie 14 tygodni praktyk zawodowych (co przy 40 godzinnym tygodniu zaj赕 daje 560 godzin),
Praktyki prowadzone s w spos骲 ci眊硑, w zasadzie poza okresami zaj赕 w Kolegium (ewentualnie - je秎i b阣zie to mo縧iwe ze wzgl阣u na organizacj zaj赕 dydaktycznych i je縠li tak zadecyduje Kolegium 2-3 razy w tygodniu w trakcie semestru) w uk砤dzie:


Rodzaj praktyki

I ROK

II ROK

III ROK

LICZBA GODZIN OG樱EM

1 SEMESTR 2 SEMESTR 3 SEMESTR 4 SEMESTR 5 SEMESTR 6 SEMESTR
Praktyki zawodowe og髄ne w o秗odku pomocy spo砮cznej   140         140
Praktyki zawodowe og髄ne w plac體ce ca硂dobowej       140     140
Praktyki zawodowe specjalizacyjne i dyplomowe         210
(2x w tygodniu przez 15 tygodni)
70
(1x w tygodniu przez 10 tygodni)
280

RAZEM:

 

140

 

140

210

70

560


Podczas praktyk zawodowych s硊chacz nabywa umiej阾no禼i:
1. praktycznego dzia砤nia przez wypr骲owanie swych umiej阾no禼i i skorygowanie ewentualnych pomy砮k z pomoc osoby nadzoruj眂ej;
2. aktywnego i kompleksowego poszukiwania informacji do uzyskania pe硁ej wiedzy o problemie;
3. pos硊giwania si w praktyce wiedz dotycz眂 procedury post阷owania oraz pracy i zada organizacji i instytucji dzia砤j眂ych w obszarze pomocy spo砮cznej;
4. samodzielnego prowadzenia pracy socjalnej za pomoc poznanych metod z uwzgl阣nieniem wszystkich jej efekt體.

S硊chacz powinien stosowa zasady etyki zawodowej pracownika socjalnego, do kt髍ych nale勘:
1. udzielanie pomocy wszystkim osobom znajduj眂ym si w trudnej sytuacji i zwracaj眂ym si o pomoc spo砮czn;
2. respektowanie praw tych os骲 do poszanowania ich godno禼i osobistej;
3. dzia砤nie jako rzecznik interes體 os骲 zwracaj眂ych si o pomoc spo砮czn;
4. wzmacnianie samodzielno禼i os骲 korzystaj眂ych z pomocy socjalnej i przeciwdzia砤nie uzale縩ieniu si od niej

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball