Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia: Informacje o kierunku

3-letnie studia na kierunku PRACA SOCJALNA przygotowuj do pracy na stanowiskach zwi眤anych z organizowaniem pomocy i opieki spo砮cznej. Pod tym k眛em dobrane s zar體no przedmioty jak i tre禼i w programie nauczania, kt髍e zosta硑 uzupe硁ione o przedmioty i tre禼i wyst阷uj眂e na kierunku Pedagogika w UMCS w Lublinie.

Tytu zawodowy licencjata, wydany na dyplomie UMCS, umo縧iwia absolwentom KPSS dalsze kszta砪enie na studiach magisterskich II stopnia na dowolnej uczelni w kraju.

UMCS umo縧iwia kontynuacj kszta砪enia (bez egzamin體 wst阷nych) na studiach magisterskich na kierunku Pedagogika.

Zaj阠ia w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju prowadzone s w systemie stacjonarnym - dziennym (liczba miejsc: 20) oraz niestacjonarnym - zaocznym (liczba miejsc: 60).

W trakcie studi體 wymagane jest odbycie praktyk, w trakcie kt髍ych studenci zdobywaj praktyczne umiej阾no禼i przydatne w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball