Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Rekrutacja: Zasady rekrutacji

Przyj阠ie do Kolegium

Przyj阠ie do Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju uzale縩ione jest od z硂縠nia podania o przyj阠ie na studia wraz z innymi wymaganymi dokumentami oraz wniesienia stosownej op砤ty rekrutacyjnej i wpisowego. W przypadku z硂縠nia samego podania, pozosta砮 dokumenty nale縴 z硂縴 w terminie 7 dni od daty zg硂szenia.

W砤禼iwe druki (podanie o przyj阠ie na studia, orzeczenie lekarskie, druk wp砤ty) mo縩a otrzyma w sekretariacie. Istnieje r體nie mo縧iwo舵 pobrania tych druk體 ze strony internetowej Kolegium w zak砤dce Pliki do pobrania.

Wype硁ione podanie mo縩a przes砤 poczt lub faksem. W przypadku przes砤nia faksem orygina podania nale縴 niezw硂cznie przes砤 poczt lub dostarczy osobi禼ie wraz z pozosta硑mi dokumentami.

Terminy przyj赕

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie konkursu 秝iadectw dojrza硂禼i w pi阠iu terminach:

• termin 1 - do 30 czerwca
• termin 2 - do 31 lipca
• termin 3 - do 31 sierpnia
• termin 4 - do 15 wrze秐ia
• termin 5 - do 30 wrze秐ia

W zale縩o禼i od terminu rekrutacji, kandydaci uzyskuj korzystne bonifikaty w op砤cie rekrutacyjnej - nawet do ca砶owitego zniesienia op砤ty rekrutacyjnej.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, Kolegium zastrzega sobie prawo zako馽zenia rekrutacji po 1, 2, 3, lub 4 terminie rekrutacyjnym.

Przyj阠ie na studia uzale縩ione jest od z硂縠nia podania, wniesienia stosownej op砤ty rekrutacyjnej i wpisowego oraz klasyfikacji kandydata.

Rekrutacja dla student體 z innych uczelni

Studenci, kt髍zy chcieliby si przenie舵 do Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju z innej uczelni, winni zg硂si si do Dyrektora Kolegium w celu uzgodnienia trybu i warunk體 przyj阠ia.

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball