Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Perspektywy zawodowe

Pracownik socjalny pe硁i funkcj animatora dzia砤 w 秗odowisku lokalnym. Znajduje zatrudnienie w instytucjach realizuj眂ych zadania zwi眤ane z pomoc spo砮czn i prac socjaln, takich jak:
- instytucje pa駍twowe i samorz眃owe (o秗odki pomocy spo砮cznej, centra pomocy rodzinie, 秗odowiskowe domy samopomocy, domy kombatant體, wioski dzieci阠e, domy dziecka, 秝ietlice 秗odowiskowe, szpitale, o秗odki penitencjarne),
- fundacje i stowarzyszenia,
- instytucje charytatywne,
- zak砤dy pracy.

Pracownik體 socjalnych mog r體nie zatrudnia inne instytucje, a w szczeg髄no禼i jednostki organizacyjne w砤禼iwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdzia砤nia bezrobociu, organizacje pozarz眃owe prowadz眂e dzia砤lno舵 w zakresie pomocy spo砮cznej, osoby prawne dzia砤j眂e na podstawie przepis體 o stosunku Pa駍twa do Ko禼io砤 Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Pa駍twa do innych ko禼io丑w i zwi眤k體 wyznaniowych.

Pracownikom socjalnym przys硊guj r罂nego rodzaju przywileje, m.in.:
- ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
- prawo pierwsze駍twa w urz阣ach i instytucjach publicznych (w czasie pe硁ienia obowi眤k體 s硊縝owych),
- raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy)

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball