Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Archiwum
Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (230 godz.) Rekrutacja trwa. Rozpoczęcie zająć: 11 lipca 2020 r.
Zajęcia realizowane w formie on-line!

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej (265 godz.) Rekrutacja trwa.
Zajęcia realizowane w formie on-line!

Studia podyplomowe UNS (nowe kierunki!) - rekrutacja trwa.
Kierunki studiów podyplomowych:
- Arteterapia
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- Coaching i mentoring - Akademia Trenera
- Doradztwo zawodowe
- Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauczanie drugiego przedmiotu
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarządzanie w oświacie
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapia
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych
- Surdopedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia licencjackie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(5 specjalności)
- Obrona cywilna,
- Zarządzanie kryzysowe w administracji,
- Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym,
- Bezpieczeństwo osób i mienia,
- Ochrona i obrona narodowa,
Pedagogika (7 specjalności)
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
- Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych
i niepełnosprawnych
- Trening interpersonalny i mediacje
- Doradztwo edukacyjno-zawodowe
- Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
- Resocjalizacja i socjoterapia
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju

Studia magisterskie
Pedagogika II stopnia (8 specjalności)
- Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju,
- Resocjalizacja i socjoterapia, Trening rozwoju jednostki i grupy,
- Gerontologia społeczna i oświatowa,
- Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych,
- Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu,
- Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia,
- Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.
Pedagogika specjalna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite 5-letnie studia magisterskie)

Kształcenie w zawodzie pracownika socjalnego (rekrutacja trwa)

Ponadto w ofercie:
- Kursy dla nauczycieli
- Szkolenia dla pracowników pomocy społecznej

KONTAKT:
Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Więcej informacji w zakładkach po lewej stronie.
____________________________
KONFERENCJA
Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli,
Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
zapraszają na
Ogólnopolską Konferencję Naukową:
Funkcjonowanie rodziny z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Ujęcie interdyscyplinarne.
pod patronatem honorowym
Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej Rzecznika Praw Pacjenta oraz Krzysztofa Hetmana Marszałka Województwa Lubelskiego, która odbędzie się dnia 24 maja 2012 roku w Sali Widowiskowej Janowskiego Ośrodka Kultury w Janowie Lubelskim

Program konferencji

8.00 - 9.00 Msza św. w Sanktuarium Matki Bożej Janowskiej
9.00 - 9.15 Rejestracja uczestników
9.15 - 9.45 Otwarcie konferencji przez Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Powitanie gości. Wprowadzenie w problematykę konferencji. Przemówienia zaproszonych gości.
9.45 - 10.00 Ks. Prof. Marian Wolicki (Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli) Problemy religijno-moralne osób z niepełnosprawnością i długotrwałą chorobą
10.00 - 10.15 Ks. Wiesław Surma (koordynator KCPR Diecezji Sandomierskiej) - Kościół w służbie rodziny. Działalność i funkcjonowanie Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie.
10.15 - 10.30 Mgr Anna Mazur (Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju) Asystent rodzinny nowy zawód, nowe wyzwania, nowe formy pracy z rodzinami z niepełnosprawnością. Spojrzenie praktyka.
10.30 - 10.45 Ks. dr Jarosław Jęczeń (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Nowe technologie komunikacyjne w rodzinie z osobą niepełnosprawną.
10.45 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 11.30 Dr Monika Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Bariery społecznej integracji osób niepełnosprawnych w Polsce i sposoby ich przełamywania
11.30 - 11.45 Dr Justyna Maciaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Na rozdrożu. Wpływ zaburzeń psychicznych na funkcjonowanie rodziny.
11.45 - 12.00 Dr Justyna Kula-Lic (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szpital Psychiatryczny w Leżajsku) Metody pracy z dzieckiem agresywnym i autoagresywnym z niepełnosprawnością intelektualną i spectrum autyzmu.
12.00 - 12.15 Mgr Magdalena Fatyga (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Funkcjonowanie dzieci posiadających niepełnosprawne rodzeństwo w środowisku rodzinnym i społecznym
12.15 - 12.30 Mgr Anna Wilkołek (Przedszkole Specjalne w Lublinie) Rodzina w obliczu głębokiej niepełnosprawności dziecka z Zespołem Leigha. Doświadczenia praktyka
12.30 - 12.45 Mgr Anna Szalast (Środowiskowy Dom Samopomocy Janów Lubelski) Oblicza dorosłości z niepełnosprawnością intelektualną.
12.45 - 13.00 Dr Beata Janeczko (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Od Fas do DDA. Choroba alkoholowa piętno na całe życie.
13.00 - 13.45 Przerwa obiadowa
13.45 - 14.00 Dr Teresa Zbyrad (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Nowatorskie formy pomocy osobom z chorobą Alzheimera.
14.00 - 14.15 Dr Dorota Kołodziej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Specyfika zadań rodzinnych w opiece nad seniorem - problemy i korzyści
14.15 - 14.30 Mgr Judyta Popiołek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - Kynoterapia (dogoterapia) jako naturalna forma wspierania rehabilitacji i terapii dzieci z niepełnosprawnością
14.30 - 14.45 Dr Agnieszka Banach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - Stymulacja ruchowa jako forma wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
14.45 - 15.00 Ks. Dr Jacek Staszak (Dziekan Dekanatu Janowskiego) Tytuły orzeczenia nieważności małżeństwa w prawie kościelnym
15.00 - 15.15 Mgr Anna Romaniuk (Akademia Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Problematyka prawna związana z możliwością zawarcia małżeństwa przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi
15.15 - 16.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja. Zakończenie

Patronat Honorowy

Rzecznik Praw Pacjenta
Marszałek Województwa Lubelskiego

Sponsorzy
Marszałek Województwa Lubelskiego
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Senator RP Dr Grzegorz Czelej
Poseł RP Elżbieta Kruk
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jan Frania
***

Charaktrystyka studiów na kierunku praca socjalna:
Kształcenie w Kolegium odbywa się na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie pracy socjalnej, polityki społecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Słuchacze rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakończenie kształcenia w KPSS nasi absolwenci zdobywają:

1. Solidny zawód pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
3. Pewną pracę w Unii Europejskiej
4. Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY) TRWA. ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA NA KIERUNEK PRACA SOCJALNA TRWA!!! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Więcej informacji w zakładce Rekrutacja.
<--------------

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Wybierz studia, po których znajdziesz pracę! Zdobądź tytuł licencjata UMCS i solidny zawód pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w całej Unii Europejskiej!

Kształcenie w Kolegium odbywa się na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie pracy socjalnej, polityki społecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Słuchacze rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakończenie kształcenia w KPSS nasi absolwenci zdobywają:

1. Solidny zawód pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
3. Pewną pracę w Unii Europejskiej
4. Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj się z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOŁY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiżowy zawód z przyszłością!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesności. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodziną, diagnozowanie jej problemów, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów. To także poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistów. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje społeczność lokalną do działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pracownicy socjalni poszukują także nowych rozwiązań dla pojawiających się problemów, opracowują lokalne programy osłonowe skierowane do określonych grup społecznych.

Na Lubelszczyźnie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok. 300 tys osób. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracowników socjalnych. Zostań jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
Pliki do pobrania:
Informacja dla tegorocznych absolwentów Kolegium!

18 czerwca b.r. (sobota) o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!!

ROZPOCZĘLIŚMY NABÓR NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY).

WIELKA PROMOCJA W OPŁACIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci na I rok studiów w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne do końca czerwca 2011 r. otrzymają 100% zniżki w opłacie rekrutacyjnej!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA!!!

Więcej informacji o rekrutacji w zakładce Rekrutacja.

ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdobądź tytuł licencjata UMCS i solidny zawód pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w całej Unii Europejskiej!

Kształcenie w Kolegium odbywa się na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie pracy socjalnej, polityki społecznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. Słuchacze rozwijają umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zakończenie kształcenia w KPSS
nasi absolwenci zdobywają:


1. Solidny zawód pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
3. Pewną pracę w Unii Europejskiej
4. Możliwość kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj się z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOŁY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiżowy zawód z przyszłością!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesności. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodziną, diagnozowanie jej problemów, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów. To także poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistów. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje społeczność lokalną do działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pracownicy socjalni poszukują także nowych rozwiązań dla pojawiających się problemów, opracowują lokalne programy osłonowe skierowane do określonych grup społecznych.

Na Lubelszczyźnie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok. 300 tys osób. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracowników socjalnych. Zostań jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia marzeń i dużo radości, życzliwości, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku pracownikom, studentom i absolwentom Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz Kolegium Licencjackiego UMCS w Biłgoraju
składają Władze KPSSWyniki zaliczenia z przedmiotu warsztaty terapii zajęciowej znajdują się w zakładce informcaje dydaktyczne.
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada 2010 roku to dzień, w którym obchodzimy XX - lecie Pomocy Społecznej w Polsce. W tym dniu obchodzimy również Święto Państwowe Dzień Pracownika Socjalnego. W związku z powyższym jako pracownicy i słuchacze Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju składamy serdeczne gratulacje oraz podziękowania wszystkim osobom wykonującym zawód pracownika socjalnego.

Ogólnopolska Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy


W dniach 15-16 października w Zajeździe Nadrzecze w Nadrzeczu koło Biłgoraja odbyła się ogólnopolska konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy. Konferencja została zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju, Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwem Polityki Społecznej Oddział w Lublinie. W konferencji uczestniczyło wiele znamienitych gości m.in. Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS w Warszawie, Andrzej Trzeciecki Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy w Departamencie Pomocy i Integracji w MPIPS w Warszawie, Pani Monika Lipińska Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Małgorzata Frant-Błażucka z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Krzysztof Kołtyś Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Wiesław Różyński Wójt Gminy Biłgoraj. Konferencję rozpoczął Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus Paweł Wiśniewski, który podkreślił ważność podejmowanego tematu, a także jak cenne jest prezentowanie dotychczasowego dorobku podmiotów działających w obszarze aktywnych form pomocy. Pani Krystyna Wyrwicka przekazała Listy Gratulacyjne od Sekretarza Stanu w MPIPS Jarosława Dudy dla władz samorządowych z gminy Janów Lubelski i Biłgoraj za podejmowanie partnerskich działań zmierzających do coraz większej aktywności społecznej. Jednocześnie zostały przekazane Listy Gratulacyjne od Marszałka Województwa Lubelskiego, a także Wojewody Lubelskiej. Pierwszego dnia konferencji odbyła się prezentacja zagadnień dotyczących aktywnych form pomocy. Prof. o. Jan Mazur OSPPE Kierownik Katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej KUL w Lublinie przedstawił zagadnienia dotyczące Perspektywy etycznej pracy socjalnej i ekonomii społecznej w encyklice Benedykta XVI "Caritas in veritate. Następnie Pani Aleksandra Podkońska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, prezentowała temat Ekonomia społeczna alternatywną formą pomocy społecznej. Na zakończenie pierwszej części konferencji Pani Krystyna Wyrwicka przedstawiła zagadnienia dotyczące efektywności stosowanych aktywnych form pomocy i perspektywy ich rozwoju. W drugiej części konferencji prowadzone były prezentacje dobrych praktyk z zakresu aktywnych form pomocy podmiotów działających w tym obszarze i jednocześnie wytypowanych przez Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej z terenu całej Polski. Swój dorobek prezentowało: Województwo Lubelskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Chełmie i Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie, Województwo Świętokrzyskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu. Województwo Podlaskie tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Ośrodek Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, Województwo Podkarpackie tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu, Spółdzielnia Socjalna Konar w Tarnobrzegu oraz Spółdzielnia Socjalna Pięć Plus w Stalowej Woli, Województwo Lubuskie tj. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze, Województwo Zachodniopomorskie tj. Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie, Województwo Małopolskie tj. Fundacja Wspólnota Nadziei oraz Spółdzielnia Socjalna Vifenix z Krakowa oraz Województwo Mazowieckie, którego reprezentowało Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach. Jednocześnie wytypowane podmioty mogły prezentować swój dorobek na specjalnie przygotowanych stoiskach targowych. Drugi dzień konferencji obfitował w bogatą wymianę doświadczeń uczestników konferencji podczas dwóch paneli dyskusyjnych. Jeden prowadzony był przez Panią dr Martę Komorską z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie i dotyczył roli pracownika socjalnego i pracy socjalnej w aktywnych formach pomocy. Natomiast drugi prowadzony był przez Andrzeja Trzecieckiego z Departamentu Pomocy I Integracji społecznej MPIPS w Warszawie i dotyczył nowych rozwiązań w dziedzinie zatrudnienia socjalnego.
Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy została zorganizowana po raz pierwszy w Polsce i na Lubelszczyźnie stała się inspiracją do kolejnych krajowych targów organizowanych w następnych latach.

Patronat medialny nad konferencją objęli:
- Gazeta Wyborcza
- Radio Lublin
- Telewizja Lublin
- ekonomiaspoleczna.pl

STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA CZEKAJĄ NA CIEBIE

JUŻ PO RAZ PIĄTY PROWADZIMY REKRUTACJĘ DLA KANDYDATÓW NA CIEKAWE STUDIA

Z A P R A S Z A M Y !!!


ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zdobądź solidny zawód uznawany w Unii Europejskiej oraz tytuł licencjata Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej.

Kształcenie w Kolegium odbywa się zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U słuchaczy rozwijane są również umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJĄC W KPSS
Absolwenci zdobywają:


*tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
*solidny zawód pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
*możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
*możliwość wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.

L I C E N C J A T - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj się z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOŁY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiżowy zawód z przyszłością!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesności. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodziną, diagnozowanie jej problemów, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów. To także poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistów. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje społeczność lokalną do działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pracownicy socjalni poszukują także nowych rozwiązań dla pojawiających się problemów, opracowują lokalne programy osłonowe skierowane do określonych grup społecznych.

Na Lubelszczyźnie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok. 295 tys osób. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracowników socjalnych.


*Więcej informacji w zakładce rekrutacja.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdobądź tytuł licencjata UMCS i solidny zawód uznawany
w Unii Europejskiej!


Kształcenie w Kolegium odbywa się zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywają wiedzę ogólną, socjologiczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz specjalistyczną w zakresie polityki społecznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U słuchaczy rozwijane są również umiejętności i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozumienia problemów ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJĄC W KPSS
Absolwenci zdobywają:


* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
* możliwość kontynuacji kształcenia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
* pewną pracę w Unii Europejskiej.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostają wpisani w poczet studentów UMCS, przygotowują pracę licencjacką pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, którą bronią przed komisją powołaną przez dziekana Wydziału Pedagogiki
i Psychologii UMCS.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku praca socjalna będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studiów na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie zaświadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem nauki w naszym Kolegium skontaktuj się z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKOŁY PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
prestiżowy zawód z przyszłością!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesności. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do głównych zadań pracownika socjalnego należy praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodziną, diagnozowanie jej problemów, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów. To także poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalistów. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje społeczność lokalną do działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Pracownicy socjalni poszukują także nowych rozwiązań dla pojawiających się problemów, opracowują lokalne programy osłonowe skierowane do określonych grup społecznych.

Na Lubelszczyźnie ze świadczeń pomocy społecznej korzysta ok. 295 tys osób. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracowników socjalnych.


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także odpoczynku w rodzinnym gronie wykładowcom i studentom Kolegium życzą pracownicy Kolegium*********
STUDIUJ U NAS NA PRESTIŻOWYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA. To niepowtarzalna okazja aby po pięciu latach studiów uzyskać dwa zawody na dwóch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTUŁ MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Na zakończenie kształcenia nasi absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuują studia na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Slużb Społecznych w Biłgoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJĄC JEDNOCZEŚNIE SŁUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
W dniu 14.03.2009 (sobota) odbyło się w auli Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie spotkanie inaugurujące studia w UMCS. Słuchacze VI semestru zostali wpisani w poczet Studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Indeksy wręczył Prorektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Zdjęcia z inauguracji w UMCS znajdują się w zakładce "Galeria"

STUDIUJ U NAS NA PRESTIŻOWYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA. To niepowtarzalna okazja aby po pięciu latach studiów uzyskać dwa zawody na dwóch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTUŁ MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Na zakończenie kształcenia nasi absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuują studia na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Slużb Społecznych w Biłgoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJĄC JEDNOCZEŚNIE SŁUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE GRUPY

NA I ZJAZD

W SEMESTRZE LETNIM!
I zjazd odbędzie się w dniach

20-22.02.2009.

Szczegóły I zjazdu znajdują się w zakładce

wirtualny sekretariat.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * SpołecznychPRESTIŻOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA. To niepowtarzalna okazja aby po pięciu latach studiów uzyskać dwa zawody na dwóch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTUŁ MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Na zakończenie kształcenia nasi absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuują studia na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Slużb Społecznych w Biłgoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJĄC JEDNOCZEŚNIE SŁUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
INFORMACJA DLA SŁUCHACZY III ROKU!
Spotkanie organizacyjne w sprawie IRK odbędzie się w niedzielę 15.02.2009 o godz. 14:00.PRESTIŻOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA. To niepowtarzalna okazja aby po pięciu latach studiów uzyskać dwa zawody na dwóch dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTUŁ ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTUŁ MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Na zakończenie kształcenia nasi absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuują studia na kierunku PEDAGOGIKA OGÓLNA w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna się u nas - w Kolegium Pracowników Slużb Społecznych w Biłgoraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJĄC JEDNOCZEŚNIE SŁUCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
SPEKTAKLE TEATRALNE, ZAPRASZAMY STUDENTÓW KOLEGIUM
Wszystkich studentów Kolegium zapraszamy na spektakle teatralne, organizowane przez nasze Kolegium dla DPS dla Kombatantów oraz DPS w Teodorówce. Autorem obu przedstawień jest Zamojska Agencja Artystyczna Wrona bez ogona.


HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

9:00 - 10:00 (DPS DLA KOMBATANTÓW)
Janek- monodram według scenariusza Bogdana Nowaka, w brawurowym wykonaniu Andrzeja Gwiazdowskiego. Dowcipna, zabawna ale jednocześnie liryczna historia starego kawalera z jednej z podzamojskich wsi. Opowieść ilustrowana muzyką i audycjami radiowymi z okresu PRL-u. Jest to sentymentalna podróż o kilkadziesiąt lat wstecz.

11:00 - 12:00 (DPS W TEODORÓWCE)
O smoku który myślał że jest piecem - Jest to barwna baśń o tożsamości, tolerancji i potrzebie przyjaźni. Głównym bohaterem jest wielki, trzygłowy smok, który ma dosyć samotności i wyrusza w świat szukać bratniej duszy. Poznaje m.in. ciekawskiego skowronka, księżniczkę, która chce go namydlić i wyszorować szczotką oraz tchórzliwego rycerza, który tak naprawdę jest zaczarowaną rybką. Finał opowieści jest naprawdę zaskakujący... Baśń jest ilustrowana muzyką, pełna humoru i zwrotów akcji.
Scenariusz i reżyseria Bogdan Nowak.
Scenografia i lalki: Małgorzata Wiśniewska.
W bajce występuje 6 postaci. Aktorzy animują ogromne ponad 2 metrowe lalki i kukiełki.
Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

więcej informacji o spektaklach: www.wronabez.webd.pl


PRESTIŻOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia
na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiują PEDAGOGIKĘ w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych

INFORMUJEMY,
ŻE SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA WYDZIALE DZIENNYM I ZAOCZNYM

**Szczegółowe informacje można znaleźć w zakładce REKRUTACJA**


PRESTIŻOWY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA


ZAPRASZAMY


PRACA SOCJALNA
studia z przyszłością!

* tytuł licencjata na prestiżowym dyplomie UMCS
* solidny zawód
* pewna praca w Unii Europejskiej
* możliwość kontynuacji kształcenia na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się profesji współczesnści. Służy rozwiązywaniu problemów rodzących się w społeczeństwie. Daje znakomitą szansę na pracę w zamożnej, lecz starzejącej się Europie. Pracownik socjalny to zawód o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytuł zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie


W Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju studia trwają 3 lata. Absolwenci odbierają zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiują PEDAGOGIKĘ w UMCS, odbierając na koniec dyplom ukończenia wyższych studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytuł MAGISTRA!

W ten sposób w ciągu 5 lat studiów można zdobyć dwa prestiżowe zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!


Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plKwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracowników * Służb * Społecznych
******************


Konkurs Fotografii Juvenaliowej

V Biłgorajskie Juvenalia 08 organizowane wspólnie przez UMCS Kolegium Licencjackie w Biłgoraju oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju przeszły już do historii. Mamy nadzieję, że zabawa w rytmach ska &amp; reggae spodobała się przybyłej na nasze święto publiczności.
Dla tych, którzy uwiecznili na fotkach naszą imprezę przygotowaliśmy konkurs - oczywiście z atrakcyjnymi nagrodami.
Dziękujemy wszystkim za wzięcie w nim udziału. 3 osoby zostały już zakwalifikowane do ścisłego finału. 27 maja jury wybierze spośród nich zwycięzcę, który odbierze nagrodę główną statyw Velbon DF-40, pendrive 4GB, kupon na wywołanie 30 zdjęć.
Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce i nagrodę główną zdobył Sebastian Pyszniak za zdjęcie zatytułowane Zanim zagra muzyka.
Drugie miejsce za fotografię Poświęcenie otrzymał Tomasz Pyszniak.
Trzecią nagrodę zdobyła Małgorzata Oleszek za zdjęcie pod tytułem Welcome.
Laureatów konkursu zapraszamy (3 czerwca o godz. 14:00) do odbioru nagród.

Zdjęcia zostaną wystawione w studenckiej galerii TUBA w Kolegium przy ul. Bartoszewskiego 10. Będzie je można również obejrzeć na naszej stronie w zakładce Galeria.

Komitet Organizacyjny V Biłgorajskich Juwenaliów 08


V BIŁGORAJSKIE JUWENALIA 2008
Kolegium UMCS oraz Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju serdecznie dziękują za udział w V BIŁGORAJSKICH JUWENALIACH 2008 w rytmach SKAandREGGAE, które odbyły się 17 maja 2008 r. na scenie letniej przy Kolegium UMCS w Biłgoraju ul. &quot;Wira&quot; Bartoszewskiego 10.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!

SZCZEGÓLNE WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI:
PATRONAT MEDIALNY

bilgoraj.com.pl - regionalny serwis internetowy, MIKROWITRYNA, NOWA WIEŚĆ, PROMOTOR,

SPONSORZY I PARTNERZY
MIASTO BIŁGORAJ, BLACK RED WHITE SA, PPHU MAT, POL-SKONE SP. Z O.O., PPHU FOX, MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O., HOTEL DODO, PPHU BEPEMA, LIDER S.J., UGEEiMAZ Barbara Kornak, PPHU LUTEX, PUHP ATOS, FH BĄKDOMEX, FHU BUDREM, AGENCJA OCHRONY BAKO, MASARNIA B.J. NIEŚCIOR, MASARNIA MASPOL, POLMOS LUBLIN SA, AMBRA SA, ZIE Stanisław Derylak, ZDZ MEWA SA, LCI LUBELSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE, MARWIN, PIZERRIA JULKA, PIZERRIA COUNTRY, BIŁGORAJSKIE CENTRUM KULTURY, ZPU TRANSBET, PIEKARNIA Marek Spustek, Piekarnia Zenon Kotowski, FUNDACJA BIŁGORAJ XXI, PGK SP. Z O.O., POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJA, STRAŻ POŻARNA, FUNDACJA KRESY 2000

TAK BYŁO:
20.00 Oficjalne rozpoczęcie, przywitanie uczestników i gości
20.05 Wręczenie kluczy do bram miasta przez Burmistrza Miasta i *przejęcie władzy* przez Studentów
20.15 Działka studencka
20.30 Koncert zespołu KOMISCHE PILZE z Włodawy
21.15 Ogłoszenie wyników loterii fantowej
21.30 Koncert zespołu DUSZA z Tarnobrzega
22.15 Konkurs karaoke
22.30 Koncert zespołu NEFRE z Częstochowy
00.00 Zakończenie: pokaz sztucznych ogni

W TRAKCIE
- tematyczne prezentacje multimedialne: JAMAJSKA I SPONSORSKA
- konkurs na najlepszą fotkę z JUWENALIÓW// sponsor konkursu: FOTO VIDEO STUDIO FILMIX Piotr Mazurek
- mała gastronomia i wiele innych atrakcji i niespodzianek !!!

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
- TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (we współpracy z Biłgorajskim Klubem Sportowym SZÓSTKA)
- SPEKTAKL *ZABAWA* TEATRU TRAGICZNEGO PIĄTEJ STRONY ŚWIATA z Zamościa (scenariusz - Bogdan Nowak)


******************


*
SZKOLENIE SKIEROWANE DO PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju ma zaszczyt zaprosić pracowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie, wiosek dziecięcych oraz innych placówek zajmujących się pracą socjalną i pomocą społeczną na szkolenie pt.
Konflikt, stres i wypalenie zawodowe w zawodach usług społecznych. Źródła - konsekwencje - zapobieganie.


Szkolenie ma charakter dwudniowych warsztatów prowadzonych przy pomocy nowoczesnych technik prezentacji multimedialnej.

Szkolenie odbedzie się w dniach
14-15 lutego 2008 r.
w siedzibie KPSS, przy ul. Wira Bartoszewskiego 10.

Celem szkolenia jest podniesienie komfortu pracy zawodowej oraz jakości kontaktów zawodowych pracowników, poprzez teoretyczne i praktyczne wsparcie kadry w zarządzaniu konfliktem oraz przeciwdziałaniu syndromowi wypalenia zawodowego. Wskazanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem własnym jak i klientów placówek w których pracują.

Gwarancję efektywnego szkolenia stanowią dyplomowani prowadzący, reprezentujący takie dyscypliny naukowe jak polityka społeczna, praca socjalna i psychologia. Nasi prowadzący posiadają gruntowne przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne w prowadzeniu szkoleń dla kadry pomocy społecznej. To nauczyciele akademiccy, wykładowcy Kolegium Pracowników Służb Społecznych oraz pracownicy instytucji związanych z pomocą społeczną.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w naszym szkoleniu serdecznie zapraszamy i prosimy o
kontakt: tel./faks: (0-84) 686-07-67 e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 13 lutego b.r.

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spełnienia marzeń i dużo radości,
życzliwości, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku
całej społeczności Kolegium Pracowników Służb Społecznych
oraz pracownikom i studentom Kolegium Licencjackiego UMCS
życzy
Dyrektor KPSS

UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 odbyła się podobnie jak w roku ubiegłym w Auli A w budynku Kolegium UMCS. Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości, której dokonał założyciel Kolegium Pan Paweł Jednacz. Kolejnym punktem była immatrykulacja słuchaczy i wręczenie indeksów. Wtrakcie uroczystości wręczono również trzy Nagrody Dyrektora za najlepszą średnią ocen i wzorową postawę studenta, oraz jedno Wyróżnienie za wysoką średnią ocen i wzorową postawę studenta.
Pani dr Ewa Sarzyńska zabrała głos w imieniu UMCS, uczelni sprawującej nad Kolegium opiekę naukowo - dydaktyczną, natomiast w imieniu miasta mogliśmy obejrzeć wystąpienie Burmistrza Miasta Biłgoraj, Pana Michała Deca.
Podczas uroczystości z wykładem inauguracyjnym wystąpił Pan prof. dr hab. Ryszard Bera, który poruszył niezwykle ciekawy i nurtujący nasze społeczeństwo problem społeczny, jakim jest zjawisko korupcji.
Również w tym roku nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.
UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Organ Prowadzący i Dyrektor

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

w Biłgoraju

mają zaszczyt zaprosić

STUDENTÓW I WYKŁADOWCÓW

na uroczystą

Inaugurację Roku Akademickiego 2007/2008

która odbędzie się 26 października (piątek) b.r. o godzinie 13:00

w Auli A, w budynku Kolegium.


W uroczystości weźmie udział wielu znakomitych gości.
Swoją obecność potwierdził m.in. Pan prof. dr hab. Zdzisław Bartkowicz (Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS) oraz Pani dr Ewa Sarzyńska (pełniąca funkcję opiekuna naukowo-dydaktycznego w naszym Kolegium).

Pan prof. dr hab. Ryszard Bera wygłosi wykład inauguracyjny zatytułowany: Korupcja jako zjawisko patologiczne w życiu społecznym.

STUDIUJ w BIŁGORAJU

ATRAKCYJNY KIERUNEK
TYLKO Z NAMI ZDOBĘDZIESZ DWA ZAWODY w 3 LATA!

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą edukacyjną serdecznie zapraszamy Cię do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju. Przyjdź i porozmawiaj z nami, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane ze studiami oraz naszą współpracą z Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie.
Zapraszamy w godzinach 9:00 - 16:00 do budynku Kolegium mieszczącego się przy ulicy Wira Bartoszewskiego 10.
Biuro rekrutacji - pok. nr 5.

tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plU NAS STUDIUJESZ PRZEZ 3 LATA, ODBIERASZ DYPLOM PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ LICENCJACKI DYPLOM PEDAGOGA WYDANY PRZEZ UMCS. PRZEZ KOLEJNE 2 LATA STUDIUJESZ NA UMCS I TAM ZDOBYWASZ TYTUŁ MAGISTRA PEDAGOGIKI!!!

***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***

18 listopada o godzinie 11:00 odbyła się uroczysta Inauguracja I-go Roku w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Auli A mieszczącej się we wspólnie z UMCS zajmowanym budynku.
Honorowymi gośćmi byli: Starosta Biłgorajski Pan Stanisław Schodziński, Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jan Gałan, dyrektorzy placówek zajmujących się pracą socjalną i pomocą społeczną oraz wykładowcy KPSS.
Po przemówieniach władz KPSS głos zabrała Pani dr Ewa Sarzyńska, Opiekun naukowo-dydaktyczny Kolegium z ramienia UMCS w Lublinie.
Następnie Słuchacze złożyli ślubowanie i odebrali indeksy.
W imieniu władz powiatu zabrał głos Pan Stanisław Schodziński.
Uroczystą Inaugurację zakończyło przemówienie Przedstawiciela Słuchaczy.
Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć.

Szanowni Państwo

Dzięki staraniom grona wykładowców Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mamy zaszczyt ogłosić, iż 7 października 2006 roku rozpoczęły się zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju (Budynek Kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Biłgoraju).

Zajęcia prowadzone są na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kształcenia absolwenci otrzymają dyplom zawodowy pracownika socjalnego.

Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych będą mieli możliwość uzyskania dyplomu wyższych studiów zawodowych i tytułu licencjata - na kierunku Pedagogika, specjalność praca socjalna, który zostanie wydany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz możliwość ubiegania się (bez egzaminów wstępnych) na uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Pragniemy aby nasza placówka edukacyjna kształciła na wysokim poziomie w zawodzie pracownik socjalny, który cieszy się dużą popularnością na rynkach pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.

Mając na uwadze, iż należyte wykształcenie jest gwarancją stabilnej przyszłości w zjednoczonej Europie, przedstawiamy Państwu ofertę edukacyjną, która z pewnością spełni Wasze oczekiwania.

Wierzymy, że kształcenie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju będzie niezapomnianym czasem intelektualnych uniesień i inspiracji, przepustką do kształcenia na studiach magisterskich oraz wstępem na rynki pracy w zjednoczonej Europie.

z wyrazami szacunku
Dyrektor Kolegium
Henryk Borsuk
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball