Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Archiwum
Aktualna oferta:

Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (rekrutacja trwa).
Planowane rozpocz臋cie zaj臋膰: 18 stycznia 2020 r.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej - trwa rekrutacja na IX edycj臋.
Planowane rozpocz臋cie zaj臋膰: 18 stycznia 2020 r.

Studia podyplomowe UNS (nowe kierunki!) - rekrutacja trwa.

Kierunki studi贸w podyplomowych:
- Arteterapia
- Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
- Coaching i mentoring - Akademia Trenera
- Doradztwo zawodowe
- Edukacja dla bezpiecze艅stwa - studia kwalifikacyjne
- Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
- Metodyka nauczania j臋zyka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
- Nauczanie drugiego przedmiotu
- Oligofrenopedagogika
- Organizacja i zarz膮dzanie w o艣wiacie
- Pedagogika opieku艅czo-wychowawcza
- Przygotowanie pedagogiczne
- Resocjalizacja z socjoterapi膮
- Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia
- Studia uzupe艂niaj膮ce dla absolwent贸w kurs贸w kwalifikacyjnych
- Surdopedagogika
- Terapia pedagogiczna
- Tyflopedagogika
- Wczesne wspomaganie rozwoju

Studia licencjackie
- Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne
- Pedagogika

Studia magisterskie
- Pedagogika
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia
magisterskie) NOWO艢膯!

Kszta艂cenie w zawodzie pracownika socjalnego (rekrutacja trwa)

Ponadto w ofercie:
- Kursy dla nauczycieli
- Szkolenia dla pracownik贸w pomocy spo艂ecznej

KONTAKT:
Tel. 51 310 89 99
poczta: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Wi臋cej informacji w zak艂adkach po lewej stronie.
____________________________
KONFERENCJA
Wydzia Zamiejscowy Nauk o Spo砮cze駍twie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw砤 II w Stalowej Woli,
Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim
oraz Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju
zapraszaj na
Og髄nopolsk Konferencj Naukow:
Funkcjonowanie rodziny z niepe硁osprawno禼i i d硊gotrwa潮 chorob. Formy i obszary pomocy, wsparcia oraz terapii. Uj阠ie interdyscyplinarne.
pod patronatem honorowym
Pani Krystyny Barbary Koz硂wskiej Rzecznika Praw Pacjenta oraz Krzysztofa Hetmana Marsza砶a Wojew骴ztwa Lubelskiego, kt髍a odb阣zie si dnia 24 maja 2012 roku w Sali Widowiskowej Janowskiego O秗odka Kultury w Janowie Lubelskim

Program konferencji

8.00 - 9.00 Msza 秝. w Sanktuarium Matki Bo縠j Janowskiej
9.00 - 9.15 Rejestracja uczestnik體
9.15 - 9.45 Otwarcie konferencji przez Jego Ekscelencj Ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Powitanie go禼i. Wprowadzenie w problematyk konferencji. Przem體ienia zaproszonych go禼i.
9.45 - 10.00 Ks. Prof. Marian Wolicki (Dziekan WZNoS KUL w Stalowej Woli) Problemy religijno-moralne os骲 z niepe硁osprawno禼i i d硊gotrwa潮 chorob
10.00 - 10.15 Ks. Wies砤w Surma (koordynator KCPR Diecezji Sandomierskiej) - Ko禼i蟪 w s硊縝ie rodziny. Dzia砤lno舵 i funkcjonowanie Katolickich Centr體 Pomocy Rodzinie.
10.15 - 10.30 Mgr Anna Mazur (Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju) Asystent rodzinny nowy zaw骴, nowe wyzwania, nowe formy pracy z rodzinami z niepe硁osprawno禼i. Spojrzenie praktyka.
10.30 - 10.45 Ks. dr Jaros砤w J阠ze (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Nowe technologie komunikacyjne w rodzinie z osob niepe硁osprawn.
10.45 - 11.15 Przerwa kawowa
11.15 - 11.30 Dr Monika Adamczyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Bariery spo砮cznej integracji os骲 niepe硁osprawnych w Polsce i sposoby ich prze砤mywania
11.30 - 11.45 Dr Justyna Maciaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Na rozdro縰. Wp硑w zaburze psychicznych na funkcjonowanie rodziny.
11.45 - 12.00 Dr Justyna Kula-Lic (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Szpital Psychiatryczny w Le縜jsku) Metody pracy z dzieckiem agresywnym i autoagresywnym z niepe硁osprawno禼i intelektualn i spectrum autyzmu.
12.00 - 12.15 Mgr Magdalena Fatyga (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Funkcjonowanie dzieci posiadaj眂ych niepe硁osprawne rodze駍two w 秗odowisku rodzinnym i spo砮cznym
12.15 - 12.30 Mgr Anna Wilko砮k (Przedszkole Specjalne w Lublinie) Rodzina w obliczu g酬bokiej niepe硁osprawno禼i dziecka z Zespo砮m Leigha. Do秝iadczenia praktyka
12.30 - 12.45 Mgr Anna Szalast (odowiskowy Dom Samopomocy Jan體 Lubelski) Oblicza doros硂禼i z niepe硁osprawno禼i intelektualn.
12.45 - 13.00 Dr Beata Janeczko (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Od Fas do DDA. Choroba alkoholowa pi阾no na ca砮 縴cie.
13.00 - 13.45 Przerwa obiadowa
13.45 - 14.00 Dr Teresa Zbyrad (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Nowatorskie formy pomocy osobom z chorob Alzheimera.
14.00 - 14.15 Dr Dorota Ko硂dziej (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Specyfika zada rodzinnych w opiece nad seniorem - problemy i korzy禼i
14.15 - 14.30 Mgr Judyta Popio砮k (Uniwersytet Marii Curie-Sk硂dowskiej) - Kynoterapia (dogoterapia) jako naturalna forma wspierania rehabilitacji i terapii dzieci z niepe硁osprawno禼i
14.30 - 14.45 Dr Agnieszka Banach (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) - Stymulacja ruchowa jako forma wspierania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
14.45 - 15.00 Ks. Dr Jacek Staszak (Dziekan Dekanatu Janowskiego) Tytu硑 orzeczenia niewa縩o禼i ma晨e駍twa w prawie ko禼ielnym
15.00 - 15.15 Mgr Anna Romaniuk (Akademia Pedagogiczna im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) Problematyka prawna zwi眤ana z mo縧iwo禼i zawarcia ma晨e駍twa przez osoby z niepe硁osprawno禼i intelektualn i zaburzeniami psychicznymi
15.15 - 16.00 Podsumowanie konferencji. Dyskusja. Zako馽zenie

Patronat Honorowy

Rzecznik Praw Pacjenta
Marsza砮k Wojew骴ztwa Lubelskiego

Sponsorzy
Marsza砮k Wojew骴ztwa Lubelskiego
Starosta Powiatu Janowskiego
Burmistrz Janowa Lubelskiego
Senator RP Dr Grzegorz Czelej
Pose RP El縝ieta Kruk
Radny Sejmiku Wojew骴ztwa Lubelskiego Jan Frania
***

Charaktrystyka studi體 na kierunku praca socjalna:
Kszta砪enie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz og髄n, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spo砮cznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. S硊chacze rozwijaj umiej阾no禼i i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywno禼i, rozumienia problem體 ludzi znajduj眂ych si w trudnych sytuacjach 縴ciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zako馽zenie kszta砪enia w KPSS nasi absolwenci zdobywaj:

1. Solidny zaw骴 pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Dzi阫i porozumieniu podpisanemu pomi阣zy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet student體 UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, kt髍 broni przed komisj powo砤n przez dziekana Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studi體 licencjackich na kierunku praca socjalna b阣zie przygotowany do podj阠ia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studi體 na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.
REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY) TRWA. ZAPRASZAMY!!!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA NA KIERUNEK PRACA SOCJALNA TRWA!!! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Wi阠ej informacji w zak砤dce Rekrutacja.
<--------------

ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Wybierz studia, po kt髍ych znajdziesz prac! Zdob眃 tytu licencjata UMCS i solidny zaw骴 pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w ca砮j Unii Europejskiej!

Kszta砪enie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz og髄n, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spo砮cznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. S硊chacze rozwijaj umiej阾no禼i i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywno禼i, rozumienia problem體 ludzi znajduj眂ych si w trudnych sytuacjach 縴ciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zako馽zenie kszta砪enia w KPSS nasi absolwenci zdobywaj:

1. Solidny zaw骴 pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Dzi阫i porozumieniu podpisanemu pomi阣zy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet student體 UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, kt髍 broni przed komisj powo砤n przez dziekana Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studi體 licencjackich na kierunku praca socjalna b阣zie przygotowany do podj阠ia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studi體 na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie za秝iadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo砮cznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Je縠li jeste zainteresowany podj阠iem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKO PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
presti縪wy zaw骴 z przysz硂禼i!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesno禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do g丑wnych zada pracownika socjalnego nale縴 praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolno禼i do funkcjonowania w spo砮cze駍twie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problem體, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zach阠anie do samodzielnego rozwi眤ywania problem體. To tak縠 poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalist體. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spo砮czno舵 lokaln do dzia砤 samopomocowych w zaspakajaniu niezb阣nych potrzeb 縴ciowych. Pracownicy socjalni poszukuj tak縠 nowych rozwi眤a dla pojawiaj眂ych si problem體, opracowuj lokalne programy os硂nowe skierowane do okre秎onych grup spo砮cznych.

Na Lubelszczy糿ie ze 秝iadcze pomocy spo砮cznej korzysta ok. 300 tys os骲. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownik體 socjalnych. Zosta jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
Pliki do pobrania:
Informacja dla tegorocznych absolwent體 Kolegium!

18 czerwca b.r. (sobota) o godz. 12:00 odb阣zie si uroczyste wr阠zenie dyplom體 uko馽zenia Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju. Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!!!

ROZPOCZ蔐IY NAB覴 NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 (SYSTEM DZIENNY I ZAOCZNY).

WIELKA PROMOCJA W OPCIE REKRUTACYJNEJ!

Kandydaci na I rok studi體 w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju, kt髍zy z硂勘 dokumenty rekrutacyjne do ko馽a czerwca 2011 r. otrzymaj 100% zni縦i w op砤cie rekrutacyjnej!

ZAPRASZAMY, REKRUTACJA TRWA!!!

Wi阠ej informacji o rekrutacji w zak砤dce Rekrutacja.

ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdob眃 tytu licencjata UMCS i solidny zaw骴 pracownika socjalnego z dyplomem uznawanym w ca砮j Unii Europejskiej!

Kszta砪enie w Kolegium odbywa si na studiach dziennych i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz og髄n, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie pracy socjalnej, polityki spo砮cznej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego i zawodowego. S硊chacze rozwijaj umiej阾no禼i i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywno禼i, rozumienia problem體 ludzi znajduj眂ych si w trudnych sytuacjach 縴ciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

Na zako馽zenie kszta砪enia w KPSS
nasi absolwenci zdobywaj:


1. Solidny zaw骴 pracownika socjalnego na dyplomie KPSS
2. Tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
3. Pewn prac w Unii Europejskiej
4. Mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju).

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Dzi阫i porozumieniu podpisanemu pomi阣zy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet student體 UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, kt髍 broni przed komisj powo砤n przez dziekana Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studi體 licencjackich na kierunku praca socjalna b阣zie przygotowany do podj阠ia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studi體 na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie za秝iadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo砮cznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Je縠li jeste zainteresowany podj阠iem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKO PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
presti縪wy zaw骴 z przysz硂禼i!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesno禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych. W Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do g丑wnych zada pracownika socjalnego nale縴 praca socjalna rozumiana jako pomoc we wzmocnieniu i przywracaniu zdolno禼i do funkcjonowania w spo砮cze駍twie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problem體, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zach阠anie do samodzielnego rozwi眤ywania problem體. To tak縠 poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalist體. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spo砮czno舵 lokaln do dzia砤 samopomocowych w zaspakajaniu niezb阣nych potrzeb 縴ciowych. Pracownicy socjalni poszukuj tak縠 nowych rozwi眤a dla pojawiaj眂ych si problem體, opracowuj lokalne programy os硂nowe skierowane do okre秎onych grup spo砮cznych.

Na Lubelszczy糿ie ze 秝iadcze pomocy spo砮cznej korzysta ok. 300 tys os骲. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownik體 socjalnych. Zosta jednym z nich!


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
Spokojnych i眛 Bo縠go Narodzenia,
spe硁ienia marze i du縪 rado禼i, 縴czliwo禼i, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku pracownikom, studentom i absolwentom Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju oraz Kolegium Licencjackiego UMCS w Bi砱oraju
sk砤daj W砤dze KPSSWyniki zaliczenia z przedmiotu warsztaty terapii zaj阠iowej znajduj si w zak砤dce informcaje dydaktyczne.
痽czenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 listopada 2010 roku to dzie, w kt髍ym obchodzimy XX - lecie Pomocy Spo砮cznej w Polsce. W tym dniu obchodzimy r體nie i阾o Pa駍twowe Dzie Pracownika Socjalnego. W zwi眤ku z powy縮zym jako pracownicy i s硊chacze Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju sk砤damy serdeczne gratulacje oraz podzi阫owania wszystkim osobom wykonuj眂ym zaw骴 pracownika socjalnego.

Og髄nopolska Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy


W dniach 15-16 pa糳ziernika w Zaje糳zie Nadrzecze w Nadrzeczu ko硂 Bi砱oraja odby砤 si og髄nopolska konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy. Konferencja zosta砤 zorganizowana przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus w Janowie Lubelskim, Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju, Centrum Ekonomii Spo砮cznej w Lublinie oraz Polskie Towarzystwem Polityki Spo砮cznej Oddzia w Lublinie. W konferencji uczestniczy硂 wiele znamienitych go禼i m.in. Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji MPIPS w Warszawie, Andrzej Trzeciecki Naczelnik Wydzia硊 Aktywnych Form Pomocy w Departamencie Pomocy i Integracji w MPIPS w Warszawie, Pani Monika Lipi駍ka Dyrektor Regionalnego O秗odka Polityki Spo砮cznej w Lublinie, Pani Ma砱orzata Frant-B砤縰cka z Wydzia硊 Polityki Spo砮cznej Urz阣u Wojew骴zkiego w Lublinie, Krzysztof Ko硉y Burmistrz Janowa Lubelskiego oraz Wies砤w R罂y駍ki W骿t Gminy Bi砱oraj. Konferencj rozpocz背 Prezes Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Humanus Pawe Wi秐iewski, kt髍y podkre秎i wa縩o舵 podejmowanego tematu, a tak縠 jak cenne jest prezentowanie dotychczasowego dorobku podmiot體 dzia砤j眂ych w obszarze aktywnych form pomocy. Pani Krystyna Wyrwicka przekaza砤 Listy Gratulacyjne od Sekretarza Stanu w MPIPS Jaros砤wa Dudy dla w砤dz samorz眃owych z gminy Jan體 Lubelski i Bi砱oraj za podejmowanie partnerskich dzia砤 zmierzaj眂ych do coraz wi阫szej aktywno禼i spo砮cznej. Jednocze秐ie zosta硑 przekazane Listy Gratulacyjne od Marsza砶a Wojew骴ztwa Lubelskiego, a tak縠 Wojewody Lubelskiej. Pierwszego dnia konferencji odby砤 si prezentacja zagadnie dotycz眂ych aktywnych form pomocy. Prof. o. Jan Mazur OSPPE Kierownik Katedry Polityki Spo砮cznej i Etyki Politycznej KUL w Lublinie przedstawi zagadnienia dotycz眂e Perspektywy etycznej pracy socjalnej i ekonomii spo砮cznej w encyklice Benedykta XVI "Caritas in veritate. Nast阷nie Pani Aleksandra Podko駍ka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu sdzkiego, prezentowa砤 temat Ekonomia spo砮czna alternatywn form pomocy spo砮cznej. Na zako馽zenie pierwszej cz甓ci konferencji Pani Krystyna Wyrwicka przedstawi砤 zagadnienia dotycz眂e efektywno禼i stosowanych aktywnych form pomocy i perspektywy ich rozwoju. W drugiej cz甓ci konferencji prowadzone by硑 prezentacje dobrych praktyk z zakresu aktywnych form pomocy podmiot體 dzia砤j眂ych w tym obszarze i jednocze秐ie wytypowanych przez Regionalne O秗odki Polityki Spo砮cznej z terenu ca砮j Polski. Sw骿 dorobek prezentowa硂: Wojew骴ztwo Lubelskie tj. Centrum Integracji Spo砮cznej w Che砿ie i Centrum Ekonomii Spo砮cznej w Lublinie, Wojew骴ztwo i阾okrzyskie tj. Centrum Integracji Spo砮cznej w Staszowie, Caritas Diecezji Kieleckiej w Kielcach oraz Caritas Diecezji Sandomierskiej w Sandomierzu. Wojew骴ztwo Podlaskie tj. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo砮czno - Gospodarczych im. Kr髄a Zygmunta Augusta w Augustowie oraz O秗odek Wsparcia Organizacji Pozarz眃owych w Bia硑mstoku, Wojew骴ztwo Podkarpackie tj. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Os骲 z Upo秎edzeniem Umys硂wym Ko硂 w Jaros砤wiu, Sp蟪dzielnia Socjalna Konar w Tarnobrzegu oraz Sp蟪dzielnia Socjalna Pi赕 Plus w Stalowej Woli, Wojew骴ztwo Lubuskie tj. Centrum Integracji Spo砮cznej w Zielonej G髍ze, Wojew骴ztwo Zachodniopomorskie tj. Centrum Integracji Spo砮cznej Od Nowa w bzie, Wojew骴ztwo Ma硂polskie tj. Fundacja Wsp髄nota Nadziei oraz Sp蟪dzielnia Socjalna Vifenix z Krakowa oraz Wojew骴ztwo Mazowieckie, kt髍ego reprezentowa硂 Centrum Integracji Spo砮cznej w Siedlcach. Jednocze秐ie wytypowane podmioty mog硑 prezentowa sw骿 dorobek na specjalnie przygotowanych stoiskach targowych. Drugi dzie konferencji obfitowa w bogat wymian do秝iadcze uczestnik體 konferencji podczas dw骳h paneli dyskusyjnych. Jeden prowadzony by przez Pani dr Mart Komorsk z Instytutu Socjologii UMCS w Lublinie i dotyczy roli pracownika socjalnego i pracy socjalnej w aktywnych formach pomocy. Natomiast drugi prowadzony by przez Andrzeja Trzecieckiego z Departamentu Pomocy I Integracji spo砮cznej MPIPS w Warszawie i dotyczy nowych rozwi眤a w dziedzinie zatrudnienia socjalnego.
Konferencja Targi Aktywnych Form Pomocy zosta砤 zorganizowana po raz pierwszy w Polsce i na Lubelszczy糿ie sta砤 si inspiracj do kolejnych krajowych targ體 organizowanych w nast阷nych latach.

Patronat medialny nad konferencj obj阬i:
- Gazeta Wyborcza
- Radio Lublin
- Telewizja Lublin
- ekonomiaspoleczna.pl

STUDIA NA KIERUNKU PRACA SOCJALNA CZEKAJ NA CIEBIE

JU PO RAZ PIY PROWADZIMY REKRUTACJ DLA KANDYDAT覹 NA CIEKAWE STUDIA

Z A P R A S Z A M Y !!!


ZAINWESTUJ W SIEBIE!

Zdob眃 solidny zaw骴 uznawany w Unii Europejskiej oraz tytu licencjata Uniwersytetu Marii Curie - Sk硂dowskiej.

Kszta砪enie w Kolegium odbywa si zar體no na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz og髄n, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie polityki spo砮cznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U s硊chaczy rozwijane s r體nie umiej阾no禼i i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywno禼i, rozumienia problem體 ludzi znajduj眂ych si w trudnych sytuacjach 縴ciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJ W KPSS
Absolwenci zdobywaj:


*tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
*solidny zaw骴 pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
*mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
*mo縧iwo舵 wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.

L I C E N C J A T - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Dzi阫i porozumieniu podpisanemu pomi阣zy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet student體 UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, kt髍 broni przed komisj powo砤n przez dziekana Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Absolwent studi體 licencjackich na kierunku praca socjalna b阣zie przygotowany do podj阠ia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studi體 na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie za秝iadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo砮cznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Je縠li jeste zainteresowany podj阠iem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKO PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
presti縪wy zaw骴 z przysz硂禼i!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesno禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do g丑wnych zada pracownika socjalnego nale縴 praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolno禼i do funkcjonowania w spo砮cze駍twie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problem體, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zach阠anie do samodzielnego rozwi眤ywania problem體. To tak縠 poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalist體. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spo砮czno舵 lokaln do dzia砤 samopomocowych w zaspakajaniu niezb阣nych potrzeb 縴ciowych. Pracownicy socjalni poszukuj tak縠 nowych rozwi眤a dla pojawiaj眂ych si problem體, opracowuj lokalne programy os硂nowe skierowane do okre秎onych grup spo砮cznych.

Na Lubelszczy糿ie ze 秝iadcze pomocy spo砮cznej korzysta ok. 295 tys os骲. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownik體 socjalnych.


*Wi阠ej informacji w zak砤dce rekrutacja.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
ZAINWESTUJ W SIEBIE!
Zdob眃 tytu licencjata UMCS i solidny zaw骴 uznawany
w Unii Europejskiej!


Kszta砪enie w Kolegium odbywa si zar體no na studiach dziennych jak i zaocznych. Studenci pracy socjalnej zdobywaj wiedz og髄n, socjologiczn, psychologiczn, pedagogiczn oraz specjalistyczn w zakresie polityki spo砮cznej i pracy socjalnej oraz poradnictwa wychowawczego, rodzinnego, zawodowego. U s硊chaczy rozwijane s r體nie umiej阾no禼i i kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywno禼i, rozumienia problem體 ludzi znajduj眂ych si w trudnych sytuacjach 縴ciowych czy w sytuacjach kryzysowych.

STUDIUJ W KPSS
Absolwenci zdobywaj:


* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴 pracownika socjalnego potwierdzony
dyplomem KPSS
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach
magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA w UMCS (lub na innej uczelni w kraju)
* pewn prac w Unii Europejskiej.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Dzi阫i porozumieniu podpisanemu pomi阣zy Kolegium i UMCS studenci Kolegium na III roku zostaj wpisani w poczet student體 UMCS, przygotowuj prac licencjack pod kierunkiem nauczyciela akademickiego, kt髍 broni przed komisj powo砤n przez dziekana Wydzia硊 Pedagogiki
i Psychologii UMCS.

Absolwent studi體 licencjackich na kierunku praca socjalna b阣zie przygotowany do podj阠ia pracy zawodowej oraz do kontynuacji studi體 na poziomie II stopnia (studia magisterskie) w UMCS na kierunku pedagogika. W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!
A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju.

Uzyskany dyplom pracownika socjalnego daje prawo wykonywania zawodu w innych krajach Unii Europejskiej. Odpowiednie za秝iadczenie wystawiane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo砮cznej na wniosek absolwenta Kolegium.

Je縠li jeste zainteresowany podj阠iem nauki w naszym Kolegium skontaktuj si z nami.
Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl

ZAPRASZAMY DO KPSS
SZKO PRZYJAZNEJ STUDENTOM!


PRACA SOCJALNA
presti縪wy zaw骴 z przysz硂禼i!


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesno禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Do g丑wnych zada pracownika socjalnego nale縴 praca socjalna rozumiana jako pomoc w wzmocnieniu i przywracaniu zdolno禼i do funkcjonowania w spo砮cze駍twie. Praca socjalna to przede wszystkim praca z rodzin, diagnozowanie jej problem體, planowanie pomocy adekwatnej do sytuacji rodziny, mobilizowanie i zach阠anie do samodzielnego rozwi眤ywania problem體. To tak縠 poradnictwo, wsparcie w uzyskiwaniu pomocy od innych instytucji i specjalist體. Pracownik socjalny pobudza i inspiruje spo砮czno舵 lokaln do dzia砤 samopomocowych w zaspakajaniu niezb阣nych potrzeb 縴ciowych. Pracownicy socjalni poszukuj tak縠 nowych rozwi眤a dla pojawiaj眂ych si problem體, opracowuj lokalne programy os硂nowe skierowane do okre秎onych grup spo砮cznych.

Na Lubelszczy糿ie ze 秝iadcze pomocy spo砮cznej korzysta ok. 295 tys os骲. Codziennie pomoc wielu z nich niesie ponad 1100 pracownik體 socjalnych.


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
Najserdeczniejsze 縴czenia zdrowych, radosnych i spokojnych 秝i眛 Wielkiej Nocy, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a tak縠 odpoczynku w rodzinnym gronie wyk砤dowcom i studentom Kolegium 縴cz pracownicy Kolegium*********
STUDIUJ U NAS NA PRESTI疧WYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴 pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA. To niepowtarzalna okazja aby po pi阠iu latach studi體 uzyska dwa zawody na dw骳h dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTU MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Na zako馽zenie kszta砪enia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 Slu縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJ JEDNOCZEIE SCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
W dniu 14.03.2009 (sobota) odby硂 si w auli Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie spotkanie inauguruj眂e studia w UMCS. S硊chacze VI semestru zostali wpisani w poczet Student體 Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS. Indeksy wr阠zy Prorektor UMCS prof. Stanis砤w Micha硂wski.

Zdj阠ia z inauguracji w UMCS znajduj si w zak砤dce "Galeria"

STUDIUJ U NAS NA PRESTI疧WYM KIERUNKU:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY DO KPSS

PRACA SOCJALNA
kierunek z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴 pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA. To niepowtarzalna okazja aby po pi阠iu latach studi體 uzyska dwa zawody na dw骳h dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA oraz TYTU MAGISTRA na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Na zako馽zenie kszta砪enia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 Slu縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJ JEDNOCZEIE SCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE GRUPY

NA I ZJAZD

W SEMESTRZE LETNIM!
I zjazd odb阣zie si w dniach

20-22.02.2009.

Szczeg蟪y I zjazdu znajduj si w zak砤dce

wirtualny sekretariat.

Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznychPRESTI疧WY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴 pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA. To niepowtarzalna okazja aby po pi阠iu latach studi體 uzyska dwa zawody na dw骳h dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTU MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Na zako馽zenie kszta砪enia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 Slu縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJ JEDNOCZEIE SCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
INFORMACJA DLA SCHACZY III ROKU!
Spotkanie organizacyjne w sprawie IRK odb阣zie si w niedziel 15.02.2009 o godz. 14:00.PRESTI疧WY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴 pracownika socjalnego
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia
na studiach magisterskich na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA. To niepowtarzalna okazja aby po pi阠iu latach studi體 uzyska dwa zawody na dw骳h dyplomach renomowanego Uniwersytetu: TYTU ZAWODOWY LICENCJATA na kierunku PRACA SOCJALNA, TYTU MAGISTERSKI na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA.

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Na zako馽zenie kszta砪enia nasi absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie. Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS kontynuuj studia na kierunku PEDAGOGIKA OG覮NA w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu! A wszystko zaczyna si u nas - w Kolegium Pracownik體 Slu縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju

STUDIUJ Z NAMI
ZOSTAJ JEDNOCZEIE SCHACZEM KOLEGIUM
ORAZ STUDENTEM UMCS!
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
SPEKTAKLE TEATRALNE, ZAPRASZAMY STUDENT覹 KOLEGIUM
Wszystkich student體 Kolegium zapraszamy na spektakle teatralne, organizowane przez nasze Kolegium dla DPS dla Kombatant體 oraz DPS w Teodor體ce. Autorem obu przedstawie jest Zamojska Agencja Artystyczna Wrona bez ogona.


HARMONOGRAM WYST蔖覹

9:00 - 10:00 (DPS DLA KOMBATANT覹)
Janek- monodram wed硊g scenariusza Bogdana Nowaka, w brawurowym wykonaniu Andrzeja Gwiazdowskiego. Dowcipna, zabawna ale jednocze秐ie liryczna historia starego kawalera z jednej z podzamojskich wsi. Opowie舵 ilustrowana muzyk i audycjami radiowymi z okresu PRL-u. Jest to sentymentalna podr罂 o kilkadziesi眛 lat wstecz.

11:00 - 12:00 (DPS W TEODOR覹CE)
O smoku kt髍y my秎a 縠 jest piecem - Jest to barwna ba恶 o to縮amo禼i, tolerancji i potrzebie przyja糿i. G丑wnym bohaterem jest wielki, trzyg硂wy smok, kt髍y ma dosy samotno禼i i wyrusza w 秝iat szuka bratniej duszy. Poznaje m.in. ciekawskiego skowronka, ksi昕niczk, kt髍a chce go namydli i wyszorowa szczotk oraz tch髍zliwego rycerza, kt髍y tak naprawd jest zaczarowan rybk. Fina opowie禼i jest naprawd zaskakuj眂y... Ba恶 jest ilustrowana muzyk, pe硁a humoru i zwrot體 akcji.
Scenariusz i re縴seria Bogdan Nowak.
Scenografia i lalki: Ma砱orzata Wi秐iewska.
W bajce wyst阷uje 6 postaci. Aktorzy animuj ogromne ponad 2 metrowe lalki i kukie砶i.
Spektakl adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 9 lat.

wi阠ej informacji o spektaklach: www.wronabez.webd.pl


PRESTI疧WY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA

ZAPRASZAMY

PRACA SOCJALNA
studia z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia
na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)

Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie

W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiuj PEDAGOGIK w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!

Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.pl


Kwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych

INFORMUJEMY,
疎 S JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA WYDZIALE DZIENNYM I ZAOCZNYM

**Szczeg蟪owe informacje mo縩a znale兼 w zak砤dce REKRUTACJA**


PRESTI疧WY KIERUNEK:
PRACA SOCJALNA


ZAPRASZAMY


PRACA SOCJALNA
studia z przysz硂禼i!

* tytu licencjata na presti縪wym dyplomie UMCS
* solidny zaw骴
* pewna praca w Unii Europejskiej
* mo縧iwo舵 kontynuacji kszta砪enia na studiach magisterskich (kierunek PEDAGOGIKA)


Praca socjalna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijaj眂ych si profesji wsp蟪czesn禼i. S硊縴 rozwi眤ywaniu problem體 rodz眂ych si w spo砮cze駍twie. Daje znakomit szans na prac w zamo縩ej, lecz starzej眂ej si Europie. Pracownik socjalny to zaw骴 o wysokim statusie w krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych, w Polsce pracownikom socjalnym przys硊guje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

LICENCJAT - ten tytu zawodowy nadaje naszym absolwentom Uniwersytet Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie


W Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju studia trwaj 3 lata. Absolwenci odbieraj zawodowy dyplom pracownika socjalnego oraz licencjacki dyplom na kierunku PRACA SOCJALNA. Ten ostatni wydaje Uniwersytet Marii Curie Sk硂dowskiej w Lublinie.

Przez 2 kolejne lata absolwenci KPSS studiuj PEDAGOGIK w UMCS, odbieraj眂 na koniec dyplom uko馽zenia wy縮zych studi體 II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA i tytu MAGISTRA!

W ten spos骲 w ci眊u 5 lat studi體 mo縩a zdoby dwa presti縪we zawody oraz dwa dyplomy renomowanego Uniwersytetu!

STUDIUJ Z NAMI
ZAPRASZAMY!


Biuro rekrutacji - parter, pok. nr 5.
tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plKwalifikacje * Praktyka * Studia * Sukces

Kolegium * Pracownik體 * S硊縝 * Spo砮cznych
******************


Konkurs Fotografii Juvenaliowej

V Bi砱orajskie Juvenalia 08 organizowane wsp髄nie przez UMCS Kolegium Licencjackie w Bi砱oraju oraz Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju przesz硑 ju do historii. Mamy nadziej, 縠 zabawa w rytmach ska &amp; reggae spodoba砤 si przyby砮j na nasze 秝i阾o publiczno禼i.
Dla tych, kt髍zy uwiecznili na fotkach nasz imprez przygotowali秏y konkurs - oczywi禼ie z atrakcyjnymi nagrodami.
Dzi阫ujemy wszystkim za wzi阠ie w nim udzia硊. 3 osoby zosta硑 ju zakwalifikowane do 禼is砮go fina硊. 27 maja jury wybierze spo秗骴 nich zwyci陑c, kt髍y odbierze nagrod g丑wn statyw Velbon DF-40, pendrive 4GB, kupon na wywo砤nie 30 zdj赕.
Wyniki konkursu:
Pierwsze miejsce i nagrod g丑wn zdoby Sebastian Pyszniak za zdj阠ie zatytu硂wane Zanim zagra muzyka.
Drugie miejsce za fotografi Po秝i阠enie otrzyma Tomasz Pyszniak.
Trzeci nagrod zdoby砤 Ma砱orzata Oleszek za zdj阠ie pod tytu砮m Welcome.
Laureat體 konkursu zapraszamy (3 czerwca o godz. 14:00) do odbioru nagr骴.

Zdj阠ia zostan wystawione w studenckiej galerii TUBA w Kolegium przy ul. Bartoszewskiego 10. B阣zie je mo縩a r體nie obejrze na naszej stronie w zak砤dce Galeria.

Komitet Organizacyjny V Bi砱orajskich Juwenali體 08


V BIORAJSKIE JUWENALIA 2008
Kolegium UMCS oraz Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju serdecznie dzi阫uj za udzia w V BIORAJSKICH JUWENALIACH 2008 w rytmach SKAandREGGAE, kt髍e odby硑 si 17 maja 2008 r. na scenie letniej przy Kolegium UMCS w Bi砱oraju ul. &quot;Wira&quot; Bartoszewskiego 10.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!

SZCZEG覮NE WYRAZY WDZI蔆ZNOI:
PATRONAT MEDIALNY

bilgoraj.com.pl - regionalny serwis internetowy, MIKROWITRYNA, NOWA WIEζ, PROMOTOR,

SPONSORZY I PARTNERZY
MIASTO BIORAJ, BLACK RED WHITE SA, PPHU MAT, POL-SKONE SP. Z O.O., PPHU FOX, MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O., HOTEL DODO, PPHU BEPEMA, LIDER S.J., UGEEiMAZ Barbara Kornak, PPHU LUTEX, PUHP ATOS, FH BDOMEX, FHU BUDREM, AGENCJA OCHRONY BAKO, MASARNIA B.J. NIEIOR, MASARNIA MASPOL, POLMOS LUBLIN SA, AMBRA SA, ZIE Stanis砤w Derylak, ZDZ MEWA SA, LCI LUBELSKIE CENTRUM INFORMATYCZNE, MARWIN, PIZERRIA JULKA, PIZERRIA COUNTRY, BIORAJSKIE CENTRUM KULTURY, ZPU TRANSBET, PIEKARNIA Marek Spustek, Piekarnia Zenon Kotowski, FUNDACJA BIORAJ XXI, PGK SP. Z O.O., POGOTOWIE RATUNKOWE, POLICJA, STRA PO疉RNA, FUNDACJA KRESY 2000

TAK BY:
20.00 Oficjalne rozpocz阠ie, przywitanie uczestnik體 i go禼i
20.05 Wr阠zenie kluczy do bram miasta przez Burmistrza Miasta i *przej阠ie w砤dzy* przez Student體
20.15 Dzia砶a studencka
20.30 Koncert zespo硊 KOMISCHE PILZE z W硂dawy
21.15 Og硂szenie wynik體 loterii fantowej
21.30 Koncert zespo硊 DUSZA z Tarnobrzega
22.15 Konkurs karaoke
22.30 Koncert zespo硊 NEFRE z Cz阺tochowy
00.00 Zako馽zenie: pokaz sztucznych ogni

W TRAKCIE
- tematyczne prezentacje multimedialne: JAMAJSKA I SPONSORSKA
- konkurs na najlepsz fotk z JUWENALI覹// sponsor konkursu: FOTO VIDEO STUDIO FILMIX Piotr Mazurek
- ma砤 gastronomia i wiele innych atrakcji i niespodzianek !!!

IMPREZY TOWARZYSZE
- TURNIEJ SIATK覹KI PLA疧WEJ (we wsp蟪pracy z Bi砱orajskim Klubem Sportowym SZ覵TKA)
- SPEKTAKL *ZABAWA* TEATRU TRAGICZNEGO PIEJ STRONY IATA z Zamo禼ia (scenariusz - Bogdan Nowak)


******************


*
SZKOLENIE SKIEROWANE DO PRACOWNIK覹 S疊 SPOCZNYCH

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju ma zaszczyt zaprosi pracownik體 dom體 pomocy spo砮cznej, o秗odk體 pomocy spo砮cznej, centr體 pomocy rodzinie, wiosek dzieci阠ych oraz innych plac體ek zajmuj眂ych si prac socjaln i pomoc spo砮czn na szkolenie pt.
Konflikt, stres i wypalenie zawodowe w zawodach us硊g spo砮cznych. 瑀骴砤 - konsekwencje - zapobieganie.


Szkolenie ma charakter dwudniowych warsztat體 prowadzonych przy pomocy nowoczesnych technik prezentacji multimedialnej.

Szkolenie odbedzie si w dniach
14-15 lutego 2008 r.
w siedzibie KPSS, przy ul. Wira Bartoszewskiego 10.

Celem szkolenia jest podniesienie komfortu pracy zawodowej oraz jako禼i kontakt體 zawodowych pracownik體, poprzez teoretyczne i praktyczne wsparcie kadry w zarz眃zaniu konfliktem oraz przeciwdzia砤niu syndromowi wypalenia zawodowego. Wskazanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem w砤snym jak i klient體 plac體ek w kt髍ych pracuj.

Gwarancj efektywnego szkolenia stanowi dyplomowani prowadz眂y, reprezentuj眂y takie dyscypliny naukowe jak polityka spo砮czna, praca socjalna i psychologia. Nasi prowadz眂y posiadaj gruntowne przygotowanie pedagogiczne, teoretyczne i praktyczne w prowadzeniu szkole dla kadry pomocy spo砮cznej. To nauczyciele akademiccy, wyk砤dowcy Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych oraz pracownicy instytucji zwi眤anych z pomoc spo砮czn.

Wszystkich zainteresowanych wzi阠iem udzia硊 w naszym szkoleniu serdecznie zapraszamy i prosimy o
kontakt: tel./faks: (0-84) 686-07-67 e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Zg硂szenia przyjmujemy do 13 lutego b.r.

Spokojnych i眛 Bo縠go Narodzenia,
spe硁ienia marze i du縪 rado禼i,
縴czliwo禼i, nadziei oraz samych dobrych chwil w Nowym Roku
ca砮j spo砮czno禼i Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
oraz pracownikom i studentom Kolegium Licencjackiego UMCS
縴czy
Dyrektor KPSS

UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Inauguracja Roku Akademickiego 2007/2008 odby砤 si podobnie jak w roku ubieg硑m w Auli A w budynku Kolegium UMCS. Uroczysto舵 rozpocz瓿a si od powitania go禼i, kt髍ej dokona za硂縴ciel Kolegium Pan Pawe Jednacz. Kolejnym punktem by砤 immatrykulacja s硊chaczy i wr阠zenie indeks體. Wtrakcie uroczysto禼i wr阠zono r體nie trzy Nagrody Dyrektora za najlepsz 秗edni ocen i wzorow postaw studenta, oraz jedno Wyr罂nienie za wysok 秗edni ocen i wzorow postaw studenta.
Pani dr Ewa Sarzy駍ka zabra砤 g硂s w imieniu UMCS, uczelni sprawuj眂ej nad Kolegium opiek naukowo - dydaktyczn, natomiast w imieniu miasta mogli秏y obejrze wyst眕ienie Burmistrza Miasta Bi砱oraj, Pana Micha砤 Deca.
Podczas uroczysto禼i z wyk砤dem inauguracyjnym wyst眕i Pan prof. dr hab. Ryszard Bera, kt髍y poruszy niezwykle ciekawy i nurtuj眂y nasze spo砮cze駍two problem spo砮czny, jakim jest zjawisko korupcji.
R體nie w tym roku nie zabrak硂 pami眛kowych zdj赕.
UROCZYSTA INAUGURACJA
ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008


Organ Prowadz眂y i Dyrektor

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych

w Bi砱oraju

maj zaszczyt zaprosi

STUDENT覹 I WYKDOWC覹

na uroczyst

Inauguracj Roku Akademickiego 2007/2008

kt髍a odb阣zie si 26 pa糳ziernika (pi眛ek) b.r. o godzinie 13:00

w Auli A, w budynku Kolegium.


W uroczysto禼i we糾ie udzia wielu znakomitych go禼i.
Swoj obecno舵 potwierdzi m.in. Pan prof. dr hab. Zdzis砤w Bartkowicz (Dziekan Wydzia硊 Pedagogiki i Psychologii UMCS) oraz Pani dr Ewa Sarzy駍ka (pe硁i眂a funkcj opiekuna naukowo-dydaktycznego w naszym Kolegium).

Pan prof. dr hab. Ryszard Bera wyg硂si wyk砤d inauguracyjny zatytu硂wany: Korupcja jako zjawisko patologiczne w 縴ciu spo砮cznym.

STUDIUJ w BIORAJU

ATRAKCYJNY KIERUNEK
TYLKO Z NAMI ZDOB蔇ZIESZ DWA ZAWODY w 3 LATA!

Je縠li jeste zainteresowany nasz ofert edukacyjn serdecznie zapraszamy Ci do Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju. Przyjd i porozmawiaj z nami, ch阾nie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania zwi眤ane ze studiami oraz nasz wsp蟪prac z Uniwersytetem Marii Curie - Sk硂dowskiej w Lublinie.
Zapraszamy w godzinach 9:00 - 16:00 do budynku Kolegium mieszcz眂ego si przy ulicy Wira Bartoszewskiego 10.
Biuro rekrutacji - pok. nr 5.

tel./fax (0-84) 686-07-67
poczta: rekrutacja@kpssbilgoraj.edu.plU NAS STUDIUJESZ PRZEZ 3 LATA, ODBIERASZ DYPLOM PRACOWNIKA SOCJALNEGO ORAZ LICENCJACKI DYPLOM PEDAGOGA WYDANY PRZEZ UMCS. PRZEZ KOLEJNE 2 LATA STUDIUJESZ NA UMCS I TAM ZDOBYWASZ TYTU MAGISTRA PEDAGOGIKI!!!

***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***


***REKRUTACJA NA ROK 2007/08 TRWA***

18 listopada o godzinie 11:00 odby砤 si uroczysta Inauguracja I-go Roku w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Auli A mieszcz眂ej si we wsp髄nie z UMCS zajmowanym budynku.
Honorowymi go舵mi byli: Starosta Bi砱orajski Pan Stanis砤w Schodzi駍ki, Kierownik Wydzia硊 Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Pan Jan Ga砤n, dyrektorzy plac體ek zajmuj眂ych si prac socjaln i pomoc spo砮czn oraz wyk砤dowcy KPSS.
Po przem體ieniach w砤dz KPSS g硂s zabra砤 Pani dr Ewa Sarzy駍ka, Opiekun naukowo-dydaktyczny Kolegium z ramienia UMCS w Lublinie.
Nast阷nie S硊chacze z硂縴li 秎ubowanie i odebrali indeksy.
W imieniu w砤dz powiatu zabra g硂s Pan Stanis砤w Schodzi駍ki.
Uroczyst Inauguracj zako馽zy硂 przem體ienie Przedstawiciela S硊chaczy.
Nie zabrak硂 pami眛kowych zdj赕.

Szanowni Pa駍two

Dzi阫i staraniom grona wyk砤dowc體 Policealnej Szko硑 Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Sk硂dowskiej w Lublinie mamy zaszczyt og硂si, i 7 pa糳ziernika 2006 roku rozpocz瓿y si zaj阠ia w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju (Budynek Kolegium Uniwersytetu Marii Curie-Sk硂dowskiej w Bi砱oraju).

Zaj阠ia prowadzone s na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kszta砪enia absolwenci otrzymaj dyplom zawodowy pracownika socjalnego.

Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Sk硂dowskiej w Lublinie, absolwenci Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych b阣 mieli mo縧iwo舵 uzyskania dyplomu wy縮zych studi體 zawodowych i tytu硊 licencjata - na kierunku Pedagogika, specjalno舵 praca socjalna, kt髍y zostanie wydany przez Uniwersytet Marii Curie-Sk硂dowskiej w Lublinie oraz mo縧iwo舵 ubiegania si (bez egzamin體 wst阷nych) na uzupe硁iaj眂e studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.

Pragniemy aby nasza plac體ka edukacyjna kszta砪i砤 na wysokim poziomie w zawodzie pracownik socjalny, kt髍y cieszy si du勘 popularno禼i na rynkach pracy zar體no w kraju jak i zagranic.

Maj眂 na uwadze, i nale縴te wykszta砪enie jest gwarancj stabilnej przysz硂禼i w zjednoczonej Europie, przedstawiamy Pa駍twu ofert edukacyjn, kt髍a z pewno禼i spe硁i Wasze oczekiwania.

Wierzymy, 縠 kszta砪enie w Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju b阣zie niezapomnianym czasem intelektualnych uniesie i inspiracji, przepustk do kszta砪enia na studiach magisterskich oraz wst阷em na rynki pracy w zjednoczonej Europie.

z wyrazami szacunku
Dyrektor Kolegium
Henryk Borsuk
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball