Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Studia magisterskie
PEDAGOGIKA to interdyscyplinarny kierunek studiów umo偶liwiaj膮cy zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki, socjologii, psychologii i filozofii. Naszym celem jest wyszkolenie 艣wiadomych, odpowiedzialnych oraz wra偶liwych specjalistów posiadaj膮cych praktyczn膮 wiedz臋 na temat dzia艂alno艣ci opieku艅czo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowym zadaniem pedagoga jest praca z lud藕mi, dlatego studia pedagogiczne maj膮 charakter praktyczny.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane s膮 do osób, które zainteresowane s膮 zdobyciem wszechstronnej teoretycznej wiedzy o nauczaniu oraz nabyciem praktycznych umiej臋tno艣ci, niezb臋dnych do zrozumienia mechanizmów kszta艂cenia, diagnostyki oraz pracy opieku艅czej.

Wszystkich tych, którzy chc膮 lepiej pozna膰 siebie, a w przysz艂o艣ci pomaga膰 innym, wspiera膰 ich w rozwoju, pomaga膰 w przygotowywaniu si臋 do 偶ycia w spo艂ecze艅stwie, zapraszamy do podj臋cia studiów na kierunku PEDAGOGIKA.
 
Studenci studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA maj膮 do wyboru nast臋puj膮ce specjalno艣ci:
CO ZYSKUJESZ

Studiuj膮c kierunek PEDAGOGIKA zyskujesz:
 • praktyczn膮 i teoretyczn膮 wiedz臋 z zakresu szeroko rozumianych nauk o wychowaniu, która umo偶liwi Ci dokonanie 艣wiadomego wyboru specjalno艣ci,
 • szereg umiej臋tno艣ci praktycznych,
 • skuteczne metody pracy w zakresie wybranej specjalno艣ci,
 • wymagane przez pracodawców kompetencje i narz臋dziowe umiej臋tno艣ci w ramach swojej specjalno艣ci,
 • specjalno艣膰 poszukiwan膮 na rynku pracy.
CO NAS WYRÓ呕NIA

Czyli dlaczego warto wybra膰 PEDAGOGIK臉 w UNS:
 • studia opracowane pod k膮tem przygotowania do zawodu,
 • programy studiów i specjalno艣ci s膮 opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe
 • programy studiów i specjalno艣ci s膮 stale konsultowane z pracodawcami, by by艂y jak najlepiej dostosowane do ich obecnych i przysz艂ych wymaga艅,
 • studia dostosowane do potrzeb osób pracuj膮cych, realizuj膮cych swoje hobby lub przebywaj膮cych za granic膮,
 • zaj臋cia z wykorzystaniem technik interaktywnych - warsztatów, projektów, e-learningu,
 • nacisk na kszta艂cenie praktycznych umiej臋tno艣ci i kwalifikacji,
 • mo偶liwo艣膰 uczenia si臋 od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.
PRAKTYCZNE UMIEJ臉TNO艢CI

Uczymy tego czego wymagaj膮 pracodawcy.

Student zyskuje:
 • znajomo艣膰 warsztatu diagnostycznego i metodycznego,
 • umiej臋tno艣膰 analizowania i identyfikowania problemów, indywidualnych i spo艂ecznych, dotycz膮cych zwi膮zku cz艂owieka z jego 艣rodowiskiem oraz skutecznego ich rozwi膮zywania,
 • umiej臋tno艣膰 i wiedz臋 dotycz膮c膮 planowania, organizowania i koordynowania pracy w ma艂ych zespo艂ach, prowadzenia zaj臋膰 w wi臋kszych grupach,
 • umiej臋tno艣膰 rozpoznawania trudno艣ci i potrzeb edukacyjnych, opieku艅czych i wychowawczych,
 • praktyczn膮 wiedz臋 z zakresu podstaw diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
MO呕LIWE MIEJSCA PRACY

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA posiada wszechstronn膮 wiedz臋 z zakresu organizacji procesów kszta艂cenia, pomocy spo艂ecznej oraz rozwi膮zywania problemów wychowawczych i dydaktycznych; jest w pe艂ni przygotowany do pracy w instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, placówkach o艣wiatowo-wychowawczych, organizacjach doradztwa rodzinnego, zawodowego i personalnego oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA mo偶e podj膮膰 prac臋 m.in. w:
 • instytucjach o艣wiatowych, przedszkolach, szko艂ach,
 • instytucjach edukacji pozaformalnej,
 • 艣wietlicach socjoterapeutycznych,
 • domach pomocy spo艂ecznej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa personalnego, rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • o艣rodkach interwencyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych,
 • placówkach kulturalnych.
Studia na kierunku Pedagogika pozwalaj膮 równie偶 na za艂o偶enie w艂asnej dzia艂alno艣ci i kreatywne rozwijanie swoich zainteresowa艅.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) / 3 semestry (wybrana specjalno艣膰)
 • Poziom: studia II stopnia
 • Tytu艂: magister
 • Tryb studiów: stacjonarne / e-learning
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

OPIS KIERUNKU
 
Celem studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jest wyposa偶enie studentów w interdyscyplinarn膮 wiedz臋 z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.

ZAKRES TEMATYCZNY
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty wspó艂czesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dzie膰mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osi膮gni臋膰
 • Dydaktyka ogólna
 • Wspó艂czesne teorie, koncepcje i nurty edukacyjne
 • Projektowanie i ewaluacja dzia艂a艅 edukacyjnych
 • Nowe trendy w edukacji
 • Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Integracja tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja j臋zykowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, spo艂eczna, przyrodnicza, metodyka zaj臋膰 technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika zabawy
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
KWALIFIKACJE I KARIERA

Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej, rozwijaj膮c kluczowe umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 warsztatem diagnostycznym i metodycznym, wykrywania ewentualnych trudno艣ci, planowania i wdra偶ania dzia艂a艅 profilaktycznych oraz wspieraj膮cych rozwój, a tak偶e rozwijania w procesie kszta艂cenia indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.
 
Uko艅czenie kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA umo偶liwia podj臋cie pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:
• placówkach wychowania przedszkolnego,
• szko艂ach – na stanowisku nauczyciela kszta艂cenia zintegrowanego,
• szko艂ach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela 艣wietlicy,
• placówkach opieku艅czo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
• organizacjach spo艂ecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
• oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze dzia艂a艅 edukacyjnych z dzie膰mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PODSTAWY PRAWNE

Jednolite studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
- Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
- Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
- Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 27 wrze艣nia 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

REKRUTACJA TRWA

DOGODNE TRYBY STUDIOWANIA

Naszym studentom proponujemy wybór jednego z dwóch trybów studiowania: studia niestacjonarne - 4 zjazdy weekendowe w semestrze (sb. i nd.).

Studia w UNS przygotowuj膮 do pracy z lud藕mi, dlatego nasze kierunki maj膮 charakter praktyczny:
• programy specjalno艣ci konsultowane z pracodawcami
• zaj臋cia z czynnymi zawodowo praktykami
• bogaty program praktyk zawodowych
• kszta艂cenie wykorzystuj膮ce warsztaty, projekty i e-learning

TO NAS WYRÓ呕NIA

Dlaczego warto wybra膰 studia w UNS?

• Praktyczny profil
• Blended learning
• Wykwalifikowana kadra naukowa
• Do艣wiadczeni praktycy
• Praktyki i sta偶e
• Nowatorskie programy
• Szeroki wachlarz specjalno艣ci
• Lokalizacja w centrum Polski
Studiuj przyja藕nie i nowocze艣nie! Bo studia s膮 dla Ciebie a nie Ty dla nich...

SZANUJEMY TWÓJ CZAS

Studia efektywne D膮偶ymy do tego, aby Wasz czas studiowania by艂 jak najefektywniej wykorzystany. Proponujemy wyj膮tkow膮 i niepowtarzaln膮 na polskim rynku formu艂臋 edukacyjn膮 pozwalaj膮c膮 sp臋dza膰 na zaj臋ciach tylko tyle czasu, ile jest to rzeczywi艣cie potrzebne, by zdoby膰 konkretn膮 wiedz臋 i potrzebne umiej臋tno艣ci. Dzi臋ki temu wi臋cej energii mo偶na przeznaczy膰 na zdobywanie do艣wiadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kluczowych kompetencji. Studia nieograniczone czasem i przestrzeni膮 Wysok膮 efektywno艣膰 naszych studiów zawdzi臋czamy zastosowaniu najnowszych metod i technik kszta艂cenia na odleg艂o艣膰 czyli e-learningowi. Daje on mo偶liwo艣膰 zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywno艣ci zawodowej, obni偶a koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na dojazdy i noclegi oraz umo偶liwia realizacj臋 tzw. ,,elastycznej formy studiowania’’. Pozwala to na samodzielne decydowanie przez studenta kiedy i gdzie chce studiowa膰 oraz ile czasu dziennie mo偶e na to przeznaczy膰. Dzi臋ki temu z 艂atwo艣ci膮 mo偶na pogodzi膰 studia z prac膮, rodzin膮 czy hobby. Studia nowoczesne Platformia e-learningowa UNS pozwala unikn膮膰 konieczno艣ci po艣piesznego robienia notatek oraz przepisywania wyk艂adów. Bogate, multimedialne materia艂y dydaktyczne s膮 do dyspozycji studenta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dob臋. To nowoczesno艣膰 i wolno艣膰 w dost臋pie do wiedzy, której nie zapewniaj膮 tradycyjne studia.

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) s膮 realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platform臋 E-learningow膮 UNS) po艂膮czonej z tradycyjnymi zaj臋ciami dydaktycznymi - w ka偶dym semestrze podczas 4 zjazdów weekendowych w 艁odzi.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball