Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Studia magisterskie
PEDAGOGIKA to interdyscyplinarny kierunek studiów umożliwiający zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu dydaktyki, socjologii, psychologii i filozofii. Naszym celem jest wyszkolenie świadomych, odpowiedzialnych oraz wrażliwych specjalistów posiadających praktyczną wiedzę na temat działalności opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej. Podstawowym zadaniem pedagoga jest praca z ludźmi, dlatego studia pedagogiczne mają charakter praktyczny.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej teoretycznej wiedzy o nauczaniu oraz nabyciem praktycznych umiejętności, niezbędnych do zrozumienia mechanizmów kształcenia, diagnostyki oraz pracy opiekuńczej.

Wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy do podjęcia studiów na kierunku PEDAGOGIKA.
 
Studenci studiów II stopnia na kierunku PEDAGOGIKA mają do wyboru następujące specjalności:
CO ZYSKUJESZ

Studiując kierunek PEDAGOGIKA zyskujesz:
 • praktyczna i teoretyczną wiedzę z zakresu szeroko rozumianych nauk o wychowaniu, która umożliwi Ci dokonanie świadomego wyboru specjalności,
 • szereg umiejętności praktycznych,
 • skuteczne metody pracy w zakresie wybranej specjalności,
 • wymagane przez pracodawców kompetencje i narzędziowe umiejętności w ramach swojej specjalności,
 • specjalność poszukiwaną na rynku pracy.
CO NAS WYRÓŻNIA

Czyli dlaczego warto wybrać PEDAGOGIKĘ w UNS:
 • studia opracowane pod kątem przygotowania do zawodu,
 • programy studiów i specjalności są opracowane w oparciu o aktualne wymagania ustawowe
 • programy studiów i specjalności są stale konsultowane z pracodawcami, by były jak najlepiej dostosowane do ich obecnych i przyszłych wymagań,
 • studia dostosowane do potrzeb osób pracujących, realizujących swoje hobby lub przebywających za granicą,
 • zajęcia z wykorzystaniem technik interaktywnych - warsztatów, projektów, e-learningu,
 • nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności i kwalifikacji,
 • możliwość uczenia się od czynnych zawodowo nauczycieli i pedagogów.
PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI

Uczymy tego czego wymagają pracodawcy.

Student zyskuje:
 • znajomość warsztatu diagnostycznego i metodycznego,
 • umiejętność analizowania i identyfikowania problemów, indywidualnych i społecznych, dotyczących związku człowieka z jego środowiskiem oraz skutecznego ich rozwiązywania,
 • umiejętność i wiedzę dotyczącą planowania, organizowania i koordynowania pracy w małych zespołach, prowadzenia zajść w większych grupach,
 • umiejętność rozpoznawania trudności i potrzeb edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych,
 • praktyczną wiedzę z zakresu podstaw diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej.
MOŻLIWE MIEJSCA PRACY

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA posiada wszechstronną wiedzę z zakresu organizacji procesów kształcenia, pomocy społecznej oraz rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych; jest w pełni przygotowany do pracy w instytucjach edukacji formalnej i nieformalnej, placówkach oświatowo-wychowawczych, organizacjach doradztwa rodzinnego, zawodowego i personalnego oraz poradniach specjalistycznych.

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA może podjąć pracę m.in. w:
 • instytucjach oświatowych, przedszkolach, szkołach,
 • instytucjach edukacji pozaformalnej,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • domach pomocy społecznej,
 • placówkach i instytucjach poradnictwa personalnego, rodzinnego i zawodowego,
 • poradniach wychowawczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • organizacjach oraz stowarzyszeniach charytatywnych,
 • placówkach kulturalnych.
Studia na kierunku Pedagogika pozwalają również na założenie własnej działalnolci i kreatywne rozwijanie swoich zainteresowań.

ORGANIZACJA STUDIÓW
 • Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata) / 3 semestry (wybrana specjalność)
 • Poziom: studia II stopnia
 • Tytuł: magister
 • Tryb studiów: stacjonarne / e-learning
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA - JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

OPIS KIERUNKU
 
Celem studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA jest wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzą z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

Proces kształcenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zadań nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkującej podejmowanie efektywnej działalności edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazując na wspóczesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji treści kształcenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.

ZAKRES TEMATYCZNY
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty wspóczesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osiągnięć
 • Dydaktyka ogólna
 • Wspóczesne teorie, koncepcje i nurty edukacyjne
 • Projektowanie i ewaluacja działać edukacyjnych
 • Nowe trendy w edukacji
 • Warsztat pracy, rozwój i awans zawodowy nauczyciela
 • Metodyka wychowania przedszkolnego
 • Metodyka edukacji wczesnoszkolnej
 • Integracja treści kształcenia w praktyce szkolnej
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja językowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, społeczna, przyrodnicza, metodyka zajęć technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika zabawy
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
KWALIFIKACJE I KARIERA

Kierunek przygotowuje do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej, rozwijając kluczowe umiejętności posługiwania się warsztatem diagnostycznym i metodycznym, wykrywania ewentualnych trudności, planowania i wdrażania działań profilaktycznych oraz wspierających rozwój, a także rozwijania w procesie kształcenia indywidualnych możliwości dziecka. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.
 
Ukończenie kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:
• placówkach wychowania przedszkolnego,
• szkołach – na stanowisku nauczyciela kształcenia zintegrowanego,
• szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
• organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
• oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze działań edukacyjnych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PODSTAWY PRAWNE

Jednolite studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
- Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575)
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861)

REKRUTACJA TRWA

DOGODNE TRYBY STUDIOWANIA

Naszym studentom proponujemy wybór jednego z dwóch trybów studiowania: studia niestacjonarne - 4 zjazdy weekendowe w semestrze (sb. i nd.).

Studia w UNS przygotowują do pracy z ludźmi, dlatego nasze kierunki mają charakter praktyczny:
• programy specjalności konsultowane z pracodawcami
• zajęcia z czynnymi zawodowo praktykami
• bogaty program praktyk zawodowych
• kształcenie wykorzystujące warsztaty, projekty i e-learning

TO NAS WYRÓŻNIA

Dlaczego warto wybrać studia w UNS?

• Praktyczny profil
• Blended learning
• Wykwalifikowana kadra naukowa
• Doświadczeni praktycy
• Praktyki i staże
• Nowatorskie programy
• Szeroki wachlarz specjalności
• Lokalizacja w centrum Polski
Studiuj przyjaźnie i nowocześnie! Bo studia są dla Ciebie a nie Ty dla nich...

SZANUJEMY TWÓJ CZAS

Studia efektywne Dążymy do tego, aby Wasz czas studiowania był jak najefektywniej wykorzystany. Proponujemy wyjątkową i niepowtarzalną na polskim rynku formułę edukacyjną pozwalającą spędzać na zajęciach tylko tyle czasu, ile jest to rzeczywiście potrzebne, by zdobyć konkretną wiedzę i potrzebne umiejętności. Dzięki temu więcej energii można przeznaczyć na zdobywanie doświadczenia zawodowego, dodatkowych kwalifikacji i kluczowych kompetencji. Studia nieograniczone czasem i przestrzenią Wysoką efektywność naszych studiów zawdzięczamy zastosowaniu najnowszych metod i technik kształcenia na odległość czyli e-learningowi. Daje on możliwość zdobywania wiedzy przy jednoczesnym zachowaniu aktywności zawodowej, obniża koszty studiowania przez wyeliminowanie wydatków na dojazdy i noclegi oraz umożliwia realizację tzw. ,,elastycznej formy studiowania’’. Pozwala to na samodzielne decydowanie przez studenta kiedy i gdzie chce studiować oraz ile czasu dziennie może na to przeznaczyć. Dzięki temu z łatwością można pogodzić studia z pracą, rodziną czy hobby. Studia nowoczesne Platformia e-learningowa UNS pozwala uniknąć konieczności pośpiesznego robienia notatek oraz przepisywania wykładów. Bogate, multimedialne materiały dydaktyczne są do dyspozycji studenta 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. To nowoczesność i wolność w dostępie do wiedzy, której nie zapewniają tradycyjne studia.

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas 4 zjazdów weekendowych w Łodzi.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball