Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Organizacja i zarz膮dzanie w o艣wiacie
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Organizacja i zarz膮dzania o艣wiat膮 maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinny odpowiada膰 osoby zajmuj膮ce stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w ró偶nych typach placówek o艣wiatowych. Plan i program kursu zosta艂 przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z pó藕n. zm.). Studia przygotowuj膮 do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach o艣wiatowych.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje pozwalaj膮ce na sprawne zarz膮dzanie placówk膮 o艣wiatow膮. Pozwalaj膮 one równie偶 na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarz膮dzania o艣wiat膮, przygotuj膮 do pe艂nienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki o艣wiatowej. Studia s艂u偶膮 podwy偶szeniu kwalifikacji zawodowych pracowników administracji o艣wiatowej na poziomie szkolnym, samorz膮dowym, a tak偶e rz膮dowym. Proponowane studia rozwijaj膮 te偶 umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 metodami i technikami zarz膮dzania w o艣wiacie, kszta艂tuj膮 umiej臋tno艣ci identyfikacji i rozwi膮zywania problemów zwi膮zanych z zarz膮dzaniem placówk膮 o艣wiatow膮 oraz u艣wiadamiaj膮 potrzeb臋 sta艂ego rozwoju.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Prawo o艣wiatowe w pracy szko艂y i nauczycieli
  • Polityka o艣wiatowa - dyrektor jako lider w 艣rodowisku
  • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarz膮dzanie jako艣ci膮 kszta艂cenia
  • System oceniania w o艣wiacie
  • Wspó艂praca z rodzicami - budowanie partnerstwa edukacyjnego
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane s膮 do absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia, w szczególno艣ci do osób zajmuj膮cych si臋 problematyk膮 o艣wiatow膮 w jednostkach samorz膮du terytorialnego, dyrektorów szkó艂 i placówek o艣wiatowych, a tak偶e dla tych osób, które przygotowuj膮 si臋 do pe艂nienia funkcji kierowniczych w o艣wiacie. Kandydat powinien udokumentowa膰 posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia. Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej.
 
CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze zostan膮 wyposa偶eni w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci niezb臋dne do sprawnego i twórczego zarz膮dzania szko艂膮 lub placówk膮 o艣wiatow膮 z uwzgl臋dnieniem potrzeb wynikaj膮cych z zasad reformy o艣wiatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznaj膮 metody organizacji i kierowania prac膮 placówek o艣wiatowych i instytucji przewidzianych w systemie o艣wiatowo-wychowawczym. Uko艅czenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarz膮dzania o艣wiat膮 we wszystkich typach szkó艂 i innych placówkach opieku艅czo-wychowawczych, czy organach nadzoruj膮cych dzia艂alno艣膰 o艣wiatow膮.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 2 semestry (220 godzin zaj臋膰 i 30 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób

Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball