Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Nauczanie drugiego przedmiotu
CHARAKTER STUDIÓW

Oferta studiów podyplomowych obejmuje ró偶norodne kierunki wpisuj膮ce si臋 w aktualne potrzeby pracowników sektora o艣wiaty. Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny, pozwalaj膮cy na zdobycie dodatkowych uprawie艅 w obszarze nauczania kolejnego przedmiotu/prowadzenia zaj臋膰, w my艣l Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) Studia podyplomowe, odwo艂uj膮c si臋 do standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmuj膮 przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zaj臋膰). 

CEL STUDIÓW 
I ZAKRES TEMATYCZNY


Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny, umo偶liwiaj膮 nauczycielom zdobycie uprawnie艅 do nauczania drugiego przedmiotu (rodzaju zaj臋膰). Program studiów skoncentrowany jest na wyposa偶eniu nauczycieli w wiedz臋 merytoryczn膮 w wymiarze zapewniaj膮cym przygotowanie do prowadzenia zaj臋膰, poszerzeniu wiedzy psychologiczno-pedagogicznej, jak równie偶 rozwijaniu umiej臋tno艣ci i kompetencji w zakresie dydaktyki przedmiotowej warunkuj膮cej skuteczne prowadzenie procesu kszta艂cenia w wybranym obszarze.

Aktualna oferta obejmuje nast臋puj膮ce kierunki w obszarze przygotowania do nauczania kolejnego przemdiotu/prowadzenia zaj臋膰:
 • Chemia dla nauczycieli
 • Geografia i ochrona 艣rodowiska
 • Biologia dla nauczycieli
 • Fizyka dla nauczycieli
W programie studiów przewidziano realizacj臋 60 godzin praktyk.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Nowe trendy w edukacji
 • Podstawy merytoryczne nauczania przedmiotu
 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych
 • Projektowanie, planowanie, realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Metodyka nauczania przedmiotu/prowadzenia zaj臋膰
 • Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane s膮 do nauczycieli, absolwentów studiów przygotowuj膮cych do wykonywania zawodu nauczyciela, którzy zamierzaj膮 zdoby膰 wiedz臋 merytoryczn膮, dydaktyczn膮 i metodyczn膮 w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Studia przeznaczone s膮 dla nauczycieli, którzy chc膮 w pe艂ni wykorzysta膰 do艣wiadczenie i potencja艂 kompetencyjny oraz wzmocni膰 swoj膮 pozycj臋 na rynku pracy wobec zmian zachodz膮cych w edukacji i kszta艂ceniu nauczycieli.
 
CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze zyskuj膮 kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu/prowadzenia zaj臋膰 w wybranym obszarze tematycznym, kompleksowe przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) okre艣lonego przedmiotu/rodzaju zaj臋膰 na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych oraz kompetencje pozwalaj膮ce na efektywn膮 realizacj臋 procesu kszta艂cenia w wybranym obszarze.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰, 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball