Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, ale przede wszystkim skupiony jest na wyposażeniu słuchaczy w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 
Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:
 • pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • prawne i psychologiczne aspekty działalności opiekuńczo-wychowawczej,
 • patologie społeczne,
 • zagadnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce,
 • metodykę działań opiekuńczo-wychowawczych,
 • trening interpersonalny i mediację,
 • warsztat rozwijania umiejętności wychowawczych i terapeutycznych,
 • diagnostykę psychopedagogiczną,
 • projektowanie i ewaluację działań profilaktycznych, wspierających oraz resocjalizacyjnych,
 • profilaktykę i terapię uzależnień,
 • interwencję kryzysową,
 • warsztat pracy pedagoga szkolnego. 
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podejmowania zadań w obszarze działań opiekuńczo-wychowawczych. Adresatami studiów są osoby zainteresowane problematyką opieki i wychowania, zamierzające podjąć pracę w charakterze opiekunów, wychowawców, pedagogów szkolnych a także osoby już pracujące, pragnące podwyższyć posiadane kwalifikacje oraz poszerzyć kompetencje warunkujące efektywność działania w sferze opieki i wychowania. 

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Słuchacze nabywają kompetencje diagnostyczne oraz metodyczne w obszarze oddziaływań opiekuńczych oraz pracy wychowawczej, pozwalające na podejmowanie skutecznych oddziaływań z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki i terapii w środowiskach wymagających pomocy i wsparcia. 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.300,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)
 
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball