Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja i rehabilitacja os贸b z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA) maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz w umiej臋tno艣ci niezb臋dne do pracy opieku艅czo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮. Program kszta艂cenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮, podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktyk臋 specjaln膮, podstawy wychowania, edukacji, terapii i rehabilitacji osób niepe艂nosprawnych intelektualnie, diagnoz臋 funkcjonaln膮 i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodyk臋 kszta艂cenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwi膮za艅 w tym zakresie.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Oligofrenopedagogika
 • Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Metody wspomagania oraz terapii dzieci, m艂odzie偶y i osób doros艂ych z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób doros艂ych z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu lekkim
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób doros艂ych z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Komunikacja alternatywna i wspomagaj膮ca
 • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka/doros艂ego z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Edukacja w艂膮czaj膮ca ucznia z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Pedeutologia z deontologi膮
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Organizacja i specyfika wychowania i kszta艂cenia ucznia z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 na II i III etapie edukacyjnym
 • Metody i programy terapii ucznia/doros艂ego z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osob膮 ze sprz臋偶on膮 i znaczn膮 niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Konstruowanie, wdra偶anie, monitorowanie i ewaluacja dzia艂a艅 w kszta艂ceniu specjalnym
ADRESACI STUDIÓW

Kszta艂cenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umo偶liwiaj膮ce zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach, dla osób posiadaj膮cych kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zaj臋膰, a nie posiadaj膮cych przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub dla osób posiadaj膮cych przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragn膮cych zdoby膰 przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki.

CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze zyskuj膮 kompetencje w zakresie oligofrenopedagogiki, przygotowuj膮ce do pracy z osobami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 i podejmowania kompleksowych dzia艂a艅 diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z osobami upo艣ledzonymi umys艂owo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Absolwenci uzyskuj膮 kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osob膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 m.in. w: w przedszkolach specjalnych, oddzia艂ach specjalnych w przedszkolach ogólnodost臋pnych, szko艂ach podstawowych specjalnych, oddzia艂ach specjalnych w szko艂ach podstawowych ogólnodost臋pnych, szko艂ach ponadpodstawowych specjalnych, oddzia艂ach specjalnych w szko艂ach ponadpodstawowych ogólnodost臋pnych, specjalnych o艣rodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych o艣rodkach wychowawczych, dla dzieci i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szko艂ach specjalnych przysposabiaj膮cych do pracy dla uczniów z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi, o艣rodkach umo偶liwiaj膮cych dzieciom i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu g艂臋bokim oraz dzieciom i m艂odzie偶y z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 z niepe艂nosprawno艣ciami sprz臋偶onymi realizacj臋 obowi膮zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi膮zku szkolnego i obowi膮zku nauki, a tak偶e kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 rewalidacyjno-wychowawczych z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 w stopniu g艂臋bokim.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (390 godzin zaj臋膰 i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny 
Limit miejsc: 30 osób

Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball