Logo KPSS
Poniedziałek, 19 lutego

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Terapia zajęciowa
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny (*), w myśl Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z dnia 19 listopada 2012r. poz. 1268) – kompleksowo przygotowują do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego. Program studiów został opracowany na podstawie obowiązujących w krajach UE standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).

(*) z wyjątkiem zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku regulującego kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. nr 151 poz. 896).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychopedagoiczną i specjalistyczną z zakresu metod i form terapii zajęciowej, a także kompleksowego planowania, realizacji i ewaluacji indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii. 

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Metody i techniki pracy terapeuty zajęciowego
 • Elementy kinezyterapii
 • Metody i formy terapii w cyklu życia człowieka
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych
 • Dokumentowanie i ewaluacja pracy terapeutycznej
 • Metody pracy w warsztatach terapii zajęciowej
 • Metody komunikacji alternatywnej
 • Profesjonalizm i współpraca w działaniach terapeuty zajęciowego
 • Arteterapia
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy z wykorzystaniem metod i form terapii zajęciowej, a także zdobyć dodatkowe kwalifikacje w obszarze organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć z zakresu terapii zajęciowej realizowanych w różnych grupach wiekowych, a także indywidualnego oraz grupowego programu rehabilitacji i terapii dla podopiecznych z różnorodnymi dysfunkcjami.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

CO ZYSKUJESZ

Absolwenci zyskują kompleksowe przygotowanie do projektowania i prowadzenia zajęć terapeutycznych adekwatnych do potrzeb i możliwości podopiecznych, specyfiki ich funkcjonowania i występujących dysfunkcji. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje, umożliwiające podjęcie pracy w placówkach edukacyjnych, warsztatach terapii zajęciowej, instytucjach pomocy i integracji społecznej, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. 

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1200 złotych/semestr (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana Państwu informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball