Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Surdopedagogika
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Surdopedagogika maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz umiej臋tno艣ci niezb臋dne do pracy opieku艅czo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcj膮 w obr臋bie analizatora s艂uchowego. Studia obejmuj膮 przedmioty pozwalaj膮ce zg艂臋bi膰 wiedz膮 na temat teoretycznych podstaw kszta艂cenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentruj膮 si臋 na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci dzia艂ania rewalidacyjnego w obszarze kszta艂cenia specjalnego i konstruowania indywidualnej 艣cie偶ki rozwoju dla osób nies艂ysz膮cych i s艂abos艂ysz膮cych.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 i niedostosowaniem spo艂ecznym
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudno艣ciach edukacyjnych
  • Surdopedagogika
  • Organizacja procesu kszta艂cenia uczniów ze SPE - wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika kszta艂cenia uczniów z dysfunkcj膮 s艂uchu
  • Rewalidacja
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów s艂abos艂ysz膮cych i nies艂ysz膮cych
ADRESACI STUDIÓW

Studia s膮 skierowane w szczególno艣ci do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, które pragn膮 zdoby膰 kompetencje pozwalaj膮ce na podejmowanie efektywnych dzia艂a艅 w stosunku do osób nies艂ysz膮cych i s艂abos艂ysz膮cych.

CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcj膮 s艂uchu. Absolwent posiada wiedz臋 i kompetencje metodyczne umo偶liwiaj膮ce diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób nies艂ysz膮cych i s艂abos艂ysz膮cych na ró偶nych poziomach edukacji, a tak偶e efektywn膮 wspó艂prac臋 w zespo艂ach specjalistycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt
 
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball