Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Surdopedagogika
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny - nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego. Studia obejmują przedmioty pozwalające zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym
  • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych trudnościach edukacyjnych
  • Surdopedagogika
  • Organizacja procesu kształcenia uczniów ze SPE - wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja uczniów z zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika kształcenia uczniów z dysfunkcją słuchu
  • Rewalidacja
  • Wykorzystanie komputerów w edukacji uczniów słabosłyszących i niesłyszących
ADRESACI STUDIÓW

Studia są skierowane w szczególności do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, które pragną zdobyć kompetencje pozwalające na podejmowanie efektywnych działań w stosunku do osób niesłyszących i słabosłyszących.

CO ZYSKUJESZ

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją słuchu. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób niesłyszących i słabosłyszących na różnych poziomach edukacji, a także efektywną współpracę w zespołach specjalistycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zajęć i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)
 
Kontakt
 
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball