Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Terapia pedagogiczna
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Terapia pedagogiczna maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporz膮dzeniem z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniaj膮cym rozporz膮dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1643) oraz na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty, a tak偶e Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). Studia przygotowuj膮 do prowadzenia zaj臋膰 psychoedukacyjnych, poradnictwa dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej.

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w umiej臋tno艣膰 prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zaj臋膰 terapeutycznych z dzie膰mi maj膮cymi trudno艣ci w uczeniu si臋 i wykazuj膮cymi zaburzenia zachowania, a tak偶e zdob臋d膮 kompetencje umo偶liwiaj膮ce stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniaj膮cych specjalne potrzeby edukacyjne. Absolwenci nab臋d膮 równie偶 umiej臋tno艣膰 rozpoznawania zaburze艅 i dysfunkcji rozwojowych, które mog膮 by膰 przyczyn膮 trudno艣ci w uczeniu si臋 i niepowodze艅 szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka oraz wskazywania jego mo偶liwo艣ci edukacyjnych.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
  • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
  • Elementy logopedii z metodyk膮 terapii zaburze艅 mowy
  • Metodyka zaj臋膰 terapeutycznych
  • Specyfika pracy z uczniem z autyzmem i z zespo艂em Aspergera
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 w szczególno艣ci do nauczycieli pracuj膮cych w przedszkolach i szko艂ach, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników pedagogicznych placówek opieku艅czo-wychowawczych, posiadaj膮cych pe艂ne kwalifikacje zawodowe, tj. dyplom uko艅czenia szko艂y wy偶szej oraz przygotowanie pedagogiczne.

CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i daj膮 uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dzie膰mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi). Absolwenci maj膮 mo偶liwo艣膰 podj臋cia zatrudnienia w ró偶nego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielaj膮cych wsparcia dzieciom i m艂odzie偶y, takich jak np. przedszkola,szko艂y, placówki opieku艅czo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o艣rodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodost臋pne, integracyjne i specjalne.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball