Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela. Dla opracowania za艂o偶e艅 kierunku kluczowe równie偶 by艂y zapisy Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kszta艂cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych, niedostosowanych spo艂ecznie i zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz w umiej臋tno艣ci niezb臋dne do pracy diagnostycznej, edukacyjnej i terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program kszta艂cenia obejmuje najistotniejsze zagadnienia z obszaru pedagogiki specjalnej m.in.: interdyscyplinarne podstawy integracji i inkluzji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, kryteria diagnostyczne i podstawy wczesnego wspomagania rozwoju, dydaktyk臋 specjaln膮, podstawy wychowania, edukacji, terapii osób z zaburzeniami ze spektrum auztymu, diagnoz臋 funkcjonaln膮 i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych czy metodyk臋 kszta艂cenia specjalnego, ze wskazaniem najnowszych oraz innowacyjnych rozwi膮za艅 w tym zakresie.

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna z elementami neurologii dzieci臋cej
 • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pedagogika specjalna - projektowanie i ewaluacja dzia艂a艅 w kszta艂ceniu specjalnym
 • Stymulacja zmys艂ów i integracja sensoryczno-motoryczna
 • Alternatywne i wspomagaj膮ce sposoby komunikacji z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane s膮 w szczególno艣ci do osób, które uko艅czy艂y studia pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) oraz osób, które posiadaj膮 kwalifikacje nauczycielskie, pragn膮cy uzyska膰 uprawnienia do pracy z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze zyskuj膮 kompetencje do pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, tj. podejmowania kompleksowych dzia艂a艅 diagnostycznych, edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Absolwenci uzyskuj膮 kwalifikacje do pracy z dzieckiem/osob膮 z zaburzeniami ze spektrum autyzmu we wszystkich typach przedszkoli i szkó艂 a tak偶e w o艣rodkach szkolno-wychowawczych jako nauczyciel wspomagaj膮cy. 1 stycznia 2016 r. wesz艂y w 偶ycie przepisy § 7 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kszta艂cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych, niedostosowanych spo艂ecznie i zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym (Dz. U. poz. 1113). Nowe regulacje wprowadzi艂y – w przedszkolach ogólnodost臋pnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szko艂ach ogólnodost臋pnych, w których kszta艂ceniem specjalnym s膮 obj臋te dzieci i uczniowie posiadaj膮cy orzeczenie o potrzebie kszta艂cenia specjalnego wydane ze wzgl臋du na autyzm, w tym zespó艂 Aspergera, lub niepe艂nosprawno艣ci sprz臋偶one – obowi膮zek dodatkowego zatrudniania:
 • nauczycieli posiadaj膮cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu wspó艂organizowania kszta艂cenia uczniów niepe艂nosprawnych, lub
 • specjalistów, lub w przypadku klas I–III szko艂y podstawowej – asystenta nauczyciela, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub
 • pomoc nauczyciela
– z uwzgl臋dnieniem realizacji zalece艅 zawartych w orzeczeniu o potrzebie kszta艂cenia specjalnego.

ORGANIZACJA STUDIÓW:
 
Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zaj臋膰, 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny lub blended learning (9 zjazdów weekendowych)
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Warunki uko艅czenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
 • portfolio,
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball