Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Resocjalizacja z socjoterapi膮
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Resocjalizacja z socjoterapi膮 maj膮 charakter kwalifikacyjny - nadaj膮 kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 i kompetencje pozwalaj膮ce podejmowa膰 efektywne dzia艂ania diagnostyczne, opieku艅czo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i dzia艂alno艣ci opieku艅czej. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kszta艂cenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci i kompetencji spo艂ecznych warunkuj膮cych mo偶liwo艣膰 podejmowania efektywnych dzia艂a艅 w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Pedagogika specjalna
  • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
  • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
  • Metodyka wychowania resocjalizuj膮cego
  • Trening interpersonalny i mediacje
  • Profilaktyka i terapia uzale偶nie艅
  • Socjotechnika i ewaluacja dzia艂a艅 socjotechnicznych
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane s膮 przede wszystkim do absolwentów studiów pedagogicznych, osób z przygotowaniem pedagogicznym, posiadaj膮cych uprawnienia nauczycielskie, chc膮cych uzyska膰 dodatkowe kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej terapeutycznych, diagnostycznych oraz wychowawczych, niezwykle przydatnych w pracy z dzie膰mi i m艂odzie偶膮 w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.

CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i daj膮 uprawnienia do pracy w placówkach edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych (o艣rodkach socjoterapii, pogotowiach opieku艅czych, schroniskach dla nieletnich, zak艂adach poprawczych, zak艂adach karnych, aresztach 艣ledczych, o艣rodkach kuratorskich) oraz w instytucjach i o艣rodkach pomocy spo艂ecznej (o艣rodkach pomocy rodzinie, domach pomocy spo艂ecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.). S艂uchacze nabywaj膮 kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi spo艂ecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych 偶yciowych sytuacjach), a tak偶e umiej臋tno艣ci prowadzenia zaj臋膰 z zakresu resocjalizacji oraz zaj臋膰 socjoterapeutycznych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin 
zaj臋膰 i 120 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Warunki uko艅czenia studiów:
  • zaliczenie przedmiotów w toku studiów,
  • praca dyplomowa - projekt
  • obrona
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball