Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Przygotowanie pedagogiczne
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do pracy w placówkach o艣wiatowych i edukacyjnych, zgodnie z wymogami przepisów prawa, szczególnie w zwi膮zku z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w niezb臋dn膮 wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz umiej臋tno艣ci metodyczne umo偶liwiaj膮ce im projektowanie i organizowanie procesu kszta艂cenia na ró偶nych poziomach edukacji.
W toku dzia艂alno艣ci pedagogicznej b臋d膮 potrafili wykorzystywa膰 nowoczesne technologie informatyczne, zdob臋d膮 umiej臋tno艣ci rozpoznawania potrzeb edukacyjnych ucznia i konstruowania, w oparciu o te potrzeby, indywidualnej 艣cie偶ki jego rozwoju.

Absolwenci zostan膮 wyposa偶eni tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje niezb臋dne do kompleksowej realizacji celów dydaktycznych, opieku艅czych i wychowawczych szko艂y, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i mo偶liwo艣ci uczniów.

 WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty wspó艂czesnych teorii wychowania
  • Komunikacja interpersonalna
  • Dydaktyka ogólna
  • Realizacja i ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej
  • Innowacyjne i alternatywne metody pracy nauczyciela
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Emisja i higiena g艂osu
  • Pedagogika etapów edukacyjnych
  • Projektowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej
ADRESACI STUDIÓW

Studia skierowane s膮 w szczególno艣ci do absolwentów studiów, którzy posiadaj膮 przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu (prowadzenia zaj臋膰), a nie posiadaj膮 przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego, z tym 偶e w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia mo偶e ono obejmowa膰 wy艂膮cznie przygotowanie do pracy w przedszkolach i szko艂ach podstawowych.

CO ZYSKUJESZ

Studia maja charakter kwalifikacyjny i daj膮 uprawnienia do pracy w szkolnictwie oraz w placówkach o艣wiatowo-wychowawczych, a tak偶e w poradniach specjalistycznych.

S艂uchacze s膮 wyposa偶eni w niezb臋dn膮 wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 oraz umiej臋tno艣ci metodyczne umo偶liwiaj膮ce mu projektowanie i organizowanie procesu kszta艂cenia na ró偶nych poziomach edukacji – posiadaj膮 umiej臋tno艣膰 komunikacji spo艂ecznej, pos艂ugiwania si臋 warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego dzia艂ania oraz tworzenia w艂asnego warsztatu metodycznego.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin 
zaj臋膰 i 150 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball