Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Metodyka nauczania j. angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
CHARAKTER STUDIÓW
 
Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Zasadniczym celem studiów jest przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania języka obcego, poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej a także metodyki szczegółowej, w celu wyposażenie absolwenta w umiejętności diagnozowania potrzeb, analizy sytuacji oraz projektowania efektywnego i optymalnego do możliwości psychofizycznych wychowanków, procesu kształcenia w obszarze edukacji językowej. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teorii ucznia się i nauczania języków obcych, kwestie różnic indywidualnych w obszarze edukacji językowej a także wczesnego wspomagania rozwoju kompetencji językowych. Proces kształcenia obejmuje podstawy dydaktyki nauczania jak również metodykę wczesnego nauczania języka obcego, porusza kwestie diagnozy kompetencji językowych i osiągnięć ucznia, dobór i ocenę materiału nauczania jak również przygotowuje do planowania, wdrażania i ewaluacji działań w obszarze edukacji językowej.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Teorie uczenia się i nauczania języków obcych
  • Metodyka edukacji językowej
  • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
  • Podstawy dydaktyki języka obcego
  • Diagnoza kompetencji językowych i ocena osiągnięć ucznia
  • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są przede wszystkim do osób posiadających niezbędne kwalifikacje do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego lub edukacji wczesnoszkolnej, planujących zdobycie pełnych uprawnień do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolu lub na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.
 
CO ZYSKUJESZ

Słuchacz uzyskuje uprawnienia do nauczania języka angielskiego (w połączeniu z poświadczeniem kwalifikacji językowych przewidzianych przepisami - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575). Studia podyplomowe z zakresu metodyki stanowią niezbędne uzupełnienie do uprzednio zdobytego certyfikatu językowego na poziomie B2.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)

Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball