Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, zgodnie z rozporz膮dzeniami: Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz z Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchacza w interdyscyplinarn膮 wiedz臋 z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków. Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji.
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty wspó艂czesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dzie膰mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osi膮gni臋膰
 • Dydaktyka ogólna
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 w szczególno艣ci do absolwentów studiów wy偶szych pedagogicznych, posiadaj膮cych dyplom studiów I stopnia (licencjackich) lub II stopnia (magisterskich) pragn膮cych uzyska膰 uprawnienia do pracy w charakterze nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwenci studiów wy偶szych musz膮 legitymowa膰 si臋 posiadaniem przygotowania pedagogicznego.
 
CO ZYSKUJESZ

S艂uchacze s膮 przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej. Sprawnie pos艂uguj膮 si臋 warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafi膮 wykry膰 i nazwa膰 problem dziecka, zaplanowa膰 i wdro偶y膰 dzia艂ania profilaktyczne oraz wspieraj膮ce rozwój, a tak偶e rozwija膰 w procesie kszta艂cenia indywidualne mo偶liwo艣ci dziecka.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:
 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szko艂ach – na stanowisku nauczyciela kszta艂cenia zintegrowanego,
 • szko艂ach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela 艣wietlicy,
 • placówkach opieku艅czo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach spo艂ecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze dzia艂a艅 edukacyjnych z dzie膰mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 150 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
Rozpocz臋cie zaj臋膰: 2 po艂owa sierpnia 2019 roku

Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball