Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Doradztwo zawodowe
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Doradztwo zawodowe maj膮 charakter kwalifikacyjny - umo偶liwiaj膮 zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego w szko艂ach i placówkach systemu o艣wiaty. Studia realizowane s膮 w oparciu o regulacje Ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z pó藕n, zm.), Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2017, poz. 1591) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest wyposa偶enie s艂uchaczy w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce profesjonaln膮 realizacj臋 zada艅 w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta艂cenia. Program kszta艂cenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak równie偶 problematyk臋 kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwa艅 i trendów wspó艂czesnego rynku pracy. G艂ówny nacisk w programie kszta艂cenia po艂o偶ony jest na metodyk臋 pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi, diagnostyk臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 dla potrzeb doradztwa zawodowego oraz nowoczesn膮 metodyk臋 dzia艂a艅 doradczych. S艂uchacz przygotowany b臋dzie do koordynacji dzia艂a艅 zwi膮zanych z opracowaniem, wdro偶eniem i ewaluacj膮 Wewn臋trznego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Wspó艂czesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarz膮dzanie zmian膮 i organizacja 艣wiadczenia us艂ug doradczych
 • Budowanie 艣cie偶ek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania si臋 na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej i grupowej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan dzia艂ania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 w szczególno艣ci do osób zatrudnionych w szko艂ach/placówkach o艣wiatowych, które chc膮 uzyska膰 kwalifikacje do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego a tak偶e absolwentów studiów wy偶szych posiadaj膮cych przygotowanie pedagogiczne, które planuj膮 zwi膮za膰 swoj膮 karier臋 zawodow膮 z systemem poradnictwa edukacyjnego i zawodowego. 
 
CO ZYSKUJESZ

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego. Absolwenci s膮 kompleksowo przygotowani do podejmowania dzia艂a艅 w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kszta艂towania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania w艂asnej kariery edukacyjnej i zawodowej uj臋tych w Wewn膮trzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie pos艂uguj膮 si臋 warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystuj膮c nowoczesn膮 metodyk臋 pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: 3 semestry (360 godzin zaj臋膰, w tym 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny (
18 zjazdów dydaktycznych)
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl


Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball