Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pracownik socjalny
Podstawowe informacje na temat kszta艂cenia w Kolegium Pracowników S艂u偶b Spo艂ecznych w Bi艂goraju

I. Informacje o kierunku Praca socjalna
 • 3-letnie kszta艂cenie w zawodzie PRACOWNIKA SOCJALNEGO przygotowuje do pracy na stanowiskach zwi膮zanych z organizowaniem pomocy i opieki spo艂ecznej. Pod tym k膮tem dobrane s膮 zarówno przedmioty jak i tre艣ci w programie nauczania
 • Zaj臋cia b臋d膮 prowadzone w systemie dziennym (liczba miejsc: 20) oraz zaocznym (liczba miejsc: 60).
 • W trakcie nauki wymagane jest odbycie praktyk, w trakcie których s艂uchacze zdobywaj膮 praktyczne umiej臋tno艣ci przydatne w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.
II. Kadra dydaktyczna

Gwarancj膮 wysokiego poziomu nauczania jest profesjonalna kadra dydaktyczna sk艂adaj膮ca si臋 m.in. z wyk艂adowców Uniwersytetu Marii Curie-Sk艂odowskiej w Lublinie.

III. Dyplom

Po trzyletnim cyklu kszta艂cenia absolwenci otrzymaj膮 dyplom zawodowy pracownika socjalnego nadawany przez Kolegium. Dyplom pracownika socjalnego nadaje pe艂ne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

IV. Warto wiedzie膰

Korzy艣ci p艂yn膮ce z kszta艂cenia w KPSS w Bi艂goraju to tak偶e:
 • nauka j臋zyka obcego;
 • mo偶liwo艣膰 wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.
V. Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie konkursu 艣wiadectw dojrza艂o艣ci. Przyj臋cie uzale偶nione jest od z艂o偶enia podania, wniesienia stosownej op艂aty rekrutacyjnej i wpisowego oraz klasyfikacji kandydata.

VI. Wymagane dokumenty
 • podanie na ustalonym formularzu (druk)
 • orzeczenie lekarskie dotycz膮ce kszta艂cenia na kierunku praca socjalna (druk)
 • 艣wiadectwo dojrza艂o艣ci (orygina艂 lub odpis wydany przez szko艂臋 艣redni膮 na formularzu 艣wiadectwa dojrza艂o艣ci lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 4 jednakowe zdj臋cia legitymacyjne o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia g艂owy na
  jasnym tle podpisane imieniem i nazwiskiem
 • 2 koperty (format C-6: 114 x 162 mm i C-4: 229 x 324 mm) ze znaczkami pocztowymi na listy polecone z aktualnym adresem do korespondencji
 • potwierdzenie wp艂aty wpisowego i op艂aty rekrutacyjnej
VII. Op艂aty
 • Op艂ata rekrutacyjna: 0-160 PLN* (op艂ata jednorazowa)
 • Wpisowe: 300 PLN (op艂ata jednorazowa)
 • Czesne:
  studia stacjonarne (dzienne) -3.400 PLN/rok
  studia niestacjonarne (zaoczne) - 3.400 PLN/rok
  Czesne mo偶na op艂aci膰 w ratach semestralnych lub miesi臋cznych.
* wysoko艣膰 op艂aty uzale偶niona jest od terminu z艂o偶enia wymaganych dokumentów

VIII. Kontakt
 • tel: 51 310 89 99
 • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
 • internet: www.kpssbilgoraj.edu.pl
IX. Zawód pracownik socjalny

Pracownik socjalny to jeden z nielicznych zawodów,  w którym stale przyrasta liczba ofert pracy. Pracownik socjalny pe艂ni膮c funkcj臋 animatora dzia艂a艅 w 艣rodowisku lokalnym znajduje zatrudnienie w instytucjach realizuj膮cych zadania zwi膮zane z pomoc膮 spo艂eczn膮 i prac膮 socjaln膮, takich jak:
 • instytucje pa艅stwowe i samorz膮dowe (o艣rodki pomocy spo艂ecznej, centra pomocy rodzinie, 艣rodowiskowe domy samopomocy, domy kombatantów, wioski dzieci臋ce, domy dziecka, 艣wietlice 艣rodowiskowe, szpitale, o艣rodki penitencjarne),
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • instytucje charytatywne,
 • zak艂ady pracy'
Pracowników socjalnych mog膮 równie偶 zatrudnia膰 inne instytucje, a w szczególno艣ci jednostki organizacyjne w艂a艣ciwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdzia艂ania bezrobociu, organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 w zakresie pomocy spo艂ecznej, osoby prawne dzia艂aj膮ce na podstawie przepisów o stosunku Pa艅stwa do Ko艣cio艂a Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Pa艅stwa do innych ko艣cio艂ów i zwi膮zków wyznaniowych.

Pracownikom socjalnym przys艂uguj膮 ró偶nego rodzaju przywileje, m.in.:
 • ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
 • prawo pierwsze艅stwa w urz臋dach i instytucjach publicznych (w czasie pe艂nienia obowi膮zków s艂u偶bowych),
 • raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy
Pliki do pobrania:
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball