Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Pracownik socjalny
Podstawowe informacje na temat kształcenia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju

I. Informacje o kierunku Praca socjalna
 • 3-letnie kształcenie w zawodzie PRACOWNIKA SOCJALNEGO przygotowuje do pracy na stanowiskach związanych z organizowaniem pomocy i opieki społecznej. Pod tym kątem dobrane są zarówno przedmioty jak i treści w programie nauczania
 • Zajęcia będą prowadzone w systemie dziennym (liczba miejsc: 20) oraz zaocznym (liczba miejsc: 60).
 • W trakcie nauki wymagane jest odbycie praktyk, w trakcie których słuchacze zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w wykonywaniu zawodu pracownika socjalnego.
II. Kadra dydaktyczna

Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest profesjonalna kadra dydaktyczna składająca się m.in. z wykładowców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

III. Dyplom

Po trzyletnim cyklu kształcenia absolwenci otrzymają dyplom zawodowy pracownika socjalnego nadawany przez Kolegium. Dyplom pracownika socjalnego nadaje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

IV. Warto wiedzieć

Korzyści płynące z kształcenia w KPSS w Biłgoraju to także:
 • nauka języka obcego;
 • możliwość wykonywania zawodu w krajach Unii Europejskiej.
V. Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Przyjęcie uzależnione jest od złożenia podania, wniesienia stosownej opłaty rekrutacyjnej i wpisowego oraz klasyfikacji kandydata.

VI. Wymagane dokumenty
 • podanie na ustalonym formularzu (druk)
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia na kierunku praca socjalna (druk)
 • świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę średnią na formularzu świadectwa dojrzałości lub kopia potwierdzona notarialnie)
 • 4 jednakowe zdjęcia legitymacyjne o wymiarze 37 x 52 mm bez nakrycia głowy na
  jasnym tle podpisane imieniem i nazwiskiem
 • 2 koperty (format C-6: 114 x 162 mm i C-4: 229 x 324 mm) ze znaczkami pocztowymi na listy polecone z aktualnym adresem do korespondencji
 • potwierdzenie wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
VII. Opłaty
 • Opłata rekrutacyjna: 0-160 PLN* (opłata jednorazowa)
 • Wpisowe: 300 PLN (opłata jednorazowa)
 • Czesne:
  studia stacjonarne (dzienne) -3.400 PLN/rok
  studia niestacjonarne (zaoczne) - 3.400 PLN/rok
  Czesne można opłacić w ratach semestralnych lub miesięcznych.
* wysokość opłaty uzależniona jest od terminu złożenia wymaganych dokumentów

VIII. Kontakt
 • tel: 51 310 89 99
 • e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
 • internet: www.kpssbilgoraj.edu.pl
IX. Zawód pracownik socjalny

Pracownik socjalny to jeden z nielicznych zawodów,  w którym stale przyrasta liczba ofert pracy. Pracownik socjalny pełniąc funkcję animatora działań w środowisku lokalnym znajduje zatrudnienie w instytucjach realizujących zadania związane z pomocą społeczną i pracą socjalną, takich jak:
 • instytucje państwowe i samorządowe (ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, środowiskowe domy samopomocy, domy kombatantów, wioski dziecięce, domy dziecka, świetlice środowiskowe, szpitale, ośrodki penitencjarne),
 • fundacje i stowarzyszenia,
 • instytucje charytatywne,
 • zakłady pracy'
Pracowników socjalnych mogą również zatrudniać inne instytucje, a w szczególności jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych.

Pracownikom socjalnym przysługują różnego rodzaju przywileje, m.in.:
 • ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych,
 • prawo pierwszeństwa w urzędach i instytucjach publicznych (w czasie pełnienia obowiązków służbowych),
 • raz na dwa lata dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni (po 5 latach pracy
Pliki do pobrania:
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball