Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Asystent rodziny - kurs

ASYSTENT RODZINY - KURS KWALIFIKACYJNY

(rekrutacja trwa)

Rozpocz臋cie zaj臋膰 - stycze艅 2020 r.
 
Kurs, z wyj膮tkiem zaj臋膰 praktycznych, b臋dzie realizowany w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym).
Dla pierwszych 5 osób, które zapisz膮 si臋 na szkolenie przygotowali艣my zni偶k臋 w op艂atach czesnego w wysoko艣ci 100 z艂!

ATUTY
 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej i osobowo艣ci, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Nabycie umiej臋tno艣ci opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, spo艂ecznym, zawodowym, prawnym.
 • Rozwini臋cie w艂asnych kompetencji poprzez wzrost umiej臋tno艣ci komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji.
 • Zdobycie narz臋dzi do tworzenia specyficznej diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.
 • Osi膮gni臋cie umiej臋tno艣ci z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej.
 • Poznanie efektywnych sposobów post臋powania w sytuacji kryzysowej.
Wa偶na informacja:

Istnieje mo偶liwo艣膰 otrzymania dofinansowania do 100% kosztów szkolenia ze 艣rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O 艣rodki z KFS mo偶na si臋 ubiega膰 w powiatowych urz臋dach pracy.


Rabaty*:

- Polecaj膮c szkolenie innej osobie mo偶na otrzyma膰 rabat w wysoko艣ci 200 z艂!
- Dla pierwszych 5 osób, które zapisz膮 si臋 na szkolenie przygotowali艣my zni偶k臋 w op艂atach czesnego w wysoko艣ci 100 z艂!
 
*) Rabaty obowi膮zuj膮 je偶li grupa uczestników kursu liczy minimum 8 osób.

Pobierz ulotk臋 informacyjn膮: pobierz plik PDF 

Pobierz i wype艂nij kart臋 zg艂oszenia - pobierz plik PDF  i prze艣lij do nas na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.


PROGRAM SZKOLENIOWY
 
Program kursu jest zgodny z rozporz膮dzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkole艅 na asystenta rodziny(Decyzja Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej nr 12/2014/Ar)

BLOK I

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RODZINY
 1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia spo艂ecznego oraz prawa pracy 
 2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zast臋pczej
BLOK II

KOMUNIKACJA W RODZINIE
 1. Komunikacja interpersonalna 
 2. Problematyka mediacji w rodzinie 
 3. Edukacja zdrowotna 
 4. Piel臋gnacja niemowl膮t i dzieci 
 5. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzgl臋dnieniem problemów dotycz膮cych rozwoju dziecka i wp艂ywu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka 
 6. Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy 
 7. Problemy wynikaj膮ce z opieki nad niepe艂nosprawnym dzieckiem 
 8. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 9. Zagadnienia dotyczycz膮ce uprawnie艅 w zakresie wsparcia osób niepe艂nosprawnych 
 10. Wspó艂praca asystenta z rodzinami oraz s艂u偶bami wspieraj膮cymi rodzin臋 
 11. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie
BLOK III

WARSZTAT ASYSTENTA RODZINY
 1. Metodyka pracy asystenta
 2. Analiza w艂asnych mo偶liwoci i ogranicze艅 w wykonywaniu zada艅 asystenta rodziny 
 3. Etyka pracy asystenta rodziny
BLOK IV

OBSZARY PRACY ASYSTENTA Z RODZIN膭
 1. Charakterystyka problemów rodziny
 2. Analiza potrzeb i problemów rodziny 
 3. Sporz膮dzanie planu pracy z rodzin膮 
 4. Doskonalenie umiej臋tno艣ci opieku艅czych i wychowawczych w tym umiej臋tno艣ci radzenia w sytuacjach stwarzaj膮cych trudno艣ci wychowawcze oraz w wype艂nianiu ról spo艂ecznych
 5. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania 
 6. Organizacja czasu wolnego dzieci i m艂odzie偶y
 7. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w 艣rodowisku lokalnym 
 8. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego
BLOK V

PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJI PROWADZ膭CEJ PRAC臉 Z RODZIN膭

ADRESACI KURSU
 • osoby z wykszta艂ceniem 艣rednim lub 艣rednim niepe艂nym (nie wymagana matura)
 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chc膮cy poszerzy膰 wiedz臋 dotycz膮c膮 zagadnie艅 rodziny
 • pracownicy socjalni
 • psychologowie
 • pedagodzy
 • osoby pracuj膮ce w charakterze asystentów rodziny
 • osoby zajmuj膮ce si臋 zawodowo prac臋 z osobami zagro偶onymi marginalizacj膮 spo艂eczn膮
 • pracownicy Urz臋dów Gmin
 • wszyscy zainteresowani prac膮 asystenta rodziny
ORGANIZACJA KURSU
 • nauka obejmuje 200 godz. zaj臋膰 teoretycznych i 30 godz. praktyk
 • czas trwania:
  - kurs dzienny: ok. 2 miesi臋cy (30 godzin tygodniowo)
  - kurs zaoczny: ok. 3 miesi臋cy (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych)
 • kurs ko艅czy si臋 egzaminem (obron膮 pracy i uzyskaniem za艣wiadczenia)
 • zaj臋cia realizowane s膮 w Bi艂goraju lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora.
Dlaczego warto zosta膰 asystentem rodziny?

Zgodnie z za艂o偶eniami rz膮du w ka偶dej gminie powinni pracowa膰 asystenci rodziny, którzy pomog膮 jej radzi膰 sobie z bied膮, na艂ogami, przemoc膮.

Kim jest asystent rodziny?

Od 9 czerwca 2011 r. obowi膮zuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast臋pczej maj膮ca na celu pomoc rodzinom, które maj膮 k艂opoty wychowawcze oraz zmieni膰 system opieki nad dzie膰mi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorz膮dowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcj臋 asystenta rodziny, który ma pomaga膰 rodzinom nie tylko w problemach wychowawczych, ale równie偶 w codziennych sprawach.

Za co odpowiada asystent rodziny?

Zadaniami asystenta rodziny s膮 w szczególno艣ci:
 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin b臋d膮cych w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy 艣wiadczonej przez w艂a艣ciwe instytucje rz膮dowe, samorz膮dowe i organizacje pozarz膮dowe,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 偶yciowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiej臋tno艣ci prawid艂owego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
 • wspó艂praca z jednostkami administracji rz膮dowej i samorz膮dowej, w艂a艣ciwymi organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizuj膮cymi si臋 w dzia艂aniach na rzecz dziecka i rodziny, 
 • sporz膮dzanie planu pracy z rodzin膮, we wspó艂pracy z zespo艂em interdyscyplinarnym, 
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zako艅czeniu pracy z rodzin膮, 
 • prowadzenie dokumentacji dotycz膮cej pracy z rodzin膮, 
 • sporz膮dzanie na wniosek s膮du opinii o rodzinie i jej cz艂onkach, 
 • wspó艂praca z zespo艂em interdyscyplinarnym lub grup膮 robocz膮, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdzia艂aniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zada艅 uzna za niezb臋dn膮, 
 • udzielanie pomocy rodzinom zast臋pczym spokrewnionym oraz pe艂noletnim wychowankom opuszczaj膮cym te rodziny. 
Jakie uprawnienia posiada asystent rodziny?

W zwi膮zku z wykonywaniem zada艅 asystenta rodziny, ma on prawo do:
 • wgl膮du do dokumentów zawieraj膮cych dane osobowe cz艂onków rodziny, niezb臋dne do prowadzenia pracy z rodzin膮,
 • wyst臋powania do w艂a艣ciwych organów w艂adzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawieraj膮cych dane osobowe) niezb臋dnych do udzielenia pomocy rodzinie.

Asystentowi rodziny, wykonuj膮cemu czynno艣ci w ramach swoich obowi膮zków, przys艂uguje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Kolegium Pracowników S艂u偶b Spo艂ecznych w Bi艂goraju wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr ewidecyjny: 2.06/00098/2016). Rejestr prowadzi Wojewódzki Urz膮d Pracy w Lublnie.

Koszt kursu:
 • wpisowe: 200 z艂 (p艂atne na pierwszym zje藕dzie)
 • czesne: 2.100 z艂 (p艂atne jednorazowo na drugim zje藕dzie*)
 • op艂ata za egzamin: 200 z艂 (p艂atne na ostatnim zje藕dzie)
*) Istnieje mo偶liwo艣膰 roz艂o偶enia czesnego na raty.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball