Logo KPSS
Czwartek, 19 kwietnia

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Bezpieczeństwo wewnętrzne - studia I-go stopnia
 
Obecna sytuacja geopolityczna i społeczna świata wymusza konieczność powstawania i rozwoju kierunków studiów, które będą potrafiły sprostać wymaganiom szerokiego grona odbiorców. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest kierunkiem, który powstał w odpowiedzi na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego, takich jak Policja, Państwowa Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna czy Straż Miejska. Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu kształcenia w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego jest jednym z najistotniejszych elementów wewnętrznej polityki państwa. Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedzę z obszaru nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje również zajęcia praktyczne realizowane przez wykładowców posiadających zawodowe doświadczenie w poszczególnych dziedzinach.


Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą pracować m.in. w takich zawodach jak:
 • żołnierz;
 • funkcjonariusz Policji;
 • funkcjonariusz Straży Granicznej;
 • funkcjonariusz Służby Więziennej;
 • funkcjonariusz Służby Celnej;
 • funkcjonariusz Straży Miejskiej;
 • funkcjonariusz służb specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
 • pracownik agencji ochrony;
 • pracownik agencji detektywistycznej;
 • doradca/ekspert ds. bezpieczeństwa danych;
 • specjalista ds. systemów bezpieczeństwa;
 • pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
 • pracownik jednostek administracyjnych służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Przykładowe przedmioty kierunkowe:
 • Teoria, polityka i strategia bezpieczeństwa;
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne w UE;
 • Nauka o państwie i polityce;
 • Prawo i postępowanie administracyjne;
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń;
 • Zwalczanie przestępczości, kryminologia i kryminalistyka;
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
 • Bezpieczeństwo społeczne;
 • Ochrona i bezpieczeństwo osób, społeczności, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Zwalczanie terroryzmu;
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.
Każdy student po 2 semestrze nauki na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne wybiera specjalność spośród proponowanych przez Uczelnię. Wybór ich odbywa się drogą elektroniczną i powinien być zgodny z zainteresowaniami studenta.

Kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje pierwszy stopień kształcenia (licencjat).

Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co ułatwia m.in. tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia, ocenę postępów studenta i służy do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granicą.

Proponowane specjalności:
 • Bezpieczeństwo osób i mienia
 • Ochrona i obrona narodowa
 • Obrona cywilna
 • Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym
 • Zarządzanie kryzysowe w administracji
Bezpieczeństwo osób i mienia (opis specjalności)

Specjalność Bezpieczeństwo osób i mienia powstała w oparciu o trwający proces komercjalizacji dziedzin bezpieczeństwa przeznaczonych dotychczas dla służb i instytucji państwowych. Na rynku szkoleniowym funkcjonuje coraz większa ilość firm zajmujących się ochroną osób i mienia.

Nauka na specjalności Bezpieczeństwo osób i mienia ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania zadań w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studia te dają również solidne podstawy do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, np. w formie agencji ochrony osób i mienia.

Na II roku studiów studenci mają również możliwość uzyskania specjalistycznych kwalifikacji i certyfikatów, w tym kwalifikowanego pracownika ochrony. Dodatkowo absolwent uzyska zaświadczenie, stwierdzające nabycie uprawnień kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zajęcia na strzelnicy wraz z kursem obsługi broni palnej
 • zajęcia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Podstawy prawne bezpieczeństwa;
 • Wprowadzenie do prawa karnego;
 • Prawne podstawy ochrony;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • Ochrona osób;
 • Ochrona obiektów i mienia;
 • Bezpieczeństwo imprez masowych;
 • Techniczne środki ochrony;
 • Samoobrona;
 • Środki przymusu bezpośredniego.
 • Wprowadzenie do detektywistyki;
 • Wywiad gospodarczy.
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:
 • jednostkach administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego;
 • jednostkach samorządu terytorialnego;
 • organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Agencjach Detektywistycznych;
 • Wewnętrznych Służbach Ochrony;
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Ochrona i obrona narodowa (opis specjalności)

Specjalność Ochrona i obrona narodowa skierowana jest dla studentów, którzy interesują się organizacją i aktywnością państwa w zakresie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym. Specjalność ta ukierunkowana została na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zadań związanych z obroną państwa oraz Siłami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/służby w podmiotach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Specjalność Ochrona i obrona narodowa precyzyjnie kształtuje studentów i przygotowuje ich do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz ciągłego modelowania zewnętrznej i wewnętrznej polityki bezpieczeństwa państwa.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zajęcia na strzelnicy wraz z kursem obsługi broni palnej
 • zajęcia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Instytucjonalizacja systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • System obronności Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Przygotowanie obronne państwa;
 • Rola organów władzy wykonawczej w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa;
 • Umundurowane formacje policyjne w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa;
 • Służby specjalne RP;
 • Pożarnictwo i ratownictwo;
 • Kryminologia;
 • Kryminalistyka;
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:
 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Straży Pożarnej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Służbie Celnej;
 • Służbie Więziennej;
 • Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Straży Ochrony Kolei;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Strażach gminnych (miejskich).
Obrona cywilna (opis specjalności)

Specjalność Obrona cywilna powstała z myślą o pracownikach administracji publicznej odpowiadających za ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz współdziałanie w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, a także usuwanie ich skutków.

Nadrzędny cel specjalności to zapoznanie studentów z systemem funkcjonowania i procesem transformacji obrony cywilnej w Polsce. Tematyka zajęć oparta jest o najważniejsze regulacje prawne w dziedzinie obrony cywilnej.

Student otrzymuje uporządkowaną i gruntowną wiedzę z zakresu zadań realizowanych przez podmioty odpowiadające za zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej i przedsiębiorstwach prywatnych.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

zajęcia na strzelnicy wraz z kursem obsługi broni palnej
zajęcia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym

Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Obrona cywilna w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych;
 • Zadania obronne realizowane przez pracodawcę;
 • System kierowania obroną cywilną państwa;
 • Zadania formacji obrony cywilnej.
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególności zaś w:
 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • Ochotniczej Straży Pożarnej;
 • Formacjach Obrony Cywilnej;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • Służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym (opis specjalności)

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym przeznaczona jest dla studentów i/lub pracowników administracji publicznej (państwowej i samorządowej). Zakres jej został opracowany z myślą o żołnierzach Wojska Polskiego, funkcjonariuszach Policji, Straży Granicznej oraz Straży Miejskiej, zajmujących się problemami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym zagadnieniami związanymi z przeciwdziałaniem i reagowaniem na zagrożenia terrorystyczne.

Specjalność Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym skierowana jest do studentów, którzy w sposób praktyczny, przemyślany i ukierunkowany pragną wykorzystać nabytą w toku studiów wiedzę na rzecz wykonywania zadań w organach centralnych MON i formacjach podległych ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych. Istotę tej specjalności stanowi kreowanie świadomości i odpowiedzialności wśród osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem zagrożeń terrorystycznych.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zajęcia na strzelnicy wraz z kursem obsługi broni palnej
 • zajęcia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Współczesny terroryzm;
 • Infrastruktura krytyczna;
 • Czynne zwalczanie terroryzmu – podstawy prawne;
 • Wprowadzenie do analizy informacji.
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:
 • Policji;
 • Straży Granicznej;
 • Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Agencji Wywiadu;
 • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego;
 • Służbie Wywiadu Wojskowego;
 • Strażach gminnych (miejskich).
Zarządzanie kryzysowe w administracji (opis specjalności)

Specjalność Zarządzanie kryzysowe w administracji powstała w celu przygotowania kadr, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa ludności i środowiska, na pojawiające się zagrożenia wymagające zdecydowanej reakcji wszelkich organów państwowych i służb do tego powołanych. Specjalność ta przygotowuje studentów do podejmowania działań umożliwiających i zapewniających sprawne funkcjonowania administracji państwowej w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Absolwenci przygotowani są do sprawnego i skutecznego zarządzania kadrami w sytuacjach kryzysowych, które ze względu na swój charakter wymagają współpracy pomiędzy wszystkimi szczeblami administracji publicznej oraz podmiotami spoza tego obszaru.

W toku studiów realizowane są zajęcia dodatkowe, które pozwalają na zdobycie/rozwój umiejętności praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zajęcia na strzelnicy wraz z kursem obsługi broni palnej
 • zajęcia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, między innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym;
 • Planowanie w zarządzaniu kryzysowym;
 • Organizacja systemów ratownictwa;
 • Organizacja bezpieczeństwa lokalnego;
 • Zasady opracowywania planów reagowania kryzysowego;
 • Ostrzeganie ludności o zagrożeniach i alarmowanie;
 • Logistyka w sytuacjach kryzysowych.
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarządzania kryzysowego i ratownictwa, w tym zwłaszcza w:
 • Jednostkach administracji publicznej;
 • Jednostkach samorządu terytorialnego;
 • Organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Państwowej Straży Pożarnej;
 • przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych;
 • służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

REKRUTACJA

 
STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas trzech zjazdów weekendowych w Łodzi.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball