Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne - licencjat
 
Obecna sytuacja geopolityczna i spo艂eczna 艣wiata wymusza konieczno艣膰 powstawania i rozwoju kierunków studiów, które b臋d膮 potrafi艂y sprosta膰 wymaganiom szerokiego grona odbiorców. Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne jest kierunkiem, który powsta艂 w odpowiedzi na obecne i przysz艂e oczekiwania wewn臋trznej polityki pa艅stwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie s艂u偶by cywilnej, jak równie偶 dla potrzeb s艂u偶b porz膮dku publicznego, takich jak Policja, Pa艅stwowa Stra偶 Po偶arna, Stra偶 Graniczna, S艂u偶ba Wi臋zienna, Inspekcja Transportu Drogowego, S艂u偶ba Celna czy Stra偶 Miejska. Kierunek Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne stworzony zosta艂 z my艣l膮 o wszystkich tych, którym zale偶y na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania pa艅stwa, zarz膮dzania kryzysowego i przeciwdzia艂ania zagro偶eniom bezpiecze艅stwa powszechnego.

Zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu kszta艂cenia w zakresie bezpiecze艅stwa wewn臋trznego jest jednym z najistotniejszych elementów wewn臋trznej polityki pa艅stwa. Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne to kierunek interdyscyplinarny. Z racji oferowanych specjalno艣ci polecany jest nie tylko wszystkim tym, którzy swoj膮 karier臋 wi膮偶膮 ze s艂u偶bami mundurowymi, ale równie偶 stanowi interesuj膮c膮 propozycj臋 dla przysz艂ych ekspertów w zakresie: bezpiecze艅stwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarz膮dzania zagro偶eniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa podmiotów gospodarczych. Dzi臋ki studiom na tym kierunku przyswoisz wiedz臋 z obszaru nauk spo艂ecznych, praw cz艂owieka, zasad funkcjonowania pa艅stwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarz膮dzania bezpiecze艅stwem wewn臋trznym czy praktycznych aspektów zarz膮dzania bezpiecze艅stwem systemów informatycznych. Program studiów przewiduje równie偶 zaj臋cia praktyczne realizowane przez wyk艂adowców posiadaj膮cych zawodowe do艣wiadczenie w poszczególnych dziedzinach.

Studia na kierunku Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne trwaj膮 6 semestrów i ko艅cz膮 si臋 nadaniem tytu艂u licencjata.

W toku studiów realizowane s膮 zaj臋cia dodatkowe, które pozwalaj膮 na zdobycie/rozwój umiej臋tno艣ci praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zaj臋cia na strzelnicy wraz z kursem obs艂ugi broni palnej
 • zaj臋cia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
 • szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 bro艅 automatyczna Strzelnica 2017 bro艅 krótka
Absolwenci kierunku Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne mog膮 pracowa膰 m.in. w takich zawodach jak:
 • 偶o艂nierz;
 • funkcjonariusz Policji;
 • funkcjonariusz Stra偶y Granicznej;
 • funkcjonariusz S艂u偶by Wi臋ziennej;
 • funkcjonariusz S艂u偶by Celnej;
 • funkcjonariusz Stra偶y Miejskiej;
 • funkcjonariusz s艂u偶b specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
 • pracownik agencji ochrony;
 • pracownik agencji detektywistycznej;
 • doradca/ekspert ds. bezpiecze艅stwa danych;
 • specjalista ds. systemów bezpiecze艅stwa;
 • pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
 • pracownik jednostek administracyjnych s艂u偶b pa艅stwowych odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo pa艅stwa.
 • Mog膮 równie偶 rozpocz膮膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w szeroko rozumianej sferze bezpiecze艅stwa osób, mienia i informacji.
Przyk艂adowe przedmioty kierunkowe:
 • Teoria, polityka i strategia bezpiecze艅stwa;
 • Administracja bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego;
 • Bezpiecze艅stwo mi臋dzynarodowe i wewn臋trzne w UE;
 • Nauka o pa艅stwie i polityce;
 • Prawo i post臋powanie administracyjne;
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykrocze艅;
 • Zwalczanie przest臋pczo艣ci, kryminologia i kryminalistyka;
 • Bezpiecze艅stwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
 • Bezpiecze艅stwo spo艂eczne;
 • Ochrona i bezpiecze艅stwo osób, spo艂eczno艣ci, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Zwalczanie terroryzmu;
 • Zarz膮dzanie w sytuacjach kryzysowych.
Studia s膮 prowadzone w systemie punktów akumulacji osi膮gni臋膰 ECTS (European Credit Transfer System), co u艂atwia m.in. tworzenie indywidualnych 艣cie偶ek kszta艂cenia, ocen臋 post臋pów studenta i s艂u偶y do rozliczania okresu studiów odbytych przez studentów na innych uczelniach w kraju oraz za granic膮.

Proponowane specjalno艣ci
 
Ka偶dy student po 2 semestrze nauki na kierunku Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne wybiera specjalno艣膰 spo艣ród proponowanych przez Uczelni臋. Wybór ich odbywa si臋 drog膮 elektroniczn膮 i powinien by膰 zgodny z zainteresowaniami studenta.
 • Ochrona i obrona narodowa
 • Bezpiecze艅stwo osób i mienia
 • Przeciwdzia艂anie zagro偶eniom terrorystycznym
 • Zarz膮dzanie kryzysowe w administracji
 • Obrona cywilna
Ochrona i obrona narodowa
 
Specjalno艣膰 Ochrona i obrona narodowa skierowana jest dla studentów, którzy interesuj膮 si臋 organizacj膮 i aktywno艣ci膮 pa艅stwa w zakresie dzia艂a艅 podejmowanych na rzecz przeciwdzia艂ania zagro偶eniom zewn臋trznym i wewn臋trznym. Specjalno艣膰 ta ukierunkowana zosta艂a na dwa obszary, z których pierwszy odpowiada za przygotowanie studentów do realizacji zada艅 zwi膮zanych z obron膮 pa艅stwa oraz Si艂ami Zbrojnymi RP (SZRP), a drugi nakierowany jest na merytoryczne przygotowanie studentów do pracy/s艂u偶by w podmiotach odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo wewn臋trzne pa艅stwa.

Specjalno艣膰 Ochrona i obrona narodowa precyzyjnie kszta艂tuje studentów i przygotowuje ich do efektywnej egzystencji w warunkach wszelkiego rodzajów kryzysów i wojen oraz ci膮g艂ego modelowania zewn臋trznej i wewn臋trznej polityki bezpiecze艅stwa pa艅stwa.

W toku studiów realizowane s膮 zaj臋cia dodatkowe, które pozwalaj膮 na zdobycie/rozwój umiej臋tno艣ci praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

Absolwenci kierunku Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne mog膮 pracowa膰 m.in. w takich zawodach jak:

 • 偶o艂nierz;
 • funkcjonariusz Policji;
 • funkcjonariusz Stra偶y Granicznej;
 • funkcjonariusz S艂u偶by Wi臋ziennej;
 • funkcjonariusz S艂u偶by Celnej;
 • funkcjonariusz Stra偶y Miejskiej;
 • funkcjonariusz s艂u偶b specjalnych: ABW, CBA, Agencja Wywiadu;
 • pracownik agencji ochrony;
 • pracownik agencji detektywistycznej;
 • doradca/ekspert ds. bezpiecze艅stwa danych;
 • specjalista ds. systemów bezpiecze艅stwa;
 • pracownik administracyjny ds. ochrony danych i informacji niejawnych;
 • pracownik jednostek administracyjnych s艂u偶b pa艅stwowych odpowiedzialnych za bezpiecze艅stwo pa艅stwa.

Mog膮 równie偶 rozpocz膮膰 w艂asn膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 w szeroko rozumianej sferze bezpiecze艅stwa osób, mienia i informacji.

Przyk艂adowe przedmioty kierunkowe:

 • Teoria, polityka i strategia bezpiecze艅stwa;
 • Administracja bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego;
 • Bezpiecze艅stwo mi臋dzynarodowe i wewn臋trzne w UE;
 • Nauka o pa艅stwie i polityce;
 • Prawo i post臋powanie administracyjne;
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykrocze艅;
 • Zwalczanie przest臋pczo艣ci, kryminologia i kryminalistyka;
 • Bezpiecze艅stwo w komunikacji powszechnej i transporcie;
 • Bezpiecze艅stwo spo艂eczne;
 • Ochrona i bezpiecze艅stwo osób, spo艂eczno艣ci, mienia, przestrzeni, obiektów i obszarów;
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych;
 • Zwalczanie terroryzmu;
 • Zarz膮dzanie w sytuacjach kryzysowych.

Bezpiecze艅stwo osób i mienia

Specjalno艣膰 Bezpiecze艅stwo osób i mienia powsta艂a w oparciu o trwaj膮cy proces komercjalizacji dziedzin bezpiecze艅stwa przeznaczonych dotychczas dla s艂u偶b i instytucji pa艅stwowych. Na rynku szkoleniowym funkcjonuje coraz wi臋ksza ilo艣膰 firm zajmuj膮cych si臋 ochron膮 osób i mienia.

Nauka na specjalno艣ci Bezpiecze艅stwo osób i mienia ma za zadanie przygotowa膰 studentów do wykonywania zada艅 w zakresie profesjonalnej organizacji i wdra偶ania systemów bezpiecze艅stwa. Studia te daj膮 równie偶 solidne podstawy do rozpocz臋cia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, np. w formie agencji ochrony osób i mienia.

Na II roku studiów studenci maj膮 równie偶 mo偶liwo艣膰 uzyskania specjalistycznych kwalifikacji i certyfikatów, w tym kwalifikowanego pracownika ochrony. Dodatkowo absolwent uzyska za艣wiadczenie, stwierdzaj膮ce nabycie uprawnie艅 kierownika ds. bezpiecze艅stwa imprez masowych.

W toku studiów realizowane s膮 zaj臋cia dodatkowe, które pozwalaj膮 na zdobycie/rozwój umiej臋tno艣ci praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:

 • zaj臋cia na strzelnicy wraz z kursem obs艂ugi broni palnej
 • zaj臋cia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
 • szkolenie z podstaw typografii wspinaczka Strzelnica 2017 bro艅 automatyczna Strzelnica 2017 bro艅 krótka

Obszary tematyczne
Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, mi臋dzy innymi, takie zagadnienia jak.:

 • Podstawy prawne bezpiecze艅stwa;
 • Wprowadzenie do prawa karnego;
 • Prawne podstawy ochrony;
 • Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi;
 • Ochrona osób;
 • Ochrona obiektów i mienia;
 • Bezpiecze艅stwo imprez masowych;
 • Techniczne 艣rodki ochrony;
 • Samoobrona;
 • 艢rodki przymusu bezpo艣redniego.
 • Wprowadzenie do detektywistyki;
 • Wywiad gospodarczy.

Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedz臋 i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce podj臋cie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarz膮dzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególno艣ci za艣 w:

 • jednostkach administracji publicznej w zakresie zarz膮dzania kryzysowego;
 • jednostkach samorz膮du terytorialnego;
 • organizacjach prowadz膮cych dzia艂ania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Agencjach Detektywistycznych;
 • Wewn臋trznych S艂u偶bach Ochrony;
 • przedsi臋biorstwach pa艅stwowych i prywatnych zwi膮zanych z zarz膮dzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Bezpiecze艅stwo osób i mienia

Specjalno艣膰 Bezpiecze艅stwo osób i mienia powsta艂a w oparciu o trwaj膮cy proces komercjalizacji dziedzin bezpiecze艅stwa przeznaczonych dotychczas dla s艂u偶b i instytucji pa艅stwowych. Na rynku szkoleniowym funkcjonuje coraz wi臋ksza ilo艣膰 firm zajmuj膮cych si臋 ochron膮 osób i mienia.

Nauka na specjalno艣ci Bezpiecze艅stwo osób i mienia ma za zadanie przygotowa膰 studentów do wykonywania zada艅 w zakresie profesjonalnej organizacji i wdra偶ania systemów bezpiecze艅stwa. Studia te daj膮 równie偶 solidne podstawy do rozpocz臋cia w艂asnej dzia艂alno艣ci gospodarczej, np. w formie agencji ochrony osób i mienia.

Na II roku studiów studenci maj膮 równie偶 mo偶liwo艣膰 uzyskania specjalistycznych kwalifikacji i certyfikatów, w tym kwalifikowanego pracownika ochrony. Dodatkowo absolwent uzyska za艣wiadczenie, stwierdzaj膮ce nabycie uprawnie艅 kierownika ds. bezpiecze艅stwa imprez masowych.

W toku studiów realizowane s膮 zaj臋cia dodatkowe, które pozwalaj膮 na zdobycie/rozwój umiej臋tno艣ci praktycznych pokrewnych temu kierunkowi studiów:
 • zaj臋cia na strzelnicy wraz z kursem obs艂ugi broni palnej
 • zaj臋cia terenowe w postaci 2-dniowego obozu wraz ze szkoleniem wspinaczkowym
Obszary tematyczne
Zakres tematyczny programu studiów obejmuje, mi臋dzy innymi, takie zagadnienia jak.:
 • Podstawy prawne bezpiecze艅stwa;
 • Wprowadzenie do prawa karnego;
 • Prawne podstawy ochrony;
 • Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi;
 • Ochrona osób;
 • Ochrona obiektów i mienia;
 • Bezpiecze艅stwo imprez masowych;
 • Techniczne 艣rodki ochrony;
 • Samoobrona;
 • 艢rodki przymusu bezpo艣redniego.
 • Wprowadzenie do detektywistyki;
 • Wywiad gospodarczy.
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada wiedz臋 i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce podj臋cie pracy we wszystkich komórkach i szczeblach zarz膮dzania kryzysowego i ratownictwa, w szczególno艣ci za艣 w:
 • jednostkach administracji publicznej w zakresie zarz膮dzania kryzysowego;
 • jednostkach samorz膮du terytorialnego;
 • organizacjach prowadz膮cych dzia艂ania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie);
 • Policji;
 • Agencjach Detektywistycznych;
 • Wewn臋trznych S艂u偶bach Ochrony;
 • przedsi臋biorstwach pa艅stwowych i prywatnych zwi膮zanych z zarz膮dzaniem w sytuacjach kryzysowych.

REKRUTACJA

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) s膮 realizowane w formie e-learningowej (poprzez platform臋 e-learningow膮 UNS) po艂膮czonej z tradycyjnymi zaj臋ciami dydaktycznymi - w ka偶dym semestrze podczas czterech zjazdów weekendowych (dwudniowych) w 艁odzi.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball