Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Pedagogika - licencjat

Jeżeli chcesz lepiej poznać siebie, a w przyszłości pomagać innym, wspierać ich w rozwoju, pomagać w przygotowywaniu się do życia w społeczeństwie, zapraszamy Cię do podjęcia studiów na kierunku Pedagogika.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane są do osób, które zainteresowane są zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka.

Nasz program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną, szkolną i pozaszkolną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniającym się świecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.

Dlatego nasze programy studiów łączą zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, zaś nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjaliści, osoby z dużym doświadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na świat.

 

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególności w placówkach systemu oświaty, placówkach kształcenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.

Kończąc nasze studia będziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej. Będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej, oraz praktyczną wiedzę zawodową w zakresie wybranej specjalności.


Przykładowe przedmioty kierunkowe:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • psychologia rozwojowa i osobowości
 • podstawy socjologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • propedeutyka filozofii
 • teoretyczne podstawy procesów adaptacji i uczenia się
 • teoria i historia wychowania
 • współczesne koncepcje i systemy edukacyjne
 • podstawy dydaktyki ogólnej
 • podstawy prawa
 • komunikacja interpersonalna
 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • wprowadzenie do pedagogiki twórczości
 • technologie informacyjne
Proponowane specjalności na kierunku pedagogika:
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (opis specjalności)
Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Doradztwo zawodowe i personalne

Studia na kierunku pedagogika, specjalność DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE mają charakter kwalifikacyjny - umożliwiają zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające profesjonalną realizację zadań w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Program kształcenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak również problematykę kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwań i trendów współczesnego rynku pracy. Główny nacisk w programie kształcenia położony jest na metodykę pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, diagnostykę psychologiczno-pedagogiczną dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesną metodykę działań doradczych. Absolwent specjalności przygotowany będzie do koordynacji działań związanych z opracowaniem, wdrożeniem i ewaluacją Wewnętrznego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 
 
Obszary tematyczne
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Współczesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarządzanie zmianą i organizacja świadczenia usług doradczych
 • Budowanie ścieżek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania się na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej i grupowej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan działania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
Kariera i kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego.

Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne i są kompleksowo przygotowani do podejmowania działań w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kształtowania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej ujętych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie posługują się warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystując nowoczesną metodykę pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia realizowane są w oparciu regulacje:
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Ustawy o systemie oświaty - obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016r. w spawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
 • Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA (opis specjalności)
Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Edukacja zdrowotna z profilaktyką społeczną

Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika, w ramach specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji zdrowotnej i szeroko pojętej profilaktyki społecznej.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia zadań z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki społecznej szczególnie w placówkach systemu oświaty, ale także wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty. W toku kształcenia w ramach specjalności, student nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych działań w obszarze kształtowania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dbałości o zdrowie własne i innych oraz umiejętności współtworzenia zdrowego środowiska.

Program specjalności obejmuje kształtowanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwającego prze całe życie i dotyczącego wszystkich ludzi, a także umiejętności i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe żywienie, aktywność fizyczna, umiejętności psychospołecznych, profilaktyka) i środowiskach, propagowania zdrowego stylu życia i efektywnej realizacji zadań w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsięwzięć profilaktycznych i edukacyjnych w społeczności lokalnej, środowisku pracy, środowisku nauczania i wychowania, zakładach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki społecznej.


Obszary tematyczne
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Higieniczne aspekty zdrowia człowieka
 • Podstawy zdrowego żywienia i aktywności fizycznej
 • Wybrane zagadnienia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
 • Bezpieczeństwo i zapobieganie urazom w środowisku szkolnym
 • Agresja i przemoc w środowisku szkolnym
 • Zachowania ryzykowne dla zdrowia i życia człowieka
 • Teorie uzależnień
 • Profilaktyka osób zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
 • Metodyka edukacji i promocji zdrowia
 • Modyfikacja zachowań patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
 • Metody i formy aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej
 • Trening zachowań asertywnych
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Ewaluacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej
 • Metodyka profilaktyki społecznej - projekt
 • Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
 • Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność prawna wychowawcy
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki (specjalność nie nadaje uprawnień do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego) w placówkach systemu edukacji, systemu służby zdrowia, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH (opis specjalności)
 
Studia na kierunku pedagogika, w ramach specjalności OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie kompetentnych i z poszanowaniem godności podopiecznych zadań związanych z dbałością o poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, a także projektowanie i wdrażanie kompleksowych działań zmierzających do uzyskania przez te osoby jak największej niezależności.

Jest to specjalność umożliwiająca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki społecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i usług społecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

W toku specjalności przekazywana jest wiedza o przyczynach i specyfice różnych rodzajów niesprawności; dolegliwościach fizycznych i psychicznych związanych z chorobami przewlekłymi; biologicznych, psychologicznych i społecznych wymiarach starzenia się i starości, zasadach prawnych i organizacyjnych dotyczących instytucji opieki ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Absolwent specjalności rozwija w toku studiów kompetencje osobiste i społeczne do rozpoznawania oraz diagnozowania problemów, prognozowaniu kierunku zmian i ewentualnych zagrożeń, planowania, wdrażania i ewaluacji efektywności działań w różnych obszarach rzeczywistości społecznej mających na celu kompleksowe wsparcie podopiecznego, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego a także pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Absolwent jest także przygotowany do projektowania oraz realizacji programów wspierających rodzinę, do współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, władzami lokalnymi dla wspierania potencjału jednostek i grup stanowiących podmiot jego działalności.
 


Obszary tematyczne
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Fizjologiczne aspekty starzenia się i starości
 • Geragogika
 • Podstawy geriatrii i problemy zdrowotne osób starszych
 • Demograficzne i psychospołeczne aspekty procesu starzenia się i starości
 • Polityka społeczna i instytucje wsparcia społecznego z elementami prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
 • Rehabilitacja społeczna
 • Teoretyczne podstawy opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi
 • Niepełnosprawność fizyczna
 • Niepełnosprawność psychiczna
 • Wieloaspektowa diagnoza funkcjonalna
 • Metodyka pracy z osobami starszymi - przezwyciężanie trudności adaptacyjnych
 • Praca opiekuńcza i pomoc postrehabilitacyjna
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań aktywizujących dla osób starszych
 • Zarządzanie projektami europejskimi dla osób starszych
 • Psychologiczne problemy człowieka niepełnosprawnego i chorego
 • Jakość życia związana ze zdrowiem
 • Umiejętność pomagania - warsztat
 • Trening umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Komunikacja perswazyjna
 • Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi
Kariera i kwalifikacje

OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH to specjalność w szczególny sposób przygotowująca do pracy w:
 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, do pracy z rodzinami zastępczymi;
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie;
 • w klubach seniora i domach kultury;
 • w instytucjach medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (poradnie, oddziały rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja);
 • w instytucjach zajmujących się edukacją i aktywizacją seniorów i osób niepełnosprawnych (terapii zajęciowej, turystyki i rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podróży i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych na osoby starsze);
 • oraz jako indywidualny opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepełnosprawnej.
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA (opis specjalności)
Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Resocjalizacja z socjoterapią

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych).

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 


Obszary tematyczne
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
Kariera i kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nabycie uprawnień do pracy w:
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich)
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).
Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych. Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).

TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (opis specjalności)
Specjalność występująca dotychczas pod nazwą Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Studia przygotowują do prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a także zajęć w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kształtowanie umiejętności prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania, a także zdobycie kompetencji umożliwiających stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijają kompetencje rozpoznawania zaburzeń i dysfunkcji rozwojowych, które mogą być przyczyną trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych możliwości dziecka oraz wskazywania jego możliwości edukacyjnych. Studenci poznają również techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagrożonym nieprawidłowym rozwojem) i jego rodziną, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka. Absolwenci nabędą także umiejętności i kompetencje z zakresu metodyki kształcenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.
 

 
Obszary tematyczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Prawne aspekty orzecznictwa pedagogicznego
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkole
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego - podstawy teoretyczne
 • Środowiskowe uwarunkowania działalności terapeutycznej
 • Metody wspomagające rozwój dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja działań zespołu WWR
 • Elementy logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy
 • Metodyka zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudnościami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego)
 • Metodyka zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy metodyki zajęć rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obrębie analizatorów (wzrokowego i słuchowego)
 • Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Elementy socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym społecznie i z zaburzeniami zachowania
 • Współpraca z rodziną dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
Kariera i kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadają przygotowanie pedagogiczne i mają możliwość podjęcia zatrudnienia w różnego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielających wsparcia dzieciom i młodzieży, takich jak np. przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532)
 • art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016r. w spawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 1943)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257).
TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE (opis specjalności)

Jest to specjalność w sposób szczególny przygotowująca do prowadzenia działań edukacyjnych, wspomagających rozwój jednostek i grup, w formach zajęć o charakterze treningowym i przygotowująca do kierowania małymi grupami o celach edukacyjnych. W toku specjalności TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdobędą wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak również prowadzenia konsultacji społecznych, zespołów rozwiązujących ważne problemy lub podejmujących decyzje. Studenci poznają również techniki mediacyjne, pozwalające na łatwiejsze porozumiewanie się w życiu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadzącej do rozwiązywania konfliktów i problemów.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezbędne do kierowania zespołem, prowadzenia zajęć w grupach o charakterze kontraktowym. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny uczestnikami zajęć w typowych sytuacjach profesjonalnych.
Nabywa także kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania typowych problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania podstawowej interwencji.

Studenci poznają mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki mające na celu minimalizację ryzyka, a także sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych.
 

 
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Psychologiczne podstawy komunikacji
 • Proces grupowy i postawy jednostki w grupie
 • Społeczne mechanizmy wywierania wspływu
 • Metodyka treningu interpersonalnego i mediacji
 • Projektowanie zajęć treningowych
 • Negocjacje - teorie, strategii, taktyki i etapy
 • Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
 • Praca mediatorów - techniki, zasady, reguły współpracy
 • Mediacje - symulacje - studium przypadku
Kariera i kwalifikacje

Absolwent tej specjalności jest w szczególności przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe w małych grupach. W toku studiów nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych. Absolwenci posiadają również umiejętności analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prowadzenia postępowania mediacyjnego.

REKRUTACJA

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) są realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platformę E-learningową UNS) połączonej z tradycyjnymi zajęciami dydaktycznymi - w każdym semestrze podczas czterech dwódniowych zjazdów w Łodzi.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball