Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pedagogika - licencjat

Je偶eli chcesz lepiej pozna膰 siebie, a w przysz艂o艣ci pomaga膰 innym, wspiera膰 ich w rozwoju, pomaga膰 w przygotowywaniu si臋 do 偶ycia w spo艂ecze艅stwie, zapraszamy Ci臋 do podj臋cia studiów na kierunku Pedagogika.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA skierowane s膮 do osób, które zainteresowane s膮 zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kszta艂ceniu, a tak偶e zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia si臋 w toku 偶ycia cz艂owieka.

Nasz program kszta艂cenia realizuje cele zwi膮zane z szeroko rozumian膮 praktyk膮 pedagogiczn膮, szkoln膮 i pozaszkoln膮 w ró偶nych 艣rodowiskach oraz grupach wiekowych. Potrzeba istnienia zawodu pedagoga, profesjonalnego doradcy i opiekuna w zmieniaj膮cym si臋 艣wiecie wymaga stworzenia i doskonalenia kadry profesjonalnie przygotowanej do wspierania, nauczania oraz wychowania.

Dlatego nasze programy studiów 艂膮cz膮 zaj臋cia teoretyczne, praktyczne oraz e-learning, za艣 nasza kadra to uznani naukowcy, wybitni specjali艣ci, osoby z du偶ym do艣wiadczeniem praktycznym i twórczym patrzeniem na 艣wiat.

 

Absolwent kierunku PEDAGOGIKA przygotowany jest do pracy w instytucjach edukacji formalnej, w szczególno艣ci w placówkach systemu o艣wiaty, placówkach kszta艂cenia ustawicznego, firmach i instytucjach edukacji pozaformalnej w charakterze nauczyciela, wychowawcy lub tutora.

Ko艅cz膮c nasze studia b臋dziesz zatem przygotowany do pracy wychowawczej, opieku艅czej, dydaktycznej, terapeutycznej i doradczej. B臋dziesz dysponowa膰 wiedz膮 i umiej臋tno艣ciami niezb臋dnymi do zrozumienia spo艂eczno-kulturowego kontekstu kszta艂cenia, wychowania i pracy opieku艅czej, oraz praktyczn膮 wiedz臋 zawodow膮 w zakresie wybranej specjalno艣ci.


Przyk艂adowe przedmioty kierunkowe:

 • wprowadzenie do pedagogiki
 • wprowadzenie do psychologii
 • psychologia rozwojowa i osobowo艣ci
 • podstawy socjologii
 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • propedeutyka filozofii
 • teoretyczne podstawy procesów adaptacji i uczenia si臋
 • teoria i historia wychowania
 • wspó艂czesne koncepcje i systemy edukacyjne
 • podstawy dydaktyki ogólnej
 • podstawy prawa
 • komunikacja interpersonalna
 • diagnostyka psychopedagogiczna
 • wprowadzenie do pedagogiki twórczo艣ci
 • technologie informacyjne
Proponowane specjalno艣ci na kierunku pedagogika:
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka spo艂eczna
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepe艂nosprawnych
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Trening interpersonalny i mediacje
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE (opis specjalno艣ci)
Specjalno艣膰 wyst臋puj膮ca dotychczas pod nazw膮 Doradztwo zawodowe i personalne

Studia na kierunku pedagogika, specjalno艣膰 DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE maj膮 charakter kwalifikacyjny - umo偶liwiaj膮 zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szko艂ach i placówkach systemu o艣wiaty.

Celem studiów jest wyposa偶enie studentów w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce profesjonaln膮 realizacj臋 zada艅 w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta艂cenia. Program kszta艂cenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak równie偶 problematyk臋 kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwa艅 i trendów wspó艂czesnego rynku pracy. G艂ówny nacisk w programie kszta艂cenia po艂o偶ony jest na metodyk臋 pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi, diagnostyk臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesn膮 metodyk臋 dzia艂a艅 doradczych. Absolwent specjalno艣ci przygotowany b臋dzie do koordynacji dzia艂a艅 zwi膮zanych z opracowaniem, wdro偶eniem i ewaluacj膮 Wewn臋trznego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 
 
Obszary tematyczne
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Wspó艂czesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarz膮dzanie zmian膮 i organizacja 艣wiadczenia us艂ug doradczych
 • Budowanie 艣cie偶ek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania si臋 na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej i grupowej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan dzia艂ania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
Kariera i kwalifikacje

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego.

Absolwenci specjalno艣ci posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne i s膮 kompleksowo przygotowani do podejmowania dzia艂a艅 w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kszta艂towania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania w艂asnej kariery edukacyjnej i zawodowej uj臋tych w Wewn膮trzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego. Sprawnie pos艂uguj膮 si臋 warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystuj膮c nowoczesn膮 metodyk臋 pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia realizowane s膮 w oparciu regulacje:
 • Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Ustawy o systemie o艣wiaty - obwieszczenie Marsza艂ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 pa藕dziernika 2016r. w spawie og艂oszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).
 • Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
 • Rozporz膮dzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPO艁ECZNA (opis specjalno艣ci)
Specjalno艣膰 wyst臋puj膮ca dotychczas pod nazw膮 Edukacja zdrowotna z profilaktyk膮 spo艂eczn膮

Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika, w ramach specjalno艣ci EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPO艁ECZNA jest dostarczenie studentom pog艂臋bionej wiedzy i umiej臋tno艣ci w zakresie edukacji zdrowotnej i szeroko poj臋tej profilaktyki spo艂ecznej.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezb臋dne do prowadzenia zada艅 z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki spo艂ecznej szczególnie w placówkach systemu o艣wiaty, ale tak偶e wobec dzieci m艂odzie偶y i doros艂ych poza system o艣wiaty. W toku kszta艂cenia w ramach specjalno艣ci, student nabywa kompetencje pozwalaj膮ce na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych dzia艂a艅 w obszarze kszta艂towania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dba艂o艣ci o zdrowie w艂asne i innych oraz umiej臋tno艣ci wspó艂tworzenia zdrowego 艣rodowiska.

Program specjalno艣ci obejmuje kszta艂towanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, spo艂ecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwaj膮cego prze ca艂e 偶ycie i dotycz膮cego wszystkich ludzi, a tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe 偶ywienie, aktywno艣膰 fizyczna, umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych, profilaktyka) i 艣rodowiskach, propagowania zdrowego stylu 偶ycia i efektywnej realizacji zada艅 w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsi臋wzi臋膰 profilaktycznych i edukacyjnych w spo艂eczno艣ci lokalnej, 艣rodowisku pracy, 艣rodowisku nauczania i wychowania, zak艂adach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki spo艂ecznej.


Obszary tematyczne
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Higieniczne aspekty zdrowia cz艂owieka
 • Podstawy zdrowego 偶ywienia i aktywno艣ci fizycznej
 • Wybrane zagadnienia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
 • Bezpiecze艅stwo i zapobieganie urazom w 艣rodowisku szkolnym
 • Agresja i przemoc w 艣rodowisku szkolnym
 • Zachowania ryzykowne dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka
 • Teorie uzale偶nie艅
 • Profilaktyka osób zagro偶onych uzale偶nieniem od substancji psychoaktywnych
 • Metodyka edukacji i promocji zdrowia
 • Modyfikacja zachowa艅 patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
 • Metody i formy aktywno艣ci fizycznej i rekreacji ruchowej
 • Trening zachowa艅 asertywnych
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Ewaluacja dzia艂a艅 z zakresu edukacji zdrowotnej
 • Metodyka profilaktyki spo艂ecznej - projekt
 • Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
 • Bezpiecze艅stwo uczestników i odpowiedzialno艣膰 prawna wychowawcy
 • Jako艣膰 偶ycia zwi膮zana ze zdrowiem
 • Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki (specjalno艣膰 nie nadaje uprawnie艅 do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu wychowania fizycznego) w placówkach systemu edukacji, systemu s艂u偶by zdrowia, organizacjach spo艂ecznych, fundacjach i stowarzyszeniach dzia艂aj膮cych na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, oraz do podejmowania samodzielnej dzia艂alno艣ci w obszarze us艂ug edukacyjnych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPO艁ECZNA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPE艁NOSPRAWNYCH (opis specjalno艣ci)
 
Studia na kierunku pedagogika, w ramach specjalno艣ci OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPE艁NOSPRAWNYCH umo偶liwiaj膮 zdobycie wiedzy i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮cych podejmowanie kompetentnych i z poszanowaniem godno艣ci podopiecznych zada艅 zwi膮zanych z dba艂o艣ci膮 o popraw臋 jako艣ci 偶ycia i aktywizacj臋 osób starszych, przewlekle chorych i niepe艂nosprawnych, a tak偶e projektowanie i wdra偶anie kompleksowych dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do uzyskania przez te osoby jak najwi臋kszej niezale偶no艣ci.

Jest to specjalno艣膰 umo偶liwiaj膮ca zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i polityki spo艂ecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i us艂ug spo艂ecznych przeznaczonych dla osób starszych, przewlekle chorych i niepe艂nosprawnych.

W toku specjalno艣ci przekazywana jest wiedza o przyczynach i specyfice ró偶nych rodzajów niesprawno艣ci; dolegliwo艣ciach fizycznych i psychicznych zwi膮zanych z chorobami przewlek艂ymi; biologicznych, psychologicznych i spo艂ecznych wymiarach starzenia si臋 i staro艣ci, zasadach prawnych i organizacyjnych dotycz膮cych instytucji opieki ukierunkowanej na zaspokajanie potrzeb osób starszych, przewlekle chorych i niepe艂nosprawnych.

Absolwent specjalno艣ci rozwija w toku studiów kompetencje osobiste i spo艂eczne do rozpoznawania oraz diagnozowania problemów, prognozowaniu kierunku zmian i ewentualnych zagro偶e艅, planowania, wdra偶ania i ewaluacji efektywno艣ci dzia艂a艅 w ró偶nych obszarach rzeczywisto艣ci spo艂ecznej maj膮cych na celu kompleksowe wsparcie podopiecznego, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, zapewnienia wsparcia emocjonalnego i praktycznego a tak偶e pobudzania samozaradno艣ci indywidualnej (dzia艂a艅 samopomocowych) osób, rodzin, grup i 艣rodowisk spo艂ecznych. Absolwent jest tak偶e przygotowany do projektowania oraz realizacji programów wspieraj膮cych rodzin臋, do wspó艂pracy z instytucjami, organizacjami pozarz膮dowymi, stowarzyszeniami, w艂adzami lokalnymi dla wspierania potencja艂u jednostek i grup stanowi膮cych podmiot jego dzia艂alno艣ci.
 


Obszary tematyczne
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Fizjologiczne aspekty starzenia si臋 i staro艣ci
 • Geragogika
 • Podstawy geriatrii i problemy zdrowotne osób starszych
 • Demograficzne i psychospo艂eczne aspekty procesu starzenia si臋 i staro艣ci
 • Polityka spo艂eczna i instytucje wsparcia spo艂ecznego z elementami prawa pracy i zabezpieczenia spo艂ecznego
 • Rehabilitacja spo艂eczna
 • Teoretyczne podstawy opieki nad osobami przewlekle i terminalnie chorymi
 • Niepe艂nosprawno艣膰 fizyczna
 • Niepe艂nosprawno艣膰 psychiczna
 • Wieloaspektowa diagnoza funkcjonalna
 • Metodyka pracy z osobami starszymi - przezwyci臋偶anie trudno艣ci adaptacyjnych
 • Praca opieku艅cza i pomoc postrehabilitacyjna
 • Projektowanie, wdra偶anie i ewaluacja dzia艂a艅 aktywizuj膮cych dla osób starszych
 • Zarz膮dzanie projektami europejskimi dla osób starszych
 • Psychologiczne problemy cz艂owieka niepe艂nosprawnego i chorego
 • Jako艣膰 偶ycia zwi膮zana ze zdrowiem
 • Umiej臋tno艣膰 pomagania - warsztat
 • Trening umiej臋tno艣ci radzenia sobie ze stresem
 • Komunikacja perswazyjna
 • Metodyka pracy z osobami niepe艂nosprawnymi
 • Metodyka pracy z osobami przewlekle chorymi
Kariera i kwalifikacje

OPIEKA I WSPARCIE OSÓB STARSZYCH, PRZEWLEKLE CHORYCH I NIEPE艁NOSPRAWNYCH to specjalno艣膰 w szczególny sposób przygotowuj膮ca do pracy w:
 • w regionalnych o艣rodkach polityki spo艂ecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, o艣rodkach pomocy spo艂ecznej, do pracy z rodzinami zast臋pczymi;
 • w placówkach opieku艅czo-wychowawczych, domach pomocy spo艂ecznej dla osób starszych, niepe艂nosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie;
 • w klubach seniora i domach kultury;
 • w instytucjach medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (poradnie, oddzia艂y rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja);
 • w instytucjach zajmuj膮cych si臋 edukacj膮 i aktywizacj膮 seniorów i osób niepe艂nosprawnych (terapii zaj臋ciowej, turystyki i rozwijania aktywno艣ci fizycznej i rekreacji osób starszych, w Uniwersytetach Trzeciego Wieku, centrach informacji dla seniorów, stowarzyszeniach, biurach podró偶y i innych organizacjach rekreacyjnych i turystycznych, ukierunkowanych na osoby starsze);
 • oraz jako indywidualny opiekun osoby starszej, przewlekle chorej i niepe艂nosprawnej.
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA (opis specjalno艣ci)
Specjalno艣膰 wyst臋puj膮ca dotychczas pod nazw膮 Resocjalizacja z socjoterapi膮

Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 w obszarze dzia艂a艅 resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych).

Celem studiów jest wyposa偶enie studenta w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 i kompetencje pozwalaj膮ce podejmowa膰 efektywne dzia艂ania diagnostyczne, opieku艅czo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i dzia艂alno艣ci opieku艅czej.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii. Program kszta艂cenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci i kompetencji spo艂ecznych warunkuj膮cych mo偶liwo艣膰 podejmowania efektywnych dzia艂a艅 w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 


Obszary tematyczne
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizuj膮cego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzale偶nie艅
 • Socjotechnika i ewaluacja dzia艂a艅 socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
Kariera i kwalifikacje

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i umo偶liwiaj膮 nabycie uprawnie艅 do pracy w:
 • placówkach edukacyjnych,
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (o艣rodkach socjoterapii, pogotowiach opieku艅czych, schroniskach dla nieletnich, zak艂adach poprawczych, zak艂adach karnych, aresztach 艣ledczych, o艣rodkach kuratorskich)
 • instytucjach i o艣rodkach pomocy spo艂ecznej (o艣rodkach pomocy rodzinie, domach pomocy spo艂ecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).
Studenci nabywaj膮 kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi spo艂ecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych 偶yciowych sytuacjach), a tak偶e umiej臋tno艣ci prowadzenia zaj臋膰 z zakresu resocjalizacji oraz zaj臋膰 socjoterapeutycznych. Absolwenci specjalno艣ci posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne.
 
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).

TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU (opis specjalno艣ci)
Specjalno艣膰 wyst臋puj膮ca dotychczas pod nazw膮 Wczesne wspomaganie rozwoju i terapia pedagogiczna

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburze艅 rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagro偶onego niepe艂nosprawno艣ci膮 i dziecka z trudno艣ciami rozwojowymi w przedszkolu i szkole. Studia przygotowuj膮 do prowadzenia zaj臋膰 psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a tak偶e zaj臋膰 w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kszta艂towanie umiej臋tno艣ci prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zaj臋膰 terapeutycznych z dzie膰mi maj膮cymi trudno艣ci w uczeniu si臋 i wykazuj膮cymi zaburzenia zachowania, a tak偶e zdobycie kompetencji umo偶liwiaj膮cych stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijaj膮 kompetencje rozpoznawania zaburze艅 i dysfunkcji rozwojowych, które mog膮 by膰 przyczyn膮 trudno艣ci w uczeniu si臋 i niepowodze艅 szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka oraz wskazywania jego mo偶liwo艣ci edukacyjnych. Studenci poznaj膮 równie偶 techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagro偶onym nieprawid艂owym rozwojem) i jego rodzin膮, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania dzia艂a艅 specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z dzieckiem oraz oceniania post臋pów dziecka. Absolwenci nab臋d膮 tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje z zakresu metodyki kszta艂cenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.
 

 
Obszary tematyczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne i rozwojowe
 • Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju
 • Prawne aspekty orzecznictwa pedagogicznego
 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkole
 • Organizacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego - podstawy teoretyczne
 • 艢rodowiskowe uwarunkowania dzia艂alno艣ci terapeutycznej
 • Metody wspomagaj膮ce rozwój dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja dzia艂a艅 zespo艂u WWR
 • Elementy logopedii z metodyk膮 terapii zaburze艅 mowy
 • Metodyka zaj臋膰 kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zaj臋膰 terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudno艣ciami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i spo艂ecznego)
 • Metodyka zaj臋膰 rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮
 • Elementy metodyki zaj臋膰 rewalidacyjnych z dzieckiem z deficytami w obr臋bie analizatorów (wzrokowego i s艂uchowego)
 • Alternatywne i wspomagaj膮ce sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Elementy socjoterapii w pracy z uczniem niedostosowanym spo艂ecznie i z zaburzeniami zachowania
 • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Warsztat umiej臋tno艣ci wychowawczych
Kariera i kwalifikacje

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dzie膰mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne i maj膮 mo偶liwo艣膰 podj臋cia zatrudnienia w ró偶nego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielaj膮cych wsparcia dzieciom i m艂odzie偶y, takich jak np. przedszkola, szko艂y, placówki opieku艅czo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o艣rodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodost臋pne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131)
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532)
 • art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty – obwieszczenie Marsza艂ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 pa藕dziernika 2016r. w spawie og艂oszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. 2016, poz. 1943)
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264)
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257).
TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE (opis specjalno艣ci)

Jest to specjalno艣膰 w sposób szczególny przygotowuj膮ca do prowadzenia dzia艂a艅 edukacyjnych, wspomagaj膮cych rozwój jednostek i grup, w formach zaj臋膰 o charakterze treningowym i przygotowuj膮ca do kierowania ma艂ymi grupami o celach edukacyjnych. W toku specjalno艣ci TRENING INTERPERSONALNY I MEDIACJE studenci zdob臋d膮 wiedz臋 dotycz膮c膮 komunikacji interpersonalnej oraz umiej臋tno艣ci konstruktywnego rozwi膮zywania konfliktów przy pomocy negocjacji i mediacji, jak równie偶 prowadzenia konsultacji spo艂ecznych, zespo艂ów rozwi膮zuj膮cych wa偶ne problemy lub podejmuj膮cych decyzje. Studenci poznaj膮 równie偶 techniki mediacyjne, pozwalaj膮ce na 艂atwiejsze porozumiewanie si臋 w 偶yciu codziennym, prywatnym, jak i zawodowym, metody diagnozy konfliktu, otwartej komunikacji prowadz膮cej do rozwi膮zywania konfliktów i problemów.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje metodyczne niezb臋dne do kierowania zespo艂em, prowadzenia zaj臋膰 w grupach o charakterze kontraktowym. Nabywa kompetencje pozwalaj膮ce na sprawny kontakt interpersonalny uczestnikami zaj臋膰 w typowych sytuacjach profesjonalnych.
Nabywa tak偶e kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania typowych problemów indywidualnych i spo艂ecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania podstawowej interwencji.

Studenci poznaj膮 mechanizmy powstawania i rozwi膮zywania konfliktów, techniki procedury mediacyjnej, taktyki maj膮ce na celu minimalizacj臋 ryzyka, a tak偶e sposoby prowadzenia sesji mediacyjnych.
 

 
Obszary tematyczne

Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:
 • Teoretyczne podstawy komunikacji grupowej
 • Psychologiczne podstawy komunikacji
 • Proces grupowy i postawy jednostki w grupie
 • Spo艂eczne mechanizmy wywierania wsp艂ywu
 • Metodyka treningu interpersonalnego i mediacji
 • Projektowanie zaj臋膰 treningowych
 • Negocjacje - teorie, strategii, taktyki i etapy
 • Podstawowe kompetencje psychologiczne mediatora i negocjatora
 • Praca mediatorów - techniki, zasady, regu艂y wspó艂pracy
 • Mediacje - symulacje - studium przypadku
Kariera i kwalifikacje

Absolwent tej specjalno艣ci jest w szczególno艣ci przygotowany do pracy jako edukator i trener prowadz膮cy zaj臋cia rozwojowe w ma艂ych grupach. W toku studiów nabywa kompetencje do pracy w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach spo艂ecznych i fundacjach o celach edukacyjnych. Absolwenci posiadaj膮 równie偶 umiej臋tno艣ci analizy i diagnozy konfliktu oraz kompetencje prowadzenia post臋powania mediacyjnego.

REKRUTACJA

STUDIA E-LEARNINGOWE (niestacjonarne) s膮 realizowane w formie e-learningowej (poprzez Platform臋 E-learningow膮 UNS) po艂膮czonej z tradycyjnymi zaj臋ciami dydaktycznymi - w ka偶dym semestrze podczas czterech dwódniowych zjazdów w 艁odzi.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball