Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
Opis kierunku

Jednolite studia magisterskie na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA umo偶liwiaj膮 zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szko艂y podstawowej. Podstawowym celem wed艂ug przyj臋tej koncepcji kszta艂cenia jest wyposa偶enie studentów w wiedz臋 pedagogiczn膮, psychologiczn膮, filozoficzn膮 i aksjologiczn膮 wspomagaj膮c膮 rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia si臋, wykorzystywan膮 w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy mo偶liwo艣膰 zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania j臋zyka obcego. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym dzia艂a艅 innowacyjnych.
 

 
Zakres tematyczny

Jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umo偶liwiaj膮 zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola i klas I-III szko艂y podstawowej. Podstawowym celem wed艂ug przyj臋tej koncepcji kszta艂cenia jest wyposa偶enie studentów w wiedz臋 pedagogiczn膮, psychologiczn膮, filozoficzn膮 i aksjologiczn膮 wspomagaj膮c膮 rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia si臋, wykorzystywan膮 w codziennej pracy nauczycielskiej do efektywnego organizowania i wspierania integralnego rozwoju dziecka/ucznia oraz udzielania pomocy rodzicom/opiekunom w wychowaniu dziecka. W toku studiów na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA stwarzamy mo偶liwo艣膰 zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstaw edukacji elementarnej oraz kompetencji do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania j臋zyka obcego. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym dzia艂a艅 innowacyjnych. Kszta艂cenie w ramach studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, trwa 5 lat i obejmuje 10 semestrów w ramach których realizowane s膮 nast臋puj膮ce modu艂y tematyczne:
 • modu艂 spo艂eczno-humanistyczny
 • modu艂 komunikacyjny
 • modu艂 pedagogiki przedszkolnej
 • modu艂 pedagogiki wczesnoszkolnej
 • modu艂 psychologiczny dla nauczycieli
 • modu艂 dydaktyczny
 • modu艂 metodyczny
 • modu艂 wspierania rozwoju dziecka
 • modu艂 specjalnych potrzeb edukacyjnych
 • modu艂 diagnostyczny
 • modu艂 organizacyjny
 • modu艂 psychologiczno-pedagogicznych podstaw do nauczania j臋zyka obcego
 • modu艂 przygotowania do nauczania j臋zyka obcego
 • modu艂 metodyki nauczania j臋zyka obcego
 • modu艂 seminaryjno-metodologiczny
 • modu艂 studenckich praktyk zawodowych
Szczegó艂owy rozk艂ad przedmiotów w poszczególnych modu艂ach wskazano w programie kszta艂cenia

Kwalifikacje i kariera

Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk, w tym nauczania j臋zyka obcego. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji, w tym dzia艂a艅 innowacyjnych. Po zako艅czeniu 5-letniego kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szko艂y podstawowej absolwent uzyskuje pe艂ne kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 dydaktyczno-wychowawczych w:
 • przedszkolach,
 • punktach i oddzia艂ach przedszkolnych
 • w klasach I – III szko艂y podstawowej (z uwzgl臋dnieniem modelu edukacji zintegrowanej),
 • w tym równie偶 w przedszkolach i szko艂ach podstawowych z oddzia艂ami/klasami integracyjnymi oraz w ramach realizacji idei edukacji w艂膮czaj膮cej.
Podstawy prawne
 
 • Decyzja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dn. 30.07.2019 nadaj膮ca Uczelni Nauk Spo艂ecznych uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wy偶szym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668),
 • Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 27 wrze艣nia 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. 2018, poz. 1861),
 • Rozporz膮dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012, poz. 131),
 • Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575).
 • Informacje dodatkowe: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-nauczycieli-przedszkola-i-klas-i-iii-szkoly-podstawowej-od-2019-2020-wazne-informacje
Studia niestacjonarne na kierunku PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to 5 zjazdów w semestrze (10 dni).
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball