Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Coaching i mentoring - Akademia Trenera
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane s膮 na przygotowaniu s艂uchaczy do pracy w zawodzie trenera.

Nacisk po艂o偶ony jest na:
 • nabycie przez s艂uchaczy wiedzy i umiej臋tno艣ci z zakresu dynamiki grupowej, rozumienia jej i kszta艂towanie podczas procesu szkoleniowego
 • poznanie psychologicznych aspektów pracy trenera
 • nabycie wiedzy pozwalaj膮cej na projektowanie i prowadzenie szkole艅 (tworzenie programu szkolenia, opracowywanie scenariuszy szkole艅 zgodnie z zasadami uczenia osób doros艂ych)
 • rozwijanie umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 metodami i narz臋dziami szkoleniowymi
 • nabycie umiej臋tno艣ci badania potrzeb szkoleniowych, planowania i przeprowadzania ewaluacji
 • skuteczne wykorzystanie narz臋dzi autopromocji trenera, w tym portali spo艂eczno艣ciowych.
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie s艂uchacza do pracy w zawodzie trenera.

Ramowy program studiów:
 • Dynamika grupy – wp艂yw trenera na proces grupowy (w tym Trening interpersonalny 40h (wymiar godzin konieczny aby móc ubiega膰 si臋 o certyfikacj臋 w zewn臋trznych systemach certyfikacyjnych)
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: role grupowe, czynniki wp艂ywaj膮ce na przebieg procesu grupowego, style komunikacji w grupie, opór i konfrontacja z trenerem;
 • Funkcjonowanie poznawcze cz艂owieka
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: ró偶nice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, metody aktywnego uczenia, procesy poznawcze, uczenie doros艂ych - andragogika
 • Zawód Trener
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: zasady etyki zawodu trenera, narz臋dzia autopromocji, warsztat g艂osowy, wst臋pna diagnoza w艂asnych kompetencji
 • Projektowanie programów szkoleniowych
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: RAPS – rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych, tworzenie g艂ównego nurtu programu szkolenia, badanie potrzeb szkoleniowych w organizacji
 • Kluczowe kompetencje pracy trenera
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: umiej臋tno艣ci z zakresu komunikacji (model von Thuna, analiza transakcyjna), narz臋dzia komunikacji asertywnej i emocjonalnej w pracy z grup膮, j臋zyk perswazji, warsztaty asertywno艣ci – wykszta艂cenie postawy trenerskiej
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: techniki kreatywnego rozwi膮zywania problemów, gry szkoleniowe, techniki teatru improwizacji
 • Praca z oporem i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: obrona przed manipulacj膮, „trudni” uczestnicy – analiza zachowa艅, sposoby przeciwdzia艂ania, reagowanie na nieprzewidziane zak艂ócenia
 • Ewaluacja szkole艅
 • Obszar tematyczny obejmuje m. in.: poziomy oceny szkole艅, badanie rezultatów biznesowych, badanie satysfakcji uczestników, badanie stopnia przyswojenia wiedzy
 • Egzamin – warsztaty autorskie uczestników
ADRESACI STUDIÓW

Studia przeznaczone s膮 dla osób, które prowadz膮 lub chc膮 prowadzi膰 szkolenia, treningi, warsztaty, skuteczne zebrania i spotkania.

S艂uchaczami Akademii Trenera mog膮 by膰:
 • pracownicy i przyszli pracownicy firm szkoleniowych, dzia艂ów personalnych, dzia艂ów szkole艅
 • trenerzy wewn臋trzni, nauczyciele, wyk艂adowcy akademiccy
 • pracownicy administracji publicznej, pomocy spo艂ecznej
 • animatorzy 偶ycia spo艂ecznego i kulturalnego
 • osoby, które ze wzgl臋du na zadania zawodowe chc膮 lub musz膮 radzi膰 sobie w kontaktach z grupami
CO ZYSKUJESZ

Program AKADEMII TRENERA jest jednym z najbardziej kompleksowych programów na rynku przygotowuj膮cym do zawodu TRENERA. Zaj臋cia prowadzone s膮 przez praktyków z ró偶nych szkó艂 trenerskich maj膮cych bogate do艣wiadczenie w zawodzie.Studia polegaj膮 na praktykowaniu, do艣wiadczaniu procesów grupowych, projektowaniu i prowadzeniu w艂asnych modu艂ów szkoleniowych, 膰wiczeniu umiej臋tno艣ci udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej, poznaniu i stosowaniu narz臋dzi trenera i technik aktywizowania grupy, wreszcie na zdobyciu wiedzy z zakresu stosowania dost臋pnych kana艂ów komunikacji celem zaistnienia na rynku szkoleniowym. Stoimy na stra偶y postawy etycznej trenera jako cz艂owieka oddzia艂ywuj膮cego w sposób szczególny na innych ludzi.

ORGANIZACJA STUDIÓW:


Czas trwania: 2
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)

Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball