Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburze艅 rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagro偶onego niepe艂nosprawno艣ci膮 i dziecka z trudno艣ciami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Studia przygotowuj膮 do prowadzenia zaj臋膰 psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a tak偶e zaj臋膰 w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kszta艂towanie umiej臋tno艣ci prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zaj臋膰 terapeutycznych z dzie膰mi maj膮cymi trudno艣ci w uczeniu si臋 i wykazuj膮cymi zaburzenia zachowania, a tak偶e zdobycie kompetencji umo偶liwiaj膮cych stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijaj膮 kompetencje rozpoznawania zaburze艅 i dysfunkcji rozwojowych, które mog膮 by膰 przyczyn膮 trudno艣ci w uczeniu si臋 i niepowodze艅 szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka oraz wskazywania jego mo偶liwo艣ci edukacyjnych. Studenci poznaj膮 równie偶 techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagro偶onym nieprawid艂owym rozwojem) i jego rodzin膮, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania dzia艂a艅 specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z dzieckiem oraz oceniania post臋pów dziecka. Absolwenci nab臋d膮 tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje z zakresu metodyki kszta艂cenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.


Obszary tematyczne
 
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do organizacji i udzielania profesjonalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, wczesnego wykrywania zaburze艅 rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagro偶onego niepe艂nosprawno艣ci膮 i dziecka z trudno艣ciami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
Studia przygotowuj膮 do prowadzenia zaj臋膰 psychoedukacyjnych, poradnictwa oraz konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli, warsztatów dla rodziców i nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej, a tak偶e zaj臋膰 w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju.

Celem studiów jest kszta艂towanie umiej臋tno艣ci prowadzenia indywidualnych oraz grupowych zaj臋膰 terapeutycznych z dzie膰mi maj膮cymi trudno艣ci w uczeniu si臋 i wykazuj膮cymi zaburzenia zachowania, a tak偶e zdobycie kompetencji umo偶liwiaj膮cych stwarzanie optymalnych warunków nauki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studia na kierunku pedagogika w zakresie specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU rozwijaj膮 kompetencje rozpoznawania zaburze艅 i dysfunkcji rozwojowych, które mog膮 by膰 przyczyn膮 trudno艣ci w uczeniu si臋 i niepowodze艅 szkolnych, planowania procesu wychowawczo-terapeutycznego, diagnozowania indywidualnych mo偶liwo艣ci dziecka oraz wskazywania jego mo偶liwo艣ci edukacyjnych. Studenci poznaj膮 równie偶 techniki opracowania i realizowania z dzieckiem (zagro偶onym nieprawid艂owym rozwojem) i jego rodzin膮, indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania dzia艂a艅 specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z dzieckiem oraz oceniania post臋pów dziecka. Absolwenci nab臋d膮 tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje z zakresu metodyki kszta艂cenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.

Kariera i kwalifikacje

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do pracy w zakresie terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju (m.in. do prowadzenia zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dzie膰mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne i maj膮 mo偶liwo艣膰 podj臋cia zatrudnienia w ró偶nego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielaj膮cych wsparcia dzieciom i m艂odzie偶y, takich jak np. przedszkola, szko艂y, placówki opieku艅czo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o艣rodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodost臋pne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji
 
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci TERAPIA PEDAGOGICZNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
  • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
  • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
  • art. 22 ust. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 07 wrze艣nia 1991 r. o systemie o艣wiaty – obwieszczenie Marsza艂ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 pa藕dziernika 2016r. w spawie og艂oszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).
  • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
  • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball