Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Wczesne wspomaganie rozwoju
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) oraz Rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017, poz. 1635). Studia przygotowuj膮 do wczesnego wykrywania zaburze艅 rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagro偶onego niepe艂nosprawno艣ci膮 i dziecka z trudno艣ciami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY
 
Celem studiów jest wyposa偶enie absolwenta w niezb臋dn膮 wiedz臋 pedagogiczn膮 i kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.S艂uchacze poznaj膮 sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i m艂odzie偶y oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Poznaj膮 równie偶 techniki opracowania
i realizowania z dzieckiem (zagro偶onym nieprawid艂owym rozwojem) i jego rodzin膮 indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania dzia艂a艅 specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z dzieckiem oraz oceniania post臋pów dziecka. Absolwenci nab臋d膮 tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje z zakresu metodyki kszta艂cenia integracyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu nauczania i wychowania dziecka.
 
WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
  • Tworzenie systemu wsparcia w przedszkolu i szkole
  • Metody wspomagania rozwoju
  • Konstruowanie IPWWR
  • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka dysfunkcyjnego - budowanie sfery wspó艂dzia艂ania
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane s膮 w szczególno艣ci do absolwentów psychologii, pedagogiki oraz logopedii zainteresowanych prac膮 w zespo艂ach wspomagania rozwoju ma艂ych dzieci (w resorcie o艣wiaty) oraz zespo艂ach wczesnej interwencji pracuj膮cych z dzie膰mi zagro偶onymi niepe艂nosprawno艣ci膮 (w resorcie zdrowia). O przyj臋ciu kandydata na studia decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Kandydat powinien udokumentowa膰 posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
CO ZYSKUJESZ
 
Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i daj膮 uprawnienia do pracy w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w nast臋puj膮cych placówkach: przedszkolach, szko艂ach podstawowych, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w m艂odzie偶owych o艣rodkach wychowawczych, specjalnych o艣rodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych o艣rodkach wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
 
ORGANIZACJA STUDIÓW

Czas trwania: 
3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.300,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Kontakt:
tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball