Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Edukacja dla bezpieczeństwa
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć).
 
CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje bowiem przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, topografii i łączności
 • Podstawy strategii i taktyki
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Metodyka nauczania bezpieczeństwa
 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna - interakcje społeczne
 • Ratownictwo i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Edukacja zdrowotna
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
ADRESACI STUDIÓW
 
Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”; dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych narażonych na występowanie zagrożeń bezpieczeństwa; dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego. 

CO ZYSKUJESZ

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także interdyscyplinarną wiedzę w obszarze bezpieczeństwa państwa, w tym powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, kształcenia obronnego, działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego; ponadto posiada kompetencje pozwalające na efektywną realizację procesu kształcenia w obszarze bezpieczeństwa, w tym skutecznego działania i radzenia sobie w sytuacjach określonych zagrożeń, w stanach nadzwyczajnych, sytuacjach kryzysowych, jak również w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz efektywnej ochrony zdrowia i życia. 
 
ORGANIZACJA STUDIÓW:
 • Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć)
 • Tryb studiów: tradycyjny (10 zjazdów)
 • Limit miejsc: 30 osób
 • Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)
Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • obrona pracy dyplomowej 
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)

Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball