Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Arteterapia
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe maj膮 charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532) oraz Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) i przygotowuj膮 merytorycznie do kompleksowej dzia艂alno艣ci w obszarze arteterapii. Pozwalaj膮 na zdobycie wiedzy psycho-pedagogicznej oraz kompetencji w obszarze poszczególnych form arteterapii (m.in.: muzykoterapii, choreoterapii, dramy, biblioterapii). Umo偶liwiaj膮 profesjonalne dzia艂anie w charakterze arteterapeuty i edukatora w zakresie treningów twórczo艣ci. 

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie s艂uchacza do prowadzenia zaj臋膰 arteterapeutycznych, a wi臋c wyposa偶enie go w wiedz臋, umiej臋tno艣ci praktyczne oraz kompetencje niezb臋dne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk po艂o偶ony jest na doskonalenie umiej臋tno艣ci diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zaj臋膰 z dzie膰mi, m艂odzie偶膮 i doros艂ymi przejawiaj膮cymi ró偶norodne dysfunkcje psychofizyczne i spo艂eczne oraz rozwijanie twórczego potencja艂u podopiecznych. 

WYBRANE TRE艢CI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Psychopedagogika twórczo艣ci
 • Wprowadzanie do arteterapii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Sztuki plastyczne w arteterapii /rysunek, malarstwo, grafika, rze藕ba/
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia i logarytmika
 • Drama
 • Biblioterapia
 • Trening twórczo艣ci /warsztat kreatywno艣ci
 • Projektowanie, wdra偶anie i ewaluacja dzia艂a艅 terapeutycznych
 • Pedagogika zabawy
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane s膮 do osób pragn膮cych rozwin膮膰 b膮d藕 poszerzy膰 swoj臋 wiedz臋, umiej臋tno艣ci praktyczne oraz kompetencje niezb臋dne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególno艣ci do nauczycieli pragn膮cych zdoby膰 dodatkowe kwalifkacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zaj臋膰 arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z ró偶norodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i spo艂ecznymi.

O przyj臋ciu kandydata na studia decyduje kolejno艣膰 zg艂osze艅. Kandydat powinien udokumentowa膰 posiadanie wykszta艂cenia wy偶szego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
CO ZYSKUJESZ

Wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje niezb臋dne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zaj臋膰 arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z ró偶norodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i spo艂ecznymi. Umiej臋tno艣ci nabyte podczas studiów umo偶liwi膮 absolwentom swobodne wykorzystywanie ró偶norodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w ró偶nym wieku i kondycji. Absolwent mo偶e podj膮膰 zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarz膮dowe, s艂u偶b臋 zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w o艣rodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zaj臋ciowej, domach pomocy spo艂ecznej, szkolnych 艣wietlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zaj臋膰 i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Op艂aty: 1.200,00 z艂otych za semestr (mo偶liwa p艂atno艣膰 ratalna)
 
Warunki uko艅czenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • portfolio 
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)


Prosimy przes艂a膰 kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przes艂ana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball