Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Arteterapia
CHARAKTER STUDIÓW

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) i przygotowują merytorycznie do kompleksowej działalności w obszarze arteterapii. Pozwalają na zdobycie wiedzy psycho-pedagogicznej oraz kompetencji w obszarze poszczególnych form arteterapii (m.in.: muzykoterapii, choreoterapii, dramy, biblioterapii). Umożliwiają profesjonalne działanie w charakterze arteterapeuty i edukatora w zakresie treningów twórczości. 

CEL STUDIÓW I ZAKRES TEMATYCZNY

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych. 

WYBRANE TREŚCI REALIZOWANE W TOKU STUDIÓW
 • Psychopedagogika twórczości
 • Wprowadzanie do arteterapii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Sztuki plastyczne w arteterapii /rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba/
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia i logarytmika
 • Drama
 • Biblioterapia
 • Trening twórczości /warsztat kreatywności
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań terapeutycznych
 • Pedagogika zabawy
ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoję wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifkacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.
 
CO ZYSKUJESZ

Wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

Czas trwania: 3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)
Tryb studiów: tradycyjny
Limit miejsc: 30 osób
Opłaty: 1.200,00 złotych za semestr (możliwa płatność ratalna)
 
Warunki ukończenia studiów:
 • zaliczenie przedmiotów w toku studiów
 • portfolio 
 • rozmowa dyplomowa
Kontakt:

tel. 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl

KWESTIONARIUSZ na studia podyplomowe (pdf)


Prosimy przesłać kwestionariusz na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Na podany (we wniosku) adres mailowy zostanie przesłana informacja o kolejnych etapach rekrutacji.
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball