Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Resocjalizacja i socjoterapia
Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zaj臋膰 w obszarze dzia艂a艅 resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)

Celem studiów jest wyposa偶enie studenta w wiedz臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 i kompetencje pozwalaj膮ce podejmowa膰 efektywne dzia艂ania diagnostyczne, opieku艅czo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i dzia艂alno艣ci opieku艅czej.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii.

Program kszta艂cenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiej臋tno艣ci i kompetencji spo艂ecznych warunkuj膮cych mo偶liwo艣膰 podejmowania efektywnych dzia艂a艅 w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 
 
Obszary tematyczne
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizuj膮cego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzale偶nie艅
 • Socjotechnika i ewaluacja dzia艂a艅 socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
Kariera i kwalifikacje
Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i umo偶liwiaj膮 nabycie uprawnie艅 do pracy w:
 • placówkach edukacyjnych
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (o艣rodkach socjoterapii, pogotowiach opieku艅czych, schroniskach dla nieletnich, zak艂adach poprawczych, zak艂adach karnych, aresztach 艣ledczych, o艣rodkach kuratorskich)
 • instytucjach i o艣rodkach pomocy spo艂ecznej (o艣rodkach pomocy rodzinie, domach pomocy spo艂ecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).
Studenci nabywaj膮 kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi spo艂ecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych 偶yciowych sytuacjach), a tak偶e umiej臋tno艣ci prowadzenia zaj臋膰 z zakresu resocjalizacji oraz zaj臋膰 socjoterapeutycznych w szko艂ach ponadpodstawowych. Absolwenci specjalno艣ci posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne.
 
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball