Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Resocjalizacja i socjoterapia
Studia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do wykonywania zawodu pedagoga resocjalizacyjnego i socjoterapeuty (kwalifikacje do prowadzenia zajęć w obszarze działań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych)

Celem studiów jest wyposażenie studenta w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne, opiekuńczo-wychowawcze i terapeutyczne w obszarze resocjalizacji, socjoterapii, profilaktyki i działalności opiekuńczej.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia psychologii rozwojowej i klinicznej, psychopatologii, pedagogiki specjalnej - resocjalizacyjnej, teoretyczne podstawy socjoterapii.

Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych warunkujących możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze resocjalizacji i socjoterapii.
 
 
Obszary tematyczne
 • Interdyscyplinarne podstawy resocjalizacji i socjoterapii
 • Pedagogika specjalna
 • Podstawy wiedzy o rodzinie
 • Socjoterapia
 • Diagnostyka i programowanie postdiagnostyczne w resocjalizacji
 • Metodyka wychowania resocjalizującego
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Profilaktyka i terapia uzależnień
 • Socjotechnika i ewaluacja działań socjotechnicznych
 • Mediacje
 • Warsztat zadaniowy i superwizja
Kariera i kwalifikacje
Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają nabycie uprawnień do pracy w:
 • placówkach edukacyjnych
 • placówkach profilaktyczno-wychowawczych (ośrodkach socjoterapii, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, zakładach karnych, aresztach śledczych, ośrodkach kuratorskich)
 • instytucjach i ośrodkach pomocy społecznej (ośrodkach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej itp.).
Studenci nabywają kwalifikacje diagnostyczne oraz metodyczne do pracy z osobami nieprzystosowanymi społecznie i z zaburzeniami zachowania (osobami w trudnych życiowych sytuacjach), a także umiejętności prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji oraz zajęć socjoterapeutycznych w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci specjalności posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball