Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Pedagogika opieku艅czo-wychowawcza i praca z rodzin膮
Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKU艃CZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZIN膭 maj膮 charakter kwalifikacyjny i przeznaczone s膮 dla osób pragn膮cych zdoby膰 kwalifikacje do pracy w placówkach opieku艅czo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu o艣wiaty - w 艣wietlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspieraj膮cym (np. w 艣wietlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opieku艅cze) b膮d藕 socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i umo偶liwiaj膮 zdobycie wiedzy oraz umiej臋tno艣ci niezb臋dnych w pracy opieku艅czo-wychowawczej i pracy z rodzin膮. Program studiów skoncentrowany jest na wyposa偶eniu przysz艂ego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne dzia艂alno艣ci opieku艅czej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposa偶eniu studentów w umiej臋tno艣ci i kompetencje warunkuj膮ce kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zada艅 zawodowych.
 
 
Kszta艂cenie w zakresie specjalno艣ci pedagogika opieku艅czo-wychowawcza i praca z rodzin膮 ma na celu wyposa偶eniu przysz艂ego absolwenta w umiej臋tno艣ci dostrzegania, diagnozowania i umiej臋tnego reagowania na zjawiska zwi膮zane z opiek膮, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak równie偶 profilaktyk膮 i terapi膮 uzale偶nie艅. Specjalno艣膰 obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne tre艣ci kszta艂cenia s艂u偶膮ce kszta艂towaniu praktycznych umiej臋tno艣ci niezb臋dnych w dzia艂aniach opieku艅czo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opieku艅czo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.

Program kszta艂cenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiej臋tno艣ciami praktycznymi, a tak偶e rozwijaniu kompetencji kluczowych w dzia艂alno艣ci opieku艅czo-wychowawczej: umiej臋tno艣ci podejmowania niezb臋dnych dzia艂a艅 diagnostycznych, stymuluj膮cych i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zada艅 w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdra偶ania kompleksowych rozwi膮za艅 w tym obszarze.

Obszary tematyczne
 • Praca opieku艅czo-wychowawcza i piecza zast臋pcza
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy opieku艅czo-wychowawczej
 • Metodyka wspierania rodziny i pieczy zast臋pczej
 • Metodyka profilaktyki i terapii uzale偶nie艅
 • Podstawy prawa rodzinnego i opieku艅czego
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Etyka asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zast臋pczej
 • Metodyka zaj臋膰 terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat umiej臋tno艣ci wychowawczych
Kariera i kwalifikacje
 
Absolwenci specjalno艣ci PEDAGOGIKA OPIEKU艃CZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZIN膭 posiadaj膮 przygotowanie pedagogiczne i mog膮 podj膮膰 prac臋 m.in. jako:
 • wychowawca w placówkach opieki ca艂kowitej (tj. dom dziecka, dom ma艂ego dziecka, pogotowie opieku艅cze, o艣rodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej staro艣ci itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki cz臋艣ciowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. 艣wietlica, pó艂internat, zespó艂 zaj臋膰 pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog–wychowawca – terapeuta (w 艣wietlicach 艣rodowiskowych, klubach 艣rodowiskowych klubach osiedlowych, 艣wietlicach socjoterapeutycznych, m艂odzie偶owych o艣rodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog – doradca – konsultant (w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, O艣rodkach Adopcyjno–Opieku艅czych, O艣rodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych O艣rodkach Pomocy Spo艂ecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun 艣rodowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urz臋dach i domach pomocy spo艂ecznej, organizacjach pozarz膮dowych, o艣rodkach wsparcia spo艂ecznego i zagro偶e艅 rozwojowych)
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zast臋pczej
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci PEDAGOGIKA OPIEKU艃CZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZIN膭 maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
 • Ustaw膮 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzony i systemie pieczy zast臋pczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball