Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
Studia z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ I PRACY Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Studia mają charakter kwalifikacyjny i umożliwiają zdobycie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej i pracy z rodziną. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, jej podstaw prawnych i organizacyjnych, ale przede wszystkim wyposażeniu studentów w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.
 
 
Kształcenie w zakresie specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną ma na celu wyposażeniu przyszłego absolwenta w umiejętności dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na zjawiska związane z opieką, wychowaniem, doradztwem i wsparciem, jak również profilaktyką i terapią uzależnień. Specjalność obejmuje zarówno tradycyjne przedmioty z zakresu nauk pedagogicznych, jak i specjalistyczne treści kształcenia służące kształtowaniu praktycznych umiejętności niezbędnych w działaniach opiekuńczo-wychowawczych m.in. z zakresu: metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, wspierania rodziny, pracy resocjalizacyjnej oraz pracy socjalnej.

Program kształcenia skoncentrowany jest na integracji wiedzy z umiejętnościami praktycznymi, a także rozwijaniu kompetencji kluczowych w działalności opiekuńczo-wychowawczej: umiejętności podejmowania niezbędnych działań diagnostycznych, stymulujących i terapeutycznych w zakresie wszechstronnego rozwoju jednostki, samodzielnej identyfikacji problemów i zadań w zakresie wychowania i opieki oraz projektowania sposobów wdrażania kompleksowych rozwiązań w tym obszarze.

Obszary tematyczne
 • Praca opiekuńczo-wychowawcza i piecza zastępcza
 • Pedagogika rodziny
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyka wspierania rodziny i pieczy zastępczej
 • Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień
 • Podstawy prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • Metodyka pracy socjalnej
 • Etyka asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Metodyka zajęć terapeutycznych i korekcyjno-kompensacyjnych
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Interwencja w sytuacjach kryzysowych
 • Warsztat umiejętności wychowawczych
Kariera i kwalifikacje
 
Absolwenci specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ posiadają przygotowanie pedagogiczne i mogą podjąć pracę m.in. jako:
 • wychowawca w placówkach opieki całkowitej (tj. dom dziecka, dom małego dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodki dla osób marginalizowanych, domy spokojnej starości itp.)
 • wychowawca w placówkach opieki częściowej (tj. internat, bursa, domy dziennego pobytu itp.)
 • wychowawca w placówkach szkolnych (tj. świetlica, półinternat, zespół zajęć pozalekcyjnych itp.)
 • pedagog szkolny
 • pedagog–wychowawca – terapeuta (w świetlicach środowiskowych, klubach środowiskowych klubach osiedlowych, świetlicach socjoterapeutycznych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ogniskach wychowawczych, placówkach TPD, domach dziecka itp.)
 • pedagog – doradca – konsultant (w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych, Ośrodkach Adopcyjno–Opiekuńczych, Ośrodkach Diagnostyczno–Konsultacyjnych, Centrach Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, Domach Samotnej Matki, itp.)
 • asystent i opiekun środowiskowy (w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach i domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych)
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA I PRACA Z RODZINĄ mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
 • Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodzony i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887).

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball