Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Organizacja i zarz膮dzanie w us艂ugach spo艂ecznych i edukacyjnych
SPECJALNO艢膯 3-SEMESTRALNA
Studia magisterskie w ramach specjalno艣ci ORGANIZACJA i ZARZ膭DZANIE W US艁UGACH SPO艁ECZNYCH I EDUKACYJNYCH maj膮 charakter kwalifikacyjny i przygotowuj膮 do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach o艣wiatowych.

Celem studiów jest wyposa偶enie studentów w pog艂臋bion膮 wiedz臋, umiej臋tno艣ci i kompetencje pozwalaj膮ce na sprawne zarz膮dzanie placówk膮 o艣wiatow膮. Pozwalaj膮 one równie偶 na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarz膮dzania o艣wiat膮, przygotowuj膮 do pe艂nienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki o艣wiatowej. Proponowane studia rozwijaj膮 te偶 umiej臋tno艣ci pos艂ugiwania si臋 metodami i technikami zarz膮dzania w o艣wiacie, kszta艂tuj膮 umiej臋tno艣ci identyfikacji i rozwi膮zywania problemów zwi膮zanych z zarz膮dzaniem placówk膮 o艣wiatow膮 oraz u艣wiadamiaj膮 potrzeb臋 sta艂ego rozwoju.
 
Obszary tematyczne
 • Prawo o艣wiatowe w pracy szko艂y i nauczycieli
 • Zarz膮dzanie strategiczne w kontek艣cie prawnym, spo艂ecznym i finansowym
 • Polityka o艣wiatowa - dyrektor jako lider w 艣rodowisku
 • Zarz膮dzanie zasobami ludzkimi
 • Komputerowe wspomaganie procesu zarz膮dzania placówk膮 o艣wiatow膮
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarz膮dzanie jako艣ci膮 kszta艂cenia
 • Grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne
 • Ocenianie dla uczenia si臋
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Wspó艂praca z rodzicami - budowanie partnerstwa edukacyjnego
 • Marketing w o艣wiacie – strategia rozwoju placówki
Kariera i kwalifikacje

Studenci zostan膮 wyposa偶eni w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci niezb臋dne do sprawnego i twórczego zarz膮dzania szko艂膮 lub placówk膮 o艣wiatow膮 z uwzgl臋dnieniem potrzeb wynikaj膮cych z zasad reformy o艣wiatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznaj膮 metody organizacji i kierowania prac膮 placówek o艣wiatowych i instytucji przewidzianych w systemie o艣wiatowo-wychowawczym.

Uko艅czenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarz膮dzania o艣wiat膮 we wszystkich typach szkó艂 i innych placówkach opieku艅czo-wychowawczych, czy organach nadzoruj膮cych dzia艂alno艣膰 o艣wiatow膮.

Podstawy prawne 

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci ORGANIZACJA i ZARZ膭DZANIE W US艁UGACH SPO艁ECZNYCH I EDUKACYJNYCH maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie wymaga艅, jakim powinny odpowiada膰 osoby zajmuj膮ce stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w ró偶nych typach placówek o艣wiatowych.

Informacja dodatkowa:

Program kszta艂cenia zosta艂 przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z pó藕n. zm.).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball