Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych
SPECJALNOŚĆ 3-SEMESTRALNA
Studia magisterskie w ramach specjalności ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują do pracy na stanowiskach kierowniczych we wszelkiego rodzaju placówkach oświatowych.

Celem studiów jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na sprawne zarządzanie placówką oświatową. Pozwalają one również na uzyskanie wymaganych kwalifikacji zawodowych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, przygotowują do pełnienia funkcji kierownika lub dyrektora placówki oświatowej. Proponowane studia rozwijają też umiejętności posługiwania się metodami i technikami zarządzania w oświacie, kształtują umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem placówką oświatową oraz uświadamiają potrzebę stałego rozwoju.
 
Obszary tematyczne
 • Prawo oświatowe w pracy szkoły i nauczycieli
 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
 • Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania placówką oświatową
 • Przywództwo edukacyjne w szkole
 • Nadzór pedagogiczny, ocena i zarządzanie jakością kształcenia
 • Grupowe podejmowanie decyzji i strategie negocjacyjne
 • Ocenianie dla uczenia się
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 • Współpraca z rodzicami - budowanie partnerstwa edukacyjnego
 • Marketing w oświacie – strategia rozwoju placówki
Kariera i kwalifikacje

Studenci zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową z uwzględnieniem potrzeb wynikających z zasad reformy oświatowej i regionalnej polityki edukacyjnej oraz poznają metody organizacji i kierowania pracą placówek oświatowych i instytucji przewidzianych w systemie oświatowo-wychowawczym.

Ukończenie studiów nadaje kwalifikacje w zakresie zarządzania oświatą we wszystkich typach szkół i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, czy organach nadzorujących działalność oświatową.

Podstawy prawne 

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalności ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE W USŁUGACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w różnych typach placówek oświatowych.

Informacja dodatkowa:

Program kształcenia został przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne MEN zatwierdzone w dn. 10.11.2015 na podstawie § 18a ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1041, z późn. zm.).

REKRUTACJA

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball