Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Gerontologia spo艂eczna i o艣wiatowa
Specjalno艣膰 GERONTOLOGIA SPO艁ECZNA I O艢WIATOWA, na studiach magisterskich, kierunek pedagogika, umo偶liwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, andragogiki, gerontologii i polityki spo艂ecznej oraz kompetencji kluczowych w procesie efektywnej realizacji procesu wsparcia, edukacji i us艂ug spo艂ecznych przeznaczonych dla seniorów.

Specjalno艣膰 ta jest odpowiedzi膮 na zmiany demograficzne obejmuj膮ce starzenie si臋 spo艂ecze艅stw wszystkich wysokorozwini臋tych krajów, szczególnie Unii Europejskiej.

Celem specjalno艣ci jest wyposa偶enie studentów w kompleksow膮 wiedz臋 z zakresu problemów osób starszych zwi膮zanych z procesami inwolucyjnymi czy trudno艣ciami adaptacyjnymi, a tak偶e spo艂ecznym wymiarem postrzegania zjawiska starzenia si臋 i staro艣ci, jak równie偶 kompetencji umo偶lwiaj膮cych zrozumienie potrzeb i oczekiwa艅 ludzi w podesz艂ym wieku i wychodzenia im naprzeciw.

Absolwent w toku studiów nabywa równie偶 umiej臋tno艣ci podejmowania dzia艂a艅 w obszarze wsparcia i opieki w pracy z osobami starszymi, ich rodzinami czy opiekunami, a tak偶e fundacjami i organizacjami spo艂ecznymi b膮d藕 o艣wiatowymi dzia艂aj膮cymi na rzecz osób w wieku podesz艂ym.

 
Obszary tematyczne
Zakres tematyczny programu studiów obejmuje m.in.:
 • Podstawy andragogiki i gerontologii
 • Biologiczne aspekty starzenia si臋 i staro艣ci
 • Podstawy geriatrii
 • Psychologia starzenia si臋 i staro艣ci
 • Gerontologia spo艂eczna i o艣wiatowa
 • Polityka spo艂eczna i instytucje wsparcia spo艂ecznego
 • Metodyka pracy z osobami w starszym wieku – przezwyci臋偶anie trudno艣ci adaptacyjnych (psychofizycznych i 艣rodowiskowych)
 • Projektowanie, wdra偶anie i ewaluacja dzia艂a艅 aktywizuj膮cych dla osób w starszym wieku.
Kariera i kwalifikacje
Absolwent specjalno艣ci GERONTOLOGIA SPO艁ECZNA I O艢WIATOWA jest przygotowany do pracy jako:
 • opiekun w domach pomocy spo艂ecznej, prywatnych pensjonatach oraz domach spokojnej staro艣ci, dziennych domach pomocy spo艂ecznej, o艣rodkach interwencji kryzysowej i opieki d艂ugoterminowej nad osobami niesprawnymi, o艣rodkach opieki domowej,
 • indywidualny opiekun osoby starszej,
 • animator w klubach seniora i domach kultury,
 • organizator wolontariatu na rzecz seniorów,
 • pracownik instytucji medycznych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki gerontologicznej (poradnie, oddzia艂y rehabilitacyjne, sanatoria, szpitale, hospicja),
 • pracownik pomocy spo艂ecznej i polityki spo艂ecznej – w instytucjach polityki spo艂ecznej i w o艣rodkach pomocy spo艂ecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, centrach interwencji kryzysowej, w zespo艂ach do spraw seniorów i organizacji wspieraj膮cych ludzi starszych,
 • pracownik instytucji zajmuj膮cych si臋 edukacj膮 i aktywizacj膮 seniorów
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze us艂ug edukacyjnych dzia艂aj膮cych na rzecz seniorów.
Podstawy prawne kwalifikacji

Nie dotyczy

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball