Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika, w ramach specjalno艣ci EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA jest dostarczenie studentom pog艂臋bionej wiedzy i umiej臋tno艣ci w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w tym zarz膮dzania wielowymiarow膮 strategi膮 jak膮 jest program zdrowotny - na ró偶nych poziomach struktur spo艂ecznych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompleksowe kompetencje merytoryczne i metodyczne niezb臋dne do prowadzenia zada艅 z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia szczególnie w placówkach systemu o艣wiaty, ale tak偶e wobec dzieci m艂odzie偶y i doros艂ych poza system o艣wiaty. W toku kszta艂cenia w ramach specjalno艣ci, student nabywa kompetencje pozwalaj膮ce na sprawny kontakt interpersonalny a tym samym podejmowanie efektywnych dzia艂a艅 w obszarze kszta艂towania rozwijania wiedzy, postawy i nawyków dba艂o艣ci o zdrowie w艂asne i innych oraz umiej臋tno艣ci wspó艂tworzenia zdrowego 艣rodowiska.

Program specjalno艣ci obejmuje kszta艂towanie wiedzy z zakresu holistycznego modelu zdrowia (zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, spo艂ecznego, duchowego i seksualnego), edukacji zdrowotnej jako procesu trwaj膮cego prze ca艂e 偶ycie i dotycz膮cego wszystkich ludzi, a tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania postaw prozdrowotnych w poszczególnych obszarach (zdrowe 偶ywienie, aktywno艣膰 fizyczna, umiej臋tno艣ci psychospo艂ecznych, profilaktyka) i 艣rodowiskach, propagowania zdrowego stylu 偶ycia i efektywnej realizacji zada艅 w obszarze promocji zdrowia. Absolwent jest przygotowany do efektywnej realizacji prozdrowotnych przedsi臋wzi臋膰 profilaktycznych i edukacyjnych w spo艂eczno艣ci lokalnej, 艣rodowisku pracy, 艣rodowisku nauczania i wychowania, zak艂adach opieki zdrowotnej oraz placówkach opieki spo艂ecznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obszary tematyczne
 • Podstawy edukacji zdrowotnej
 • Higieniczne aspekty zdrowia cz艂owieka
 • Podstawy zdrowego 偶ywienia i aktywno艣ci fizycznej
 • Wybrane zagadnienia zdrowia seksualnego i prokreacyjnego
 • Bezpiecze艅stwo i zapobieganie urazom w 艣rodowisku szkolnym
 • Agresja i przemoc w 艣rodowisku szkolnym
 • Zachowania ryzykowne dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka
 • Teorie uzale偶nie艅
 • Profilaktyka osób zagro偶onych uzale偶nieniem od substancji psychoaktywnych
 • Metodyka edukacji i promocji zdrowia
 • Modyfikacja zachowa艅 patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
 • Metody i formy aktywno艣ci fizycznej i rekreacji ruchowej
 • Trening zachowa艅 asertywnych
 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
 • Ewaluacja dzia艂a艅 z zakresu edukacji zdrowotnej
 • Metodyka profilaktyki spo艂ecznej - projekt
 • Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
 • Bezpiecze艅stwo uczestników i odpowiedzialno艣膰 prawna wychowawcy
 • Jako艣膰 偶ycia zwi膮zana ze zdrowiem
 • Warsztat pracy i awans zawodowy pedagoga
Kariera i kwalifikacje

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki (specjalno艣膰 nie nadaje uprawnie艅 do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu wychowania fizycznego) w placówkach systemu edukacji, systemu s艂u偶by zdrowia, organizacjach spo艂ecznych, fundacjach i stowarzyszeniach dzia艂aj膮cych na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, oraz do podejmowania samodzielnej dzia艂alno艣ci w obszarze us艂ug edukacyjnych.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball