Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
Celem studiów magisterskich na kierunku pedagogika w specjalno艣ci EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU jest wyposa偶enie studentów w interdyscyplinarn膮 wiedz臋 z zakresu pedagogicznych i biopsychicznych podstawy edukacji elementarnej oraz kompetencje do organizowania i realizacji zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w tym diagnozowania i wspierania rozwoju wychowanków.

W toku studiów studenci poznaj膮 równie偶 sposoby diagnozy i wieloprofilowego wspomagania rozwoju dzieci i m艂odzie偶y oraz metody i techniki terapii pedagogicznej. Program studiów obejmuje równie偶 przygotowanie w zakresie: opracowania i realizowania z dzieckiem i jego rodzin膮 indywidualnego programu kompleksowej profilaktyki i wczesnej pomocy, koordynowania dzia艂a艅 specjalistów prowadz膮cych zaj臋cia z dzieckiem oraz oceniania post臋pów dziecka. Absolwenci nab臋d膮 tak偶e umiej臋tno艣ci i kompetencje z zakresu metodyki kszta艂cenia integracyjnego/inkluzyjnego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz wczesnego wspomagania i usprawniania procesu kszta艂cenia i wychowania dziecka.

Proces kszta艂cenia kompleksowo przygotowuje do realizacji zada艅 nauczyciela: obejmuje zarówno przekazanie wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej warunkuj膮cej podejmowanie efektywnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej w obszarze poszczególnych metodyk. Program bazuj膮c na wspó艂czesnych koncepcjach edukacyjnych, podejmuje zagadnienie integracji tre艣ci kszta艂cenia w praktyce szkolnej oraz nowych trendów w edukacji i innowacyjnej dzia艂alno艣ci edukacyjnej.
 
 
Obszary tematyczne
 • Pedagogika ogólna - wybrane aspekty wspó艂czesnych teorii wychowania
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z dzie膰mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pedagogika przedszkolna
 • Pedagogika wczesnoszkolna
 • Nowe trendy w edukacji
 • Diagnozowanie potrzeb rozwojowych i poziomu osi膮gni臋膰
 • Metodyki przedmiotowe (edukacja j臋zykowa, matematyczna, zdrowotna i fizyczna, artystyczna, spo艂eczna, przyrodnicza, metodyka zaj臋膰 technicznych i komputerowych)
 • Pedagogika specjalna z edukacj膮 w艂膮czaj膮c膮 (inkluzyjn膮)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - diagnoza i terapia
 • Konstruowanie IPWWR - planowanie i ewaluacja dzia艂a艅 zespo艂u WWR
 • Elementy logopedii z metodyk膮 terapii zaburze艅 mowy
 • Metodyka zaj臋膰 kompensacyjno-korekcyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zaj臋膰 terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (z trudno艣ciami w nauce czytania i pisania, matematyki, z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i spo艂ecznego)
 • Metodyka zaj臋膰 rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych z uczniami z niepe艂nosprawno艣ci膮 intelektualn膮 oraz z dzieckiem z deficytami w obr臋bie analizatorów (wzrokowego i s艂uchowego)
 • Alternatywne i wspomagaj膮ce sposoby komunikacji
 • Specyfika pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – budowanie sfery wspó艂dzia艂ania
Kariera i kwalifikacje
 
Studenci s膮 przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu oraz w edukacji wczesnoszkolnej oraz prowadzenia dzia艂a艅 w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Sprawnie pos艂uguj膮 si臋 warsztatem diagnostycznym i metodycznym, potrafi膮 wykry膰 i nazwa膰 problem dziecka, zaplanowa膰 i wdro偶y膰 dzia艂ania profilaktyczne oraz wspieraj膮ce rozwój, a tak偶e rozwija膰 w procesie kszta艂cenia indywidualne mo偶liwo艣ci dziecka.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:
 • placówkach wychowania przedszkolnego,
 • szko艂ach – na stanowisku nauczyciela kszta艂cenia zintegrowanego,
 • szko艂ach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela 艣wietlicy,
 • placówkach opieku艅czo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
 • organizacjach spo艂ecznych, fundacjach i stowarzyszeniach
 • oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze dzia艂a艅 edukacyjnych z dzie膰mi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:

Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 pa藕dziernika 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball