Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogiczna
Pedagogika inkluzyjna to specjalno艣膰 studiów, która jest odpowiedzi膮 na potrzeby wspó艂czesnej edukacji, a tak偶e zmiany sposobu my艣lenia o jednostkach przejawiaj膮cych trudno艣ci i niepowodzenia szkolne.

Specjalno艣膰 EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA skoncentrowana jest na rozwijaniu kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, a tak偶e podejmowania efektywnych dzia艂a艅 wspieraj膮cych na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Cel studiów to przygotowanie specjalistów z zakresu edukacji inkluzyjnej, tzn. edukacji dotycz膮cej kszta艂cenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniów z orzeczeniem o potrzebie kszta艂cenia specjalnego, realizowanego w szkolnictwie ogólnodost臋pnym, a tak偶e (w szerszym kontek艣cie) rozwijania idei szko艂y dla wszystkich – edukacji wychodz膮cej naprzeciw ró偶norodnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ka偶dego ucznia (nie tylko ucznia ze SPE).

Program studiów skoncentrowany zosta艂 na rozwijaniu wiedzy, umiej臋tno艣ci i kompetencji warunkuj膮cych podejmowanie efektywnych dzia艂a艅 pedagogicznych, wychodz膮cych naprzeciw specyfice funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale tak偶e tworzenia 艣rodowiska edukacyjnego skierowanego na rozpoznawanie i rozwijanie indywidualnych mo偶liwo艣ci psychofizycznych ka偶dego ucznia.

W toku kszta艂cenia w zakresie specjalno艣ci EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA studenci maj膮 okazj臋 do zg艂臋biania wiedzy na temat historii, teorii, etyki i podstawy prawnych specyfiki kszta艂cenia uczniów z niepe艂nosprawno艣ci膮 (intelektualn膮, s艂uchow膮, wzrokow膮, sprz臋偶on膮, ruchow膮, zaburzeniami spektrum autyzmu, zaburzeniami mowy, zachowania i schorzeniami somatycznymi) w systemie szkolnictwa powszechnego, ogólnodost臋pnego, rozwijania umiej臋tno艣ci pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez metodyki szczegó艂owe skorelowane z konkretnym typem niepe艂nosprawno艣ci, a tak偶e rozwijania kompetencji diagnostycznych i terapeutycznych.
 
 
Obszary tematyczne
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, rozwojowej i klinicznej
 • Pedagogika specjalna
 • Interdyscyplinarne podstawy inkluzji osób z niepe艂nosprawno艣ci膮 i niedostosowaniem spo艂ecznym
 • Elementy logopedii
 • Elementy diagnozy i metodyki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka edukacji inkluzyjnej (w odniesieniu do poszczególnych kategorii trudno艣ci, deficytów, niepe艂nosprawno艣ci, schorze艅, zaburze艅 i zdolno艣ci)
 • Projektowanie i ewaluacja dzia艂a艅 w kszta艂ceniu uczniów o SPE
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Arteterapia
 • Alternatywne sposoby komunikacji
 • Wykorzystanie komputera w pracy z uczniem o SPE
 • Wspó艂praca z rodzin膮 dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Kariera i kwalifikacje

Absolwenci studiów mog膮 podj膮膰 prac臋 z uczniami niepe艂nosprawnymi realizuj膮cym kszta艂cenie w szkolnictwie ogólnodost臋pnym, jako nauczyciele wspomagaj膮cy - studia uprawniaj膮 do pracy z uczniami niepe艂nosprawnymi kszta艂c膮cymi si臋 w systemie edukacji inkluzyjnej (w艂膮czaj膮cej), a tak偶e prowadzenia zaj臋膰 z zakresu terapii pedagogicznej (m.in. do prowadzenia zaj臋膰 korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dzie膰mi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Absolwenci maj膮 mo偶liwo艣膰 podj臋cia zatrudnienia w ró偶nego typu placówkach edukacyjno-rehabilitacyjnych udzielaj膮cych wsparcia dzieciom i m艂odzie偶y, takich jak np. przedszkola, szko艂y, placówki opieku艅czo-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, o艣rodki rehabilitacji dziennej i inne placówki ogólnodost臋pne, integracyjne i specjalne.

Podstawy prawne kwalifikacji
 
Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci EDUKACJA INKLUZYJNA I TERAPIA PEDAGOGICZNA maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kszta艂cenia, wychowania i opieki dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych, niedostosowanych spo艂ecznie i zagro偶onych niedostosowaniem spo艂ecznym (Dz. U. 2015, poz. 1113).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).
 • Ustaw膮 o systemie o艣wiaty - obwieszczenie Marsza艂ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 pa藕dziernika 2016r. w spawie og艂oszenia tekstu jednolitego ustawy o systemie o艣wiaty (Dz. U. 2016, poz. 1943).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball