Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu
Studia magisterskie na kierunku pedagogika, w ramach specjalno艣ci DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU, maj膮 charakter kwalifikacyjny i umo偶liwiaj膮 zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu szkolnego doradcy edukacyjno-zawodowego w szko艂ach i placówkach systemu o艣wiaty.

Celem studiów jest wyposa偶enie studentów w wiedz臋 i umiej臋tno艣ci umo偶liwiaj膮ce profesjonaln膮 realizacj臋 zada艅 w obszarze przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kszta艂cenia. Program kszta艂cenia obejmuje zarówno teoretyczne podstawy doradztwa edukacyjno-zawodowego, zagadnienia poradnictwa, zawodoznawstwa, prawa pracy i strategii zatrudnienia w Polsce i UE, jak równie偶 problematyk臋 kwalifikacji i kompetencji kluczowych z punktu widzenia aktualnych wyzwa艅 i trendów wspó艂czesnego rynku pracy.

G艂ówny nacisk w programie kszta艂cenia po艂o偶ony jest na metodyk臋 pracy doradcy zawodowego - strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi, diagnostyk臋 psychologiczno-pedagogiczn膮 dla potrzeb doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz nowoczesn膮 metodyk臋 dzia艂a艅 doradczych.

Absolwent specjalno艣ci przygotowany b臋dzie do koordynacji dzia艂a艅 zwi膮zanych z opracowaniem, wdro偶eniem i ewaluacj膮 Wewn臋trznego Systemu Doradztwa Zawodowego, a tak偶e sprawnego pos艂ugiwania si臋 warsztatem pracy szkolnego doradcy kariery, wykorzystuj膮c nowoczesn膮 metodyk臋 pracy doradcy edukacyjno-zawodowego m.in. e-doradztwo.

Studia przygotowuj膮 ponadto do korzystania z narz臋dzi i technik coachingowych i efektywnego wykorzystywania elementów coachingu w doradztwie edukacyjno-zawodowym motywowaniu i rozwijaniu kompetencji wychowanków/podopiecznych.Obszary tematyczne
 • Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
 • Zawodoznawstwo
 • Podstawy prawne poradnictwa zawodowego i personalnego
 • Doradztwo zawodowe i personalne w UE
 • Wspó艂czesny rynek pracy - prawo pracy i strategie zatrudnienia w Polsce i UE
 • Kwalifikacje i kompetencje kluczowe w edukacji - edukacja formalna, pozaformalna i nieformalna
 • Psychologia podejmowania decyzji zawodowych - diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna dla potrzeb doradztwa zawodowego
 • Komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe
 • Strategiczne zarz膮dzanie zasobami ludzkimi - style pracy doradczej, zarz膮dzanie zmian膮 i organizacja 艣wiadczenia us艂ug doradczych
 • Budowanie 艣cie偶ek kariery i przygotowanie klientów do aktywnego poruszania si臋 na rynku pracy
 • Warsztat pracy doradcy zawodowego - kierowanie rozwojem
 • Metodyka doradztwa zawodowego
 • Metodyka pracy doradczej grupowej
 • Metodyka pracy doradczej indywidualnej
 • Planowanie kariery - indywidualny plan dzia艂ania
 • Nowoczesna metodyka pracy doradcy zawodowego i e-doradztwo
 • Superwizja w doradztwie zawodowym
 • Istota i przebieg coachingu
 • Narz臋dzia i komunikacja w coachingu
 • Metodyka rozmów coachingowych
 • Planowanie i wdra偶anie dzia艂a艅 coachingowych
Studia maj膮 charakter kwalifikacyjny i nadaj膮 uprawnienia do wykonywania zawodu szkolnego doradcy zawodowego, ale równie偶 umo偶liwiaj膮 realizacj臋 roli doradcy zawodowego w organizacjach i instytucjach rynku pracy i biznesu.

Absolwenci s膮 kompleksowo przygotowani do podejmowania dzia艂a艅 w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego tj. kszta艂towania u uczniów aktywnych postaw wobec planowania w艂asnej kariery edukacyjnej i zawodowej, jak równie偶 posiadaj膮 kompetencje coachingowe, kluczowe dla efektywnego wspierania jednostek w aktywnym poruszaniu si臋 po rynku pracy.

Podstawy prawne kwalifikacji

Studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika w ramach specjalno艣ci DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE Z ELEMENTAMI COACHINGU maj膮 charakter kwalifikacyjny zgodnie z:
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kszta艂cenia przygotowuj膮cego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012, poz. 131).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegó艂owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre艣lenia szkó艂 i wypadków, w których mo偶na zatrudni膰 nauczycieli niemaj膮cych wy偶szego wykszta艂cenia lub uko艅czonego zak艂adu kszta艂cenia nauczycieli - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie og艂oszenia jednolitego tekstu rozporz膮dzenia (Dz. U. 2015, poz. 1264).
 • Rozporz膮dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szko艂ach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532).

REKRUTACJA

Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball