Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Biłgoraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Organizacja pomocy spoďż˝.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy spoďż˝ecznej
(265 godz.)

Trwa rekrutacja na X edycjďż˝ szkolenia! Zapraszamy!
Rozpocz�cie zaj�cia: 25 lipca 2020 r.
Zaj�cia realizowane w formie zdlanej (online)!

Obecnej osoby zainteresowane do��czeniem do grupy proszone siďż˝ o przesyďż˝anie drogďż˝ elektronicznďż˝ wypeďż˝nionego podania: e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. 

Szkolenie z wyjątkiem wizyt studyjnych (jeden dzieďż˝ roboczy, np. piďż˝tek) bďż˝dzie realizowane w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym). 
 
�eby si� zapisa� na szkolenie pobierz, wype�nij podanie (pobierz plik PDF) i prze�lij je do nas e-mailem: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Wa�na informacja

Istnieje moďż˝liwo�� otrzymania dofinansowania (dla osób pracujďż˝cych równieďż˝) do kosztów szkolenia ze ďż˝rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O ďż˝rodki z KFS mogďż˝ ubiegaďż˝ siďż˝ pracodawcy w powiatowych urzďż˝dach pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy spoďż˝ecznej adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spoďż˝ecznej, w tym osób kierujďż˝cych lub przygotowujďż˝cych siďż˝ do zarzďż˝dzania tymi jednostkami, innych instytucji, w szczególnoďż˝ci jednostek organizacyjnych realizujďż˝cych zadania w zakresie pomocy spoďż˝ecznej (np. wďż˝aďż˝ciwych w sprawach zatrudnienia 
i przeciwdziaďż˝ania bezrobociu, szpitali, zakďż˝adów karnych); przedstawicieli i pracowników organizacji poďż˝ytku publicznego dziaďż˝ajďż˝cych w obszarze pomocy spoďż˝ecznej, a takďż˝e pozostaďż˝ych osób, które chcďż˝ poszerzyďż˝ swojďż˝ wiedzďż˝ na temat organizacji i funkcjonowania pomocy spoďż˝ecznej w Polsce.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym okre�lonym w rozporz�dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo�ecznej z dnia 26 wrze�nia 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo�ecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081). Zgoda Ministra.
 • MODUďż˝ nr 1.
  Wspóďż˝czesne kierunki rozwoju polityki spoďż˝ecznej w ujďż˝ciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin

 • MODUďż˝ nr 2.
  Elementy organizacji i zarzďż˝dzania w pomocy spoďż˝ecznej – 90 godzin

 • MODUďż˝ nr 3.
  Elementy etyki – 10 godzin

 • MODUďż˝ nr 4.
  Zadania jednostek organizacyjnych pomocy spoďż˝ecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin

 • MODUďż˝ nr 5.
  Ewaluacja dziaďż˝aďż˝, metody i techniki badaďż˝ wykorzystywanych w pomocy spoďż˝ecznej – 20 godzin

 • MODUďż˝ nr 6.
  Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzglďż˝dnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówieďż˝ publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczďż˝cego ochrony danych osobowych – 30 godzin

 • MODUďż˝ nr 7.
  Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczďż˝cych pomocy spoďż˝ecznej i zabezpieczenia spoďż˝ecznego – 15 godzin

 • MODUďż˝ nr 8.
  Publiczne relacje, reklama spoďż˝eczna i promocja dziaďż˝aďż˝ w pomocy spoďż˝ecznej – public relations (PR) – 20 godzin

 • MODUďż˝ nr 9.
  Mediacje i negocjacje w pomocy spoďż˝ecznej – 10 godzin

 • MODUďż˝ nr 10.
  Stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin

 • MODUďż˝ nr 11.
  Konsultacje dotyczďż˝ce pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin

 • MODUďż˝ nr 12.
  Wizyty studyjne – hospitacje instytucji dziaďż˝ajďż˝cych w obszarze pomocy spoďż˝ecznej – 10 godzin
Ogólne cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spoďż˝ecznej, w tym zwďż˝aszcza osób kierujďż˝cych lub przygotowujďż˝cych siďż˝ do zarzďż˝dzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji dziaďż˝ajďż˝cych w obszarze pomocy spoďż˝ecznej. Sďż˝uchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pog��bi swojďż˝ wiedzďż˝ i umiejďż˝tnoďż˝ci uzyskane w czasie pracy zawodowej, które majďż˝ istotne znaczenie dla prawidďż˝owego funkcjonowania i organizacji pomocy spoďż˝ecznej. Sďż˝uchacze szkolenia nabďż˝dďż˝ nowe doďż˝wiadczenia oraz rozwinďż˝ umiejďż˝tnoďż˝ci kierownicze, które warunkujďż˝:
 1. Zwiďż˝kszenie efektywnoďż˝ci realizowanych zadaďż˝, które w konsekwencji sprzyjajďż˝ utrzymaniu wysokiego poziomu usďż˝ug ďż˝wiadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy spoďż˝ecznej lub dziaďż˝ajďż˝ce w tym obszarze
 2. Wyksztaďż˝cenie prawidďż˝owych postaw i relacji w ďż˝rodowisku pracy umoďż˝liwiajďż˝cych dziaďż˝alno�� zespoďż˝owďż˝, ale teďż˝ i indywidualny rozwój pracowników.
Osobom, które zamierzajďż˝ dopiero podjďż˝ pracďż˝ zawodowďż˝ w wyďż˝ej wymienionych instytucjach udziaďż˝ w szkoleniu umoďż˝liwi takďż˝e poznanie specyfiki pracy w tych instytucjach oraz jej uwarunkowaďż˝, ról w jakie wcielajďż˝ siďż˝ pracownicy tych instytucji (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy ďż˝rodowisk, koordynatorzy) i wynikajďż˝cej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejatnoďż˝ci spoďż˝ecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia w zakresie organizacji pomocy spoďż˝ecznej podniesie nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomoďż˝ci wspóďż˝czesnych kierunków rozwojowych polityki spoďż˝ecznej, problemów i zasad organizacji i zarzďż˝dzania w pomocy spoďż˝ecznej (w tym np. metod i technik pracy kadry menadďż˝erskiej, koncepcji zarzďż˝dzania zasobami ludzkimi, zasad wspóďż˝pracy z innymi podmiotami dziaďż˝ajďż˝cymi w obszarze pomocy spoďż˝ecznej, kierowania i zarzďż˝dzania superwizyjnego, zarzďż˝dzania finansami, znaczenia i stosowania systemów zarzďż˝dzania jakoďż˝ciďż˝ w instytucjach dziaďż˝jďż˝cych w obszarze pomocy spoďż˝ecznej, zasad kontroli zarzďż˝dczej), zasad etycznych w pracy socjalnej, ewaluacji dziaďż˝aďż˝, metod i technik badaďż˝ wykorzystywanych w pomocy spoďż˝ecznej, zagadnieďż˝ prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia spoďż˝ecznego (w tym zasad koordynacji systemów zabezpieczenia spoďż˝ecznego w Unii Europejskiej), prawa pracy, prawa rodzinnego i procedury administracyjnej, prawa zamówieďż˝ publicznych i prawa dotyczďż˝cego ochrony danych osobowych, czy narzďż˝dzi public relations, które mogďż˝ byďż˝ stosowane w procesie administrowania pomocďż˝ spoďż˝ecznďż˝, ale zdobďż˝dzie równieďż˝ w tych obszarach nowe umiejďż˝tnoďż˝ci i kompetencje spoďż˝eczne niezbďż˝dne w efektywnej realizacji zadaďż˝ z zakresu pomocy spoďż˝ecznej. Podniesie równieďż˝ swoje umiejďż˝tnoďż˝ci w zakresie sprawnego posďż˝ugiwania siďż˝ przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, definiowania problemów prawnych oraz formulowania argumentów na rzecz okreďż˝lonych argumentów.

uko�czenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy spo�ecznej zapewni S�uchaczom prawid�owe wykonywanie dotychczasowych lub przysz�ych czynno�ci zawodowych, zwi�kszy ich efektywno�� oraz spowoduje eliminacj� nieprawid�owych zachowa� i postaw.

Warunki uko�czenia szkolenia

Uzyskanie specjalizacji nastďż˝puje po zďż˝oďż˝eniu przez Sďż˝uchacza, który odbyďż˝ szkolenie zawierajďż˝ce minimum programowe oraz napisaďż˝ pracďż˝ dyplomowďż˝ na ocenďż˝ pozytywnďż˝, egzaminu koďż˝cowego z wynikiem pozytywnym przed komisjďż˝ egzaminacyjnďż˝ do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spoďż˝ecznej powoďż˝anej przez organizatora szkolenia.

Kwalifikacje uzyskane po uko�czeniu szkolenia

Ukoďż˝czenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spoďż˝ecznej potwierdzonej stosownym dyplomem.
 
Koszt szkolenia
 
Od 2 900 z�. (istnieje mo�liwo�� roz�o�enia czesnego na raty).
 
Dane do przelewu:

Kolegium Pracowników Sďż˝uďż˝b Spoďż˝ecznych w Biďż˝goraju
ul. W�osiankarska 9a/10, 23-400 Bi�goraj
Nr rachunku bankowego: 96 1090 2590 0000 0001 4186 4455
Tuty�em: op�ata za specjalizacj�

Rabaty:*

- Polecajďż˝c szkolenie innej osobie moďż˝na otrzymaďż˝ rabat w wysokoďż˝ci 200 zďż˝! 

- Dla pierwszych 5 osób, które zapiszďż˝ siďż˝ na szkolenie przygotowaliďż˝my zniďż˝kďż˝ w opďż˝atach czesnego w wysokoďż˝ci 100 zďż˝!

*) Rabaty obowiďż˝zujďż˝ jeďż˝li grupa uczestników szkolenia liczy minimum 8 osób.

Warunki przyj�cia na szkolenie

Zďż˝oďż˝enie kompletu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
 • podanie (wedďż˝ug wzoru)
 • kopia dyplomu ukoďż˝czenia studiów
 • 1 aktualna fotografia, podpisana imieniem i nazwiskiem (37x52 mm)
Wype�nione podanie prosimy przes�a� na e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Zdj�cie b�dzie mo�na dostarczy� na pierwszym zjedzie.

Kontakt:

tel: 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
www.kpssbilgoraj.edu.pl
 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball