Logo KPSS
Niedziela, 26 stycznia

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Organizacja pomocy spo艂.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej

(trwa rekrutacja na IX edycj臋)

Rozpocz臋cie zaj臋膰: 18 stycznia 2020 r.

Szkolenie z wyj膮tkiem wizyt studyjnych (jeden dzie艅 roboczy, np. pi膮tek) b臋dzie realizowane w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym). 
 
Pobierz, wype艂nij podanie (pobierz plik PDF) i prze艣lij do nas na adres: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Wa偶na informacja

Istnieje mo偶liwo艣膰 otrzymania dofinansowania (dla osób pracuj膮cych równie偶) do kosztów szkolenia ze 艣rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O 艣rodki z KFS mo偶na si臋 ubiega膰 w powiatowych urz臋dach pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej, w tym osób kieruj膮cych lub przygotowuj膮cych si臋 do zarz膮dzania tymi jednostkami, innych instytucji, w szczególno艣ci jednostek organizacyjnych realizuj膮cych zadania w zakresie pomocy spo艂ecznej (np. w艂a艣ciwych w sprawach zatrudnienia 
i przeciwdzia艂ania bezrobociu, szpitali, zak艂adów karnych); przedstawicieli i pracowników organizacji po偶ytku publicznego dzia艂aj膮cych w obszarze pomocy spo艂ecznej, a tak偶e pozosta艂ych osób, które chc膮 poszerzy膰 swoj膮 wiedz膮 na temat organizacji i funkcjonowania pomocy spo艂ecznej w Polsce.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym okre艣lonym w rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 26 wrze艣nia 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081). Zgoda Ministra.
 • MODU艁 nr 1.
  Wspó艂czesne kierunki rozwoju polityki spo艂ecznej w uj臋ciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin

 • MODU艁 nr 2.
  Elementy organizacji i zarz膮dzania w pomocy spo艂ecznej – 90 godzin

 • MODU艁 nr 3.
  Elementy etyki – 10 godzin

 • MODU艁 nr 4.
  Zadania jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin

 • MODU艁 nr 5.
  Ewaluacja dzia艂a艅, metody i techniki bada艅 wykorzystywanych w pomocy spo艂ecznej – 20 godzin

 • MODU艁 nr 6.
  Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzgl臋dnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówie艅 publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotycz膮cego ochrony danych osobowych – 30 godzin

 • MODU艁 nr 7.
  Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotycz膮cych pomocy spo艂ecznej i zabezpieczenia spo艂ecznego – 15 godzin

 • MODU艁 nr 8.
  Publiczne relacje, reklama spo艂eczna i promocja dzia艂a艅 w pomocy spo艂ecznej – public relations (PR) – 20 godzin

 • MODU艁 nr 9.
  Mediacje i negocjacje w pomocy spo艂ecznej – 10 godzin

 • MODU艁 nr 10.
  Stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin

 • MODU艁 nr 11.
  Konsultacje dotycz膮ce pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin

 • MODU艁 nr 12.
  Wizyty studyjne – hospitacje instytucji dzia艂aj膮cych w obszarze pomocy spo艂ecznej – 10 godzin
Ogólne cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy spo艂ecznej, w tym zw艂aszcza osób kieruj膮cych lub przygotowuj膮cych si臋 do zarz膮dzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji dzia艂aj膮cych w obszarze pomocy spo艂ecznej. S艂uchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pog艂臋bi swoj膮 wiedz膮 i umiej臋tno艣ci uzyskane w czasie pracy zawodowej, które maj膮 istotne znaczenie dla prawid艂owego funkcjonowania i organizacji pomocy spo艂ecznej. S艂uchacze szkolenia nab臋d膮 nowe do艣wiadczenia oraz rozwin膮 umiej臋tno艣ci kierownicze, które warunkuj膮:
 1. Zwi臋kszenie efektywno艣ci realizowanych zada艅, które w konsekwencji sprzyjaj膮 utrzymaniu wysokiego poziomu us艂ug 艣wiadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy spo艂ecznej lub dzia艂aj膮ce w tym obszarze
 2. Wykszta艂cenie prawid艂owych postaw i relacji w 艣rodowisku pracy umo偶liwiaj膮cych dzia艂alno艣膰 zespo艂ow膮, ale te偶 i indywidualny rozwój pracowników.
Osobom, które zamierzaj膮 dopiero podj膮膰 prac臋 zawodow膮 w wy偶ej wymienionych instytucjach udzia艂 w szkoleniu umo偶liwi tak偶e poznanie specyfiki pracy w tych instytucjach oraz jej uwarunkowa艅, ról w jakie wcielaj膮 si臋 pracownicy tych instytucji (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy 艣rodowisk, koordynatorzy) i wynikaj膮cej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiej臋tno艣ci spo艂ecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia w zakresie organizacji pomocy spo艂ecznej podniesie nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomo艣ci wspó艂czesnych kierunków rozwojowych polityki spo艂ecznej, problemów i zasad organizacji i zarz膮dzania w pomocy spo艂ecznej (w tym np. metod i technik pracy kadry menad偶erskiej, koncepcji zarz膮dzania zasobami ludzkimi, zasad wspó艂pracy z innymi podmiotami dzia艂aj膮cymi w obszarze pomocy spo艂ecznej, kierowania i zarz膮dzania superwizyjnego, zarz膮dzania finansami, znaczenia i stosowania systemów zarz膮dzania jako艣ci膮 w instytucjach dzia艂aj膮cych w obszarze pomocy spo艂ecznej, zasad kontroli zarz膮dczej), zasad etycznych w pracy socjalnej, ewaluacji dzia艂a艅, metod i technik bada艅 wykorzystywanych w pomocy spo艂ecznej, zagadnie艅 prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia spo艂ecznego (w tym zasad koordynacji systemów zabezpieczenia spo艂ecznego w Unii Europejskiej), prawa pracy, prawa rodzinnego i procedury administracyjnej, prawa zamówie艅 publicznych i prawa dotycz膮cego ochrony danych osobowych, czy narz臋dzi public relations, które mog膮 by膰 stosowane w procesie administrowania pomoc膮 spo艂eczn膮, ale zdob臋dzie równie偶 w tych obszarach nowe umiej臋tno艣ci i kompetencje spo艂eczne niezb臋dne w efektywnej realizacji zada艅 z zakresu pomocy spo艂ecznej. Podniesie równie偶 swoje umiej臋tno艣ci w zakresie sprawnego pos艂ugiwania si臋 przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, definiowania problemów prawnych oraz formu艂owania argumentów na rzecz okre艣lonych argumentów.

uko艅czenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej zapewni S艂uchaczom prawid艂owe wykonywanie dotychczasowych lub przysz艂ych czynno艣ci zawodowych, zwi臋kszy ich efektywno艣膰 oraz spowoduje eliminacj臋 nieprawid艂owych zachowa艅 i postaw.

Warunki uko艅czenia szkolenia

Uzyskanie specjalizacji nast臋puje po z艂o偶eniu przez S艂uchacza, który odby艂 szkolenie zawieraj膮ce minimum programowe oraz napisa艂 prac臋 dyplomow膮 na ocen臋 pozytywn膮, egzaminu ko艅cowego z wynikiem pozytywnym przed komisj膮 egzaminacyjn膮 do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej powo艂anej przez organizatora szkolenia.

Kwalifikacje uzyskane po uko艅czeniu szkolenia

Uko艅czenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy spo艂ecznej potwierdzonej stosownym dyplomem.
 
Ca艂kowity koszt szkolenia
 
3.300 z艂. (istnieje mo偶liwo艣膰 roz艂o偶enia czesnego na raty).
Nr konta: 96 1090 2590 0000 0001 4186 4455

Rabaty:*

- Polecaj膮c szkolenie innej osobie mo偶na otrzyma膰 rabat w wysoko艣ci 200 z艂! 

- Dla pierwszych 5 osób, które zapisz膮 si臋 na szkolenie przygotowali艣my zni偶k臋 w op艂atach czesnego w wysoko艣ci 100 z艂!

*) Rabaty obowi膮zuj膮 je偶li grupa uczestników szkolenia liczy minimum 8 osób.

Warunki przyj臋cia na szkolenie

Z艂o偶enie kompletu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
 • podanie (wed艂ug wzoru)
 • kopia dyplomu uko艅czenia studiów
 • 1 aktualna fotografia, podpisana imieniem i nazwiskiem (37x52 mm)
Wype艂nione podanie prosimy przes艂a膰 na e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Zdj臋cie b臋dzie mo偶na dostarczy膰 na pierwszym zjedzie.

Kontakt:

tel: 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
www.kpssbilgoraj.edu.pl
 
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball