Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi³goraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Biłgorajska

Organizacja pomocy społ.

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej
(265 godz.)

Trwa rekrutacja na X edycję szkolenia! Zapraszamy!

Zajęcia na szkoleniu zostaną wznowione po ustaniu pandemii koronawirusa COVID-19. W chwili obecnej osoby zainteresowane dołączeniem do grupy mogą przesyłać drogą elektroniczną wypełnione podanie: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. 

Szkolenie z wyjątkiem wizyt studyjnych (jeden dzień roboczy, np. piątek) będzie realizowane w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym). 
 
Żeby się zapisać na szkolenie pobierz, wypełnij podanie (pobierz plik PDF) i prześlij je do nas e-mailem: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl.
 
Ważna informacja

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania (dla osób pracujących również) do kosztów szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O środki z KFS mogą ubiegać się pracodawcy w powiatowych urzędach pracy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu organizacji pomocy społecznej adresowane jest do pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami, innych instytucji, w szczególności jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej (np. właściwych w sprawach zatrudnienia 
i przeciwdziałania bezrobociu, szpitali, zakładów karnych); przedstawicieli i pracowników organizacji pożytku publicznego działających w obszarze pomocy społecznej, a także pozostałych osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzą na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Program szkolenia

Program szkolenia jest zgodny z minimum programowym określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1081). Zgoda Ministra.
 • MODUŁ nr 1.
  Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym – 20 godzin

 • MODUŁ nr 2.
  Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej – 90 godzin

 • MODUŁ nr 3.
  Elementy etyki – 10 godzin

 • MODUŁ nr 4.
  Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa – 20 godzin

 • MODUŁ nr 5.
  Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej – 20 godzin

 • MODUŁ nr 6.
  Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych – 30 godzin

 • MODUŁ nr 7.
  Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego – 15 godzin

 • MODUŁ nr 8.
  Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) – 20 godzin

 • MODUŁ nr 9.
  Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej – 10 godzin

 • MODUŁ nr 10.
  Stres i wypalenie zawodowe – 10 godzin

 • MODUŁ nr 11.
  Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji – 10 godzin

 • MODUŁ nr 12.
  Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej – 10 godzin
Ogólne cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji zawodowych pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym zwłaszcza osób kierujących lub przygotowujących się do zarządzania tymi jednostkami oraz liderów i pracowników innych instytucji działających w obszarze pomocy społecznej. Słuchacz zaktualizuje, usystematyzuje oraz pogłębi swoją wiedzą i umiejętności uzyskane w czasie pracy zawodowej, które mają istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania i organizacji pomocy społecznej. Słuchacze szkolenia nabędą nowe doświadczenia oraz rozwiną umiejętności kierownicze, które warunkują:
 1. Zwiększenie efektywności realizowanych zadań, które w konsekwencji sprzyjają utrzymaniu wysokiego poziomu usług świadczonych przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej lub działające w tym obszarze
 2. Wykształcenie prawidłowych postaw i relacji w środowisku pracy umożliwiających działalność zespołową, ale też i indywidualny rozwój pracowników.
Osobom, które zamierzają dopiero podjąć pracę zawodową w wyżej wymienionych instytucjach udział w szkoleniu umożliwi także poznanie specyfiki pracy w tych instytucjach oraz jej uwarunkowań, ról w jakie wcielają się pracownicy tych instytucji (np. doradcy, rozjemcy, animatorzy środowisk, koordynatorzy) i wynikającej z tego potrzeby posiadania i rozwijania odpowiednich umiejętności społecznych, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym.

Uczestnik szkolenia w zakresie organizacji pomocy społecznej podniesie nie tylko swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie znajomości współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, problemów i zasad organizacji i zarządzania w pomocy społecznej (w tym np. metod i technik pracy kadry menadżerskiej, koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, zasad współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze pomocy społecznej, kierowania i zarządzania superwizyjnego, zarządzania finansami, znaczenia i stosowania systemów zarządzania jakością w instytucjach działających w obszarze pomocy społecznej, zasad kontroli zarządczej), zasad etycznych w pracy socjalnej, ewaluacji działań, metod i technik badań wykorzystywanych w pomocy społecznej, zagadnień prawnych z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego (w tym zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej), prawa pracy, prawa rodzinnego i procedury administracyjnej, prawa zamówień publicznych i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, czy narzędzi public relations, które mogą być stosowane w procesie administrowania pomocą społeczną, ale zdobędzie również w tych obszarach nowe umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w efektywnej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Podniesie również swoje umiejętności w zakresie sprawnego posługiwania się przepisami prawa w codziennej praktyce zawodowej, definiowania problemów prawnych oraz formułowania argumentów na rzecz określonych argumentów.

ukończenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zapewni Słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych lub przyszłych czynności zawodowych, zwiększy ich efektywność oraz spowoduje eliminację nieprawidłowych zachowań i postaw.

Warunki ukończenia szkolenia

Uzyskanie specjalizacji następuje po złożeniu przez Słuchacza, który odbył szkolenie zawierające minimum programowe oraz napisał pracę dyplomową na ocenę pozytywną, egzaminu końcowego z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną do spraw specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej powołanej przez organizatora szkolenia.

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu szkolenia

Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej potwierdzonej stosownym dyplomem.
 
Koszt szkolenia
 
Od 2 900 zł. (istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty).
Nr konta: 96 1090 2590 0000 0001 4186 4455

Rabaty:*

- Polecając szkolenie innej osobie można otrzymać rabat w wysokości 200 zł! 

- Dla pierwszych 5 osób, które zapiszą się na szkolenie przygotowaliśmy zniżkę w opłatach czesnego w wysokości 100 zł!

*) Rabaty obowiązują jeżli grupa uczestników szkolenia liczy minimum 8 osób.

Warunki przyjęcia na szkolenie

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów

Wymagane dokumenty
 • podanie (według wzoru)
 • kopia dyplomu ukończenia studiów
 • 1 aktualna fotografia, podpisana imieniem i nazwiskiem (37x52 mm)
Wypełnione podanie prosimy przesłać na e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl. Zdjęcie będzie można dostarczyć na pierwszym zjedzie.

Kontakt:

tel: 51 310 89 99
e-mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
www.kpssbilgoraj.edu.pl
 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych
Copyright © 2006
eball