Logo KPSS

Akademickie Centrum Edukacji College

Bi砱oraj >>> Forum Dyskusyjne

Gazeta Bi砱orajska

Konferencje

Konferencja: Rodzina wielodzietna – koszt czy 縴ciowa inwestycja?

Pierwsze Janowskie Dni Rodziny
Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
„Rodzina wielodzietna – koszt czy 縴ciowa inwestycja?”
14 listopada 2014 r. Janów Lubelski

Program Konferencji:
9.00-9.30 Rejestracja uczestników
9.30-9.45 Otwarcie konferencji i powitanie go禼i

Obrady plenarne:
9.45-10.00 Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna jako 秗odowisko socjalizacji dziecka
10.00-10.15 Dr hab. W硂dzimierz D硊bacz, prof. KUL (KUL Lublin) Warto禼i w rodzinie
10.15-10.30 Dr Anna Witkowska-Pale (KUL Stalowa Wola) Rodziny wielodzietne w Polsce. Analiza socjologiczna
10.30-10.45 Dr Marta Komorska (UMCS Lublin) Polityka prorodzinna na szczeblu pa駍twowym, regionalnym i lokalnym. Ocena programów na rzecz rodzin wielodzietnych
10.45-11.00 Dr El縝ieta Napora (Akademia im. Jana D硊gosza w Cz阺tochowie) Problemy i zagro縠nia dla rodzin wielodzietnych
11.15-11.30 Dr Ewa Miszczak (UMCS Lublin) Rodzina wielodzietna i wielopokoleniowa – specyfika, zadania, mo縧iwo禼i, problemy
11.30-11.45 Dr El縝ieta Ko禼i駍ka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Rodzina wielopokoleniowa w 秝iatle opinii seniorów

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-12.30 Dr Katarzyna B砤szczuk (Uniwersytet Rzeszowski) Rodzina wielodzietna w 秗odowisku lokalnym na przyk砤dzie miasta Rzeszowa
12.30-12.45 Mgr Miros砤w Przewo糿ik (Wy縮za Szko砤 In縴nieryjno-Ekonomiczna z siedzib w Rzeszowie) Organizacja wsparcia rodzin wielodzietnych w Mie禼ie i Gminie Nowa Sarzyna ze szczególnym uwzgl阣nieniem tworzenia programów os硂nowych
12.45-13.00 Mgr Stanis砤w Bia砮k (Uniwersytet Katolicki w Ru縪mberku) Sytuacja rodzin wielodzietnych na terenie gminy Dzwola
13.00-13.15 Mgr Pawe Wi秐iewski (UMCS Lublin) Rodzina w systemie pomocy spo砮cznej
13.15-13.30 Mgr Anna Mazur (KUL Lublin) Asystent rodziny jako jedna z form pomocy rodzinie wielodzietnej
13.30-13.45 „Schematom STOP! Wspólne dzia砤nia instytucji pomocy spo砮cznej i instytucji rynku pracy – pilota”. Efekty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych w powiecie janowskim.
13.45-14.00 Og硂szenie wyników i wr阠zenie nagród w konkursie plastycznym „Moja rodzina”
14.00-14.15 Podsumowanie konferencji i dyskusja

14.15 Obiad

Patronat naukowy:
Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw砤 II w Lublinie
Katedra Makrostruktur Spo砮cznych, Wydzia Zamiejscowy Prawa i Nauk o Spo砮cze駍twie KUL w Stalowej Woli
Instytut Socjologii, Uniwersytet Marii-Curie Sk硂dowskiej w Lublinie
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii, Akademia im. Jana D硊gosza w Cz阺tochowie
Kolegium Pracowników S硊縝 Spo砮cznych w Bi砱oraju

Komitet naukowy:
Ks. Prof. hab. Marian Nowak
Prof. dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
Prof. dr hab. Yurij Paczkowski

Komitet organizacyjny:
Przewodnicz眂y komitetu: mgr Anna Mazur
Cz硂nkowie: dr Anna Witkowska-Pale
dr Marta Komorska
mgr Pawe Wi秐iewski
mgr Magdalena Kolasa

Organizatorzy:
Gmina Janów Lubelski
O秗odek Pomocy Spo砮cznej w Janowie Lubelskim
Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy „Humanus”
 
 
 
 
 

Konferencja "Razem przeciw przemocy"

22 wrze秐ia 2014 r. Janów Lubelski

godz. 10:00

 
Kolegium Pracownik體 S硊縝 Spo砮cznych
Copyright © 2006
eball